Säännöt

1 § Liiton nimi, tarkoitus ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomalaisen Työn Liitto. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi.

Liiton tarkoituksena on

 1. edistää Suomessa tehtävän työn arvostusta
 2. parantaa suomalaisten tuotteiden ja palveluiden kilpailuedellytyksiä sekä koti- että vientimarkkinoilla.

Liitto toteuttaa tarkoitustaan tutkimus-, viestintä-, vaikuttamis- ja valistustoiminnan sekä jäsenten kanssa toteutettavan projektiyhteistyön kautta.

Liiton kotipaikka on Helsinki.

2 § Jäsenyys

Liiton jäseninä voivat olla

suomalainen oikeuskelpoinen osakeyhtiö, osuuskunta sekä yhdistys tai muu yhteisö. Mahdolliset saavutetut jäsenedut säilyvät.

Liiton jäseneksi ottamisesta päättää johtokunta.

Eroaminen liitosta tulee tehdä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä liiton kokouksessa. Jäsenyys päättyy sen kalenterivuoden päättyessä, jonka aikana eroamisilmoitus on tehty.

Jäsen, jonka jäsenmaksu on suorittamatta kahdelta peräkkäiseltä tilikaudelta, voidaan johtokunnan päätöksellä katsoa eronneeksi liitosta.

Liiton tarkoitusperien tai hyvien kauppatapojen vastaisiin toimenpiteisiin syyllistynyt liiton jäsen voidaan johtokunnan päätöksellä erottaa liitosta.

3 § Jäsenmaksut

Jäsenen tulee liittyessään suorittaa liitolle liittymismaksu, jonka määrän liittokokous vahvistaa seuraavaksi kalenterivuodeksi.

Liiton jäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksun, jonka määrän liittokokous vahvistaa seuraavaksi kalenterivuodeksi.

4 § Rahastot

Liitolla on oikeus vastaanottaa lahjoituksia.

Liiton toiminnan mahdollisesti tuottama vuosittainen ylijäämä on siirrettävä käyttörahastoon, jonka varoja saadaan käyttää liiton toiminnasta aiheutuvien menojen kattamiseksi.

Liittokokouksen päätöksellä liitolle voidaan perustaa rahastoja. Liittokokous päättää rahastojen käytöstä, ellei lahjoittaja ole toisin määrännyt.

5 § Liittokokoukset

Liiton jäsenet kokoontuvat johtokunnan kutsusta vuosittain viimeistään syys-marraskuussa pidettävään liittokokoukseen sekä ylimääräiseen liittokokoukseen, kun a) liiton johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi määrätyn asian käsittelemistä varten, tai kun b) määrätyn asian käsittelyä varten ylimääräisen liittokokouksen koollekutsumista vaaditaan johtokunnalle annetulla esityksellä, jonka on allekirjoittanut vähintään 1/20 liiton jäsenistä.

Liittokokouksissa käsitellään ainoastaan kokouskutsussa mainitut asiat.

Kutsu liittokokouksiin on toimitettava jäsenille kirjeitse tai sähköpostilla viimeistään 10 päivää ennen kokousta.

Liittokokouksessa on

 1. valittava kokouksen puheenjohtaja
 2. valittava sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 3. todettava kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. käsiteltävä johtokunnan kertomus liiton edellisen vuoden toiminnasta ja tehtävä siitä mahdollisesti johtuvat päätökset
 5. käsiteltävä tilinpäätös ja siihen liittyvä tilintarkastuskertomus
 6. vahvistettava tilinpäätös
 7. päätettävä vastuuvapauden myöntämisestä liiton johtokunnalle
 8. valittava joka kolmas vuosi liiton vaalivaliokunnan puheenjohtaja ja jäsenet
 9. vahvistettava valtuuston jäsenten lukumäärä
 10. määrättävä valtuuston puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja jäsenten kokouspalkkiot
 11. valittava valtuuston jäsenet erovuorossa olevien tilalle
 12. valittava joka kolmas vuosi valtuuston puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa, joita kutsutaan myös liiton puheenjohtajaksi ja liiton varapuheenjohtajiksi
 13. vahvistettava liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
 14. valittava yksi KHT-tilintarkastaja ja hänelle henkilökohtainen varamies tai KHT-yhteisö sekä
 15. käsiteltävä muut kokouskutsussa mainitut asiat

Liiton kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni.

Johtokunnan ja valtuuston jäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus liittokokouksissa.

6 § Liiton vaalivaliokunta

Liitolla on vaalivaliokunta, johon kuuluu 3-5 jäsentä. Vaalivaliokunnan toimikausi on kolme vuotta. Vaalivaliokunnan sihteerinä toimii liiton toimitusjohtaja.

Liiton vaalivaliokunta ehdottaa jäseniä vuosittain sekä valtuustoon että johtokuntaan.

7 § Liiton valtuusto

Liitolla tulee olla sen jäsenten edustajista muodostuva valtuusto, joka käyttää liiton päätösvaltaa. Päätösvaltaa ei kuitenkaan ole asioissa, jotka näiden sääntöjen mukaan kuuluvat liittokokoukselle tai asioissa, joista liittokokous on tehnyt päätöksen tai jotka ovat liittokokouksessa vireillä sääntöjen mukaan.

