Säännöt

1 § Liiton nimi, tarkoitus ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomalaisen työn liitto ry, ruotsiksi Förbundet för Finländskt Arbete. Yhdistyksen englanninkielisenä nimenä voidaan käyttää nimeä The Association for Finnish Work. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi.

Liitto on suomalaisen työn ja työelämän asiantuntija. Liiton tarkoituksena on edistää Suomessa tehtävän työn arvostusta ja parantaa jäsenorganisaatioiden ja niiden tuotteiden ja palveluiden kilpailuedellytyksiä.

Liitto myöntää ja hallinnoi suomalaisesta valmistuksesta, suunnittelusta ja yhteiskunnallisen hyvän tuottamisesta kertovia merkkejä. Liitto järjestää jäsenilleen koulutusta, valmennusta ja tilaisuuksia, toteuttaa tutkimuksia, edistää jäsenten välistä verkostotoimintaa ja ylläpitää yhteyksiä keskeisten sidosryhmien välillä.

Toimintansa tukemiseksi liitto voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Liiton kotipaikka on Helsinki.

2 § Jäsenyys

Liiton jäseninä voivat olla suomalainen oikeuskelpoinen osakeyhtiö, osuus­kunta sekä yhdistys tai muu yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Liiton jäseneksi ottamisesta päättää hallitus.

Eroaminen liitosta tulee tehdä kirjallisesti hallitukselle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä liittokokouksessa, ilmoitus tulee kirjata pöytäkirjaan. Jäsenyys päättyy sen kalenterivuoden päättyessä, jonka aikana eroamisilmoitus on tehty.

Jäsen, jonka jäsenmaksu on suorittamatta kahdelta peräkkäiseltä tilikaudelta, voidaan hallituksen päätöksellä katsoa eronneeksi liitosta.

Liiton tarkoituksen tai hyvän kauppatavan vastai­siin tai muutoin sopimattomiin toimenpiteisiin syyllistynyt liiton jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa liitosta. 

3 § Jäsenmaksut

Jäsenen tulee liittyessään suorittaa liitolle liitty­mismaksu, jonka määrän liittokokous päättää vuosittain.

Liiton jäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksun, jon­ka määrän liittokokous päättää vuosittain.

4 § Rahastot

Liittokokouksen tai hallituksen päätöksellä liitolle voidaan pe­rustaa rahastoja. Liittokokous tai hallitus päättää rahastojen käytöstä.

5 § Liittokokoukset

Liiton jäsenet kokoontuvat hallituksen kutsusta vuosit­tain viimeistään syys-marraskuussa pidettävään liittokokouk­seen sekä ylimääräiseen liittokokoukseen, kun a) liiton hallitus katsoo sen tarpeelliseksi määrätyn asian käsitte­lemistä varten, tai kun b) määrätyn asian käsittelyä varten ylimääräisen liittokokouksen koollekutsumista vaaditaan hallitukselle annetulla esityksellä, jonka on allekirjoittanut vähintään 1/20 liiton jäsenistä. Mikäli liiton jäsenet haluavat saada jonkin asian ylimääräisen liittokokouksen käsiteltäväksi, on siitä ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Liittokokoukseen voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Liittokokouksissa käsitellään ainoastaan kokous­kutsussa mainitut asiat.

Kutsu liittokokouksiin on toimitettava jäsenille kirjeitse tai sähköpostilla viimeistään 10 päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka ja mahdollinen ennakkoilmoittautumisvelvollisuus. Mahdollisuudesta osallistua kokoukseen myös tietoliikenneyhteyden tai teknisen apuvälineen avulla mainitaan kokouskutsussa. Kokouskutsussa on lisäksi mainittava tällaisen osallistumisen edellytyksistä, osallistumisen teknisestä toteutuksesta, siihen liittyvistä jäsenen puhevallan käyttämisen mahdollisista rajoituksista sekä siinä noudatettavasta menettelystä.

