Kysely: Suomalaiset luottavat toisiinsa työpaikoilla – lähes kolmannes tekisi mielellään töitä robotin kanssa

Neljä viidestä suomalaisesta tuntee luottamusta työpaikkaansa ja sen ihmisiä kohtaan. Esimiehet luottavat laajasti alaisiinsa ja työntekijät toisiinsa, mutta yli kolmannes kokee esimiehen pimittävän heiltä tietoa. Työpaikkojensa puolesta pelkäävät eniten alle kolmekymppiset, mutta miltei kolmannes suomalaisista työskentelisi mielellään robotin kanssa.

Valtaosa suomalaisista (79 %) tuntee yleisesti luottamusta työpaikkaansa ja sen ihmisiä kohtaan, selviää työ- ja elinkeinoministeriön Työelämä 2020 -hankkeen teettämästä suomalaisen työelämän Luottamuskyselystä, jonka toteutti TNS Kantar keväällä 2018.

Työtovereihin luotetaan kyselyn perusteella enemmän kuin omaan esimieheen: 88 prosenttia työelämässä olevista vastaa luottavansa työtovereihinsa melko tai erittäin paljon, esimiesten osalta vastaava luku on 74 prosenttia. Kaikkein eniten luottamusta tuntevat kuitenkin esimiehet alaisiaan kohtaan, sillä peräti 94 prosenttia kyselyyn vastanneista esimiehistä kertoo luottavansa alaisiinsa melko paljon.

Työnantajaan (yritys tai organisaatio) luottaa kaksi kolmasosaa vastaajista. Yli viidesosa (22 %) kertoo sitä vastoin luottavansa työantajaansa melko vähän ja yhdeksän prosenttia erittäin vähän.

– Tulokset kertovat, että meillä on Suomessa vahva luottamuspääoma työelämässä. Se on kilpailutekijä meille kansainvälisesti, sillä ne työyhteisöt, jotka siihen panostavat, menestyvät ja niihin halutaan töihin, sanoo Työelämä 2020 -hankejohtaja Margita Klemetti.

Robotiikka ja tekoäly jakavat suomalaisia – nuoret eniten huolissaan työpaikoistaan

Yli kolmasosa suomalaisista (36 %) pitäisi jopa hyvänä asiana, että tekoäly hoitaisi jatkossa osan heidän työtehtävistään ja 29 prosenttia kertoo, että tekisi mielellään yhteistyötä robotin kanssa.

Kolme neljäsosaa vastaajista suhtautuu varsin luottavaisesti siihen, että omalla alalla riittää töitä myös jatkossa, huolimatta automatisaatioon ja robotisaatioon liittyvistä tulevaisuudennäkymistä. Alle 30-vuotiaat työssäkäyvät ovat selvästi epävarmempia kuin vanhemmat: nuorista miltei kolmannes (29 %) ei usko, että heillä riittää töitä tulevaisuudessa nykyisellä alallaan.

Myös työpaikkojen viestinnän avoimuus jakaa suomalaisia. Enemmistö (56 %) katsoo, että oma työnantaja viestii asioista avoimesti, mutta yli kolmannes (36 %) kokee esimiehen pimittävän tietoa työntekijöiltä. Joka viides (20 %) vastaajista katsoo, että häntä ei kuunnella työpaikallaan.

Tärkeimpänä seikkana luottamuksen syntymiselle nousi kyselyssä se, että tehdyistä sopimuksista pidetään kiinni – lähes kaikki vastaajat (98 %) pitivät tätä tärkeänä työpaikan luottamuksen kannalta.

– Tasapuolisuus ja se, että samat säännöt koskevat kaikkia, vaikuttaa olevan hyvin tärkeää suomalaisilla työpaikoilla. Myös oma ja esimiesten esimerkki koetaan tärkeäksi: työpaikalla pitää toimia luottamuksen arvoisesti, sanoo Klemetti.

Kyselytutkimuksen toteutti TNS Kantar toukokuussa 2018 ja siihen vastasi 1024 työikäistä henkilöä. Kyselyn tavoitteena oli selvittää työelämän luottamusta ja sen syntymiseen vaikuttavia tekijöitä suomalaisilla työpaikoilla. Kyselyn toimeksiantajana olivat Työ- ja elinkeinoministeriön Työelämä 2020 -hanke, Suomalaisen Työn Liitto, Työterveyslaitos ja Business Finland.

Lisätietoja:

Margita Klemetti
Työelämä 2020 -hankejohtaja, työ- ja elinkeinoministeriö
p. 029 504 7032
s. margita.klemetti@tem.fi

 

Poimintoja tutkimuksesta:

  • Teen mielelläni yhteistyötä muiden kanssa työpaikallani: 89 %
  • Jos olen esimieheni kanssa eri mieltä jostain asiasta, uskallan sanoa sen hänelle: 85 %
  • Tiedän työpaikkani tavoitteet: 81 %
  • Oman työpaikkani johto näyttää hyvää esimerkkiä työntekijöille: 52 %
  • Koen usein, että minun on puututtava työpaikkani asioihin, jotta ne menisivät oikein: 40 %
  • Esimieheni pimittää tietoa työntekijöiltä: 36 %
  • Työntekijöitä vahditaan työpaikallani liian paljon: 30 %
  • Uusien ideoiden tai ehdotusten esittäminen julkisesti työpaikalla tuntuu minusta tukalalta: 30 %

Esimiesasemassa olevat

  • Delegoin mielelläni tehtäviä alaisilleni: 74 %
  • Alaiseni ovat epämotivoituneita: 20 %