Vastuullisuus Suomalaisen Työn Liiton näkökulmasta

Suomalaisen Työn Liiton jäsenyhteisöjä edustava johtokunta on nostanut vastuullisuuden strategisesti tärkeäksi teemaksi. Suomalainen työ on monella tapaa vastuullista, ja tämän me haluamme tuoda Suomalaisen Työn Liitossa esiin yhdessä jäsentemme kanssa.

Uskomme, että vastuullinen työ on perusvaatimus sille, että Suomi pärjää kilpailussa. Lisäksi vastuullisuus on erottautumistekijä, jolla yrityksille ja niiden tuotteille luodaan kilpailuetua niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

Suomalaisen Työn Liiton tehtävä on vaikuttaa ostopäätöksiin, jotta työpaikat säilyvät ja uusia syntyy. Tutkimukset osoittavat, että kuluttajilla sekä yritysten ostoista ja julkisista hankinnoista vastaavilla vastuullisuus vaikuttaa jo nyt merkittävästi ostopäätöksiin. Tulevaisuudessa sen merkitys tulee vain kasvamaan.

Järjestämme jäsenillemme koulutuksia vastuullisuuteen liittyen ja tuomme esiin Suomessa tehtävän työn vastuullisuutta monin eri tavoin.

Kannustamme suomalaisen työn uudistamista yritysten keskuudessa vastaamaan vastuullisen työn vaatimuksia. Tämän vuoksi olemme määritelleet seuraavat vastuullisen työn periaatteet, joihin jäsenyhteisömme tullaan sitouttamaan. Edellytämmme samojen periaatteiden noudattamista myös alihankkijoiltamme ja toimittajiltamme.

Suomalaisen Työn Liiton jäsenyritykset

  1. luovat työpaikkoja Suomeen vahvistaen sekä taloudellista että yhteiskunnallista hyvinvointia
  2. huomioivat tuotannon ja toiminnan vastuullisuuden, myös hankinnoissa ja alihankintaketjussa
  3. tukevat työntekijöiden osaamista, hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta

Työtä Suomeen

Yritys panostaa oman toiminnan kehittämiseen Suomessa, jotta se pysyy kilpailukykyisenä. Yritys on investoinut esimerkiksi tutkimus- ja kehitystoimintaan, tuotantokapasiteetin kehittämiseen tai operatiivisen tehokkuuden parantamiseen. Vastuullisesti toimiva yritys kehittää omaa toimintaansa, jotta työpaikat säilyvät ja uusia työtehtäviä ja työpaikkoja syntyy.

Tuotannon ja toiminnan vastuullisuus

Yritys pitää huolen siitä, että sen tuotanto ja siihen liittyvät alihankinnat ovat vastuullisia. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yritys noudattaa voimassa olevaa ympäristölainsäädäntöä ja pyrkii vähentämään oman toimintansa ympäristövaikutuksia.

Yritys raportoi vastuullisuudesta ja tuo olennaiset vastuullisuusteemat, -tavoitteet ja -toimet esille viestinnässään. Yritys on joko määritellyt tai tulee määrittelemään yrityksen toiminnalle olennaiset vastuullisen toiminnan kriteerit, jotka jalkautetaan alihankkijoille.

Työntekijöiden osaamisen, hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden tukeminen

Henkilökunnan osaamisen ja hyvinvoinnin ylläpitäminen on osa yrityksen toimintatapaa. Tätä toteutetaan esimerkiksi antamalla henkilöstölle mahdollisuus työssäoppimiseen, kouluttautumiseen ja työn kehittämiseen. Yritys seuraa säännöllisesti työtyytyväisyyttä ja panostaa työturvallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen.


Suomalaisen Työn Liiton
toiminnan vastuullisuus

Suomalaisen Työn Liitto huomioi vastuullisuuden omassa toiminnassaan seuraavin tavoin:

Työtä Suomeen

Työllistämme 15 henkilöä suoraan. Lisäksi toiminnallamme on työllistävä vaikutus Suomalaisen Työn Liitto ry:n ja Avainlippu Oy:n hankintojen kautta (noin 1 500 000 €/vuosi). Nämä hankinnat suuntautuvat esimerkiksi mainos-, viestintä- ja mediatyöhön sekä IT-palveluidemme kehittämiseen.

Palvelutoiminnan ja hankintojen vastuullisuus ja kotimaisuus

Suomalaisen Työn Liiton kaikki työ tehdään Suomessa ja varmistamme myös, että alihankkijat toimivat Suomessa. Hankintasääntöjemme mukaisesti ostamme aina ensisijaisesti jäsenyrityksiltämme ja toissijaisesti toiselta kotimaiselta vaihtoehdolta, jos se on mahdollista.

Liiton kaikissa tuote- ja palveluhankinnoissa kiinnitetään erityistä huomiota suomalaisuuteen ja ekologisuuteen. Kierrätämme kaikki jätteet ja toimitamme vanhat huonekalut uusiokäyttöön. Liitossa noudatetaan myös taloudellista säästäväisyyttä. Olemme digitalisoineet niin jäsentoimintoja kuin työntekijöiden toimintamalleja. Pyrimme välttämään turhaa tulostusta.

Noudatamme liitossa avoimuuden periaatetta. Meillä on Hyvä hallintotapa -ohjeistus, joka tarkistetaan vuosittain johtokunnassa.

Liitto kannustaa jäseniään vastuullisuuteen järjestämällä vastuullisuuskoulutuksia. Merkkimme