Liittokokouksessa on

 1. valittava kokouksen puheenjohtaja
 2. valittava sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todettava kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja hyväksyttävä kokouksen esityslista
 4. käsiteltävä liiton vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
 5. vahvistettava tilinpäätös
 6. päätettävä vastuuvapauden myöntämisestä liiton hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. valittava liiton vaalivaliokunnan puheenjohtaja ja jäsenet erovuorossa olevien tilalle
 8. vahvistettava liiton valtuuston jäsenten lukumäärä
 9. määrättävä liiton valtuuston puheenjohtajan, varapuheenjoh­tajien ja jäsenten kokouspalkkiot
 10. valittava liiton valtuuston jäsenet erovuorossa olevien tilalle
 11. valittava liiton valtuuston puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa erovuorossa olevien tilalle tai muuten mahdollisesti vapautuneille paikoille
 12. vahvistettava liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
 13. valittava yksi KHT-tilintarkastaja ja hänelle henkilökohtainen varamies tai KHT-yhteisö sekä
 14. käsiteltävä muut kokouskutsussa mainitut asiat

Liiton kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni.

Hallituksen ja valtuuston jäsenillä on liittokokouksissa puhe- ja läsnä­olo-oikeus, mutta ei äänioikeutta.

6 § Liiton vaalivaliokunta

Liitolla on vaalivaliokunta, johon kuuluu liittokokouksen valitsemat 3–5 jäsentä, joista yksi valitaan puheenjohtajaksi. Vaalivaliokunnan jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Vaalivaliokunnan kokousten sihteerinä toimii liiton toimitusjohtaja. Erovuoroinen jäsen ja puheenjohtaja voidaan valita uudelleen.

Liiton vaalivaliokunta ehdottaa jäseniä vuosittain sekä valtuustoon että hallitukseen.

7 § Liiton valtuusto

Liitolla tulee olla valtuusto, joka käyttää liiton pää­tösvaltaa. Päätösvaltaa ei kuitenkaan ole asioissa, jotka näiden sääntö­jen mukaan kuuluvat liittokokoukselle tai asioissa, joista liittokokous on tehnyt päätöksen tai jotka ovat liittokokouksessa vireillä sääntöjen mukaan.

Valtuuston muodostavat liittokokouksessa kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittavat liiton valtuuston puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä vähintään 15 ja enintään 32 liittokokouksen kolmivuotiskaudeksi valitsemaa jäsentä, joista vuosittain kolmasosa on erovuorossa. Enintään 1/5 valtuuston jäsenistä voi olla järjestöjen tai muiden kuin liiton jäsenten edustajia. Loput valtuuston jäsenistä valitaan jäsenyrityksistä. Valtuuston jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajä­sen.

Erovuoroinen jäsen ja puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja voidaan valita uudelleen.

Valtuusto kokoontuu hallituksen kutsusta vuosittain viimeistään syys-marraskuussa pidettävään varsinaiseen kokoukseen sekä ylimääräiseen valtuuston kokoukseen, kun a) valtuuston jäsenet niin päättävät, b) hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai c) 1/10 valtuuston jäsenistä katsoo siihen olevan aihetta. Kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä valtuuston jäsenille kirjeitse tai sähköpostitse viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka ja mahdollinen ennakkoilmoittautumisvelvollisuus. Jos kokoukseen voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla, tästä on mainittava kokouskutsussa. Kokouskutsussa on lisäksi mainittava tällaisen osallistumisen edellytyksistä, osallistumisen teknisestä toteutuksesta, siihen liittyvistä jäsenen puhevallan käyttämisen mahdollisista rajoituksista sekä siinä noudatettavasta menettelystä.

Valtuusto on päätösvaltainen, kun valtuuston puheenjoh­ta­ja ja 1/5 jäsenistä on saapuvilla. Valtuuston kokouksiin voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Kokouksessa asiat rat­kais­taan enemmistöäänin. Äänten mennessä tasan valtuuston puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Valtuuston tulee varsinaisessa kokouksessaan

 1. määrätä hallituksen jäsenten palkkiot
 2. valita hallituksen jäsenet ja kullekin henkilökohtainen varajäsen erovuorossa olevien tilalle
 3. valita hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja erovuorossa olevien tilalle sekä
 4. vahvistaa liiton toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavaa kalenterivuotta varten.