Valtuuston muodostavat liittokokouksessa kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittavat liiton puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä vähintään 15 ja enintään 32 kokouksen kolmivuotiskaudeksi valitsemaa jäsentä, joista vuosittain kolmasosa on erovuorossa. Enintään 1/5 valtuuston jäsenistä voi olla järjestöjen edustajia. Loput valtuuston jäsenistä valitaan jäsenyrityksistä. Valtuuston jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Erovuoroinen jäsen voidaan valita uudelleen.

Valtuusto kokoontuu johtokunnan kutsusta, joka on lähetettävä valtuuston jäsenille viikkoa ennen kokousta. Valtuusto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja 1/5 jäsenistä ovat saapuvilla.

Kokouksessa asiat ratkaistaan enemmistöäänin. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Valtuuston tulee syys- marraskuussa pidettävässä varsinaisessa kokouksessaan

 1. määrätä johtokunnan jäsenten palkkiot
 2. valita johtokunnan jäsenet ja kullekin henkilökohtainen varajäsen erovuorossa olevien tilalle
 3. valita joka kolmas vuosi johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä
 4. vahvistaa liiton toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavaa kalenterivuotta varten.
  Tämän lisäksi valtuuston tulee
 5. käsitellä sellaiset asiat, jotka johtokunta, valtuuston jäsenet tai liiton jäsenet johtokunnan kautta sille esittävät.

8 § Johtokunta

Liittoa edustaa sen lainmukaisena hallituksena johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 6-10 muuta jäsentä ja kunkin henkilökohtainen varajäsen. Johtokunnan jäsenet valitaan valtuuston varsinaisessa kokouksessa. Jäsenillä on mahdollisuus tulla valituksi enintään kahdeksi kaudeksi peräkkäin.

Johtokunnan jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Toimikausi alkaa valinnasta ja päättyy kun uusi jäsen valitaan. Vuosittain kolmasosa muista jäsenistä on erovuorossa. Ensimmäisen kauden erovuosoisuudesta päättää valtuusto.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun sen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on kokouksessa läsnä. Kokouksessa asiat ratkaistaan enemmistöäänin. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Johtokunnan tehtävänä on ohjata liiton toimintaa. Johtokunnan tulee näissä säännöissä sen hoidettaviksi määrättyjen asioiden lisäksi mm.

 1. laatia liiton toimintasuunnitelma
 2. nimittää ja erottaa liiton toimitusjohtaja sekä liiton muut johtajat ja määrätä joku näistä toimitusjohtajan sijaiseksi
 3. nimittää ja erottaa liiton mahdollisen julkaisun päätoimittaja
 4. ratkaista jäsenhakemukset
 5. päättää jäsenten erottamisesta
 6. valmistella liittokokouksen ja valtuuston käsiteltäviksi tulevat asiat
 7. hoitaa ja hallita liiton omaisuutta
 8. asettaa avukseen määrättyjen asioiden valmistelua ja käsittelyä varten tarpeelliseksi katsottuja valiokuntia ja toimikuntia sekä
 9. laatia liiton tilinpäätös sekä kertomus liiton toiminnasta edellisenä kalenterivuonna.

9 § Toimitusjohtajan tehtävät

Toimitusjohtajan tehtävänä on

 1. valmistella ja esitellä johtokunnan kokouksissa esille tulevat asiat
 2. johtaa liiton toimistoa ja järjestää sen työt
 3. antaa liittokokouksessa, valtuustossa ja johtokunnassa lausuntoja käsiteltävistä kysymyksistä ja huolehtia päätösten toimeenpanosta sekä
 4. huolehtia liiton varojen hoidosta ja kirjanpidosta.

10 § Liiton nimen kirjoittaminen

Liiton nimen kirjoittamiseen tarvitaan kaksi henkilöä. Nimenkirjoitusoikeus on liiton puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, johtokunnan puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla sekä niillä toimihenkilöillä, jotka johtokunta on siihen oikeuttanut.

11 § Liiton tilinpito

Liiton tilikausi on kalenterivuosi.

Liiton kirjanpito tositteineen on annettava tilintarkastajan tarkastettavaksi niin ajoissa, että tilinpäätös tilintarkastuskertomuksineen voidaan lähettää liiton jäsenille tiedoksi viimeistään 10 päivää ennen liittokokousta.

12 § Sääntöjen muuttaminen

Nämä säännöt voidaan muuttaa liittokokouksen päätöksellä, joka on saanut liittokokouksessa kaksi kolmannesta kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.

Jäsenen ehdotus sääntöjen muuttamiseksi on osoitettava johtokunnalle, jonka on toimitettava oma esityksensä liittokokouksen käsiteltäväksi.

13 § Liiton purkaminen

Päätös liiton purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä ja vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä liittokokouksessa, jossa kaksi kolmannesta kaikista äänestyksessä annetuista äänistä on kannattanut purkamista. Jälkimmäisessä kokouksessa on päätettävä liiton jäljelle jääneiden varojen luovuttamisesta jollekin sellaiselle oikeuskelpoiselle yhteisölle, jonka tarkoituksena on edistää suomalaisen työn yleistä arvostusta.

Sääntöuudistus 26.11.2015