Tämän lisäksi valtuuston tulee

 1. käsitellä sellaiset asiat, jotka hallitus tai valtuuston tai liiton jäsenet­ hallituksen kautta sille esittävät.

8 § Hallitus

Liittoa edustaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 6–10 muuta jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan val­tuuston varsinaisessa kokouksessa. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Jäsenillä on mahdollisuus tulla valituksi enintään kahdeksi kaudeksi peräkkäin. Toimikausi alkaa valinnasta ja päättyy, kun uusi jäsen valitaan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun sen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on kokouksessa läsnä. Kokouksessa asiat ratkaistaan enemmistöäänin. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Hallituksen tehtävänä on ohjata liiton toimintaa. Hallituksen tulee näissä säännöissä sen hoidettaviksi määrättyjen asioiden lisäksi mm.

 1. hoitaa huolellisesti lain ja sääntöjen sekä liiton päätösten mukaan liiton asioita
 2. vahvistaa liiton strategia ja toimintasuunnitelma
 3. nimittää ja erottaa liiton toimitusjohtaja sekä päättää hänen työehdoistaan
 4. päättää liiton toimitusjohtajan ja työntekijöiden palkitsemisesta
 5. päättää jäsenten hyväksymisestä hakemusten perusteella
 6. päättää jäsenten erottamisesta
 7. valmistella liittokokouksen ja valtuuston käsiteltä­viksi tulevat asiat
 8. huolehtia liiton varainhoidon järjestämisestä
 9. asettaa avukseen määrättyjen asioiden valmistelua ja käsittelyä varten tarpeelliseksi katsottuja va­­liokuntia ja toimikuntia sekä
 10. huolehtia liiton tilinpäätöksen sekä liiton edellisen vuoden toimintakertomuksen laatimisesta.

9 § Toimitusjohtajan tehtävät

Toimitusjohtajan tehtävänä on

 1. johtaa ja kehittää liiton toimintaa hallituksen antamien suuntaviivojen mukaisesti
 2. laatia liiton strategia ja toimintasuunnitelma
 3. nimittää ja erottaa liiton työntekijät sekä päättää heidän työehdoistaan
 4. valmistella ja esitellä hallituksen kokouksissa esille tulevat asiat
 5. toimia vaalivaliokunnan kokousten sihteerinä
 6. antaa liittokokouksessa, valtuustossa ja hallituksessa lausuntoja käsiteltävistä kysymyksistä ja huolehtia päätösten toimeenpanosta sekä
 7. organisoida liiton varojenhoito ja kirjanpito.

10 § Liiton nimen kirjoittaminen

Liiton nimen kirjoittaa aina kaksi henkilöä yhdessä. Nimenkirjoitusoikeus on liiton valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla, hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla sekä niillä työntekijöillä, jotka hallitus on siihen oikeuttanut.

11 § Liiton tilinpito

Liiton tilikausi on kalenterivuosi.

Liiton kirjanpito tositteineen on annettava tilintar­kastajan tarkastettavaksi niin ajoissa, että tilinpäätös tilintarkastuskertomuksineen voidaan lähettää lii­ton jäsenille tiedoksi viimeistään 10 päivää ennen liittokokousta.

12 § Sääntöjen muuttaminen

Nämä säännöt voidaan muuttaa liittokokouksen päätöksel­lä, joka on saanut liittokokouksessa kaksi kolmannesta kaikista äänestyksessä annetuista ää­nistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

Jäsenen ehdotus sääntöjen muuttamiseksi on osoitettava hallitukselle, jonka on toimitettava oma esityksensä liittokokouksen käsiteltäväksi.

13 § Liiton purkaminen

Päätös liiton purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä ja vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä liittokokouksessa, jossa kaksi kolmannesta kaikista äänestyksessä annetuista äänistä on kannattanut purkamista. Kokouskutsuissa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. Jälkimmäisessä ko­kouksessa on päätettävä liiton jäljelle jääneiden varo­jen luovuttamisesta jollekin sellaiselle oikeuskel­poi­selle yhteisöl­le, jonka tarkoituksena on edistää suoma­lai­sen työn yleistä ar­vostusta. Liiton tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

22.3.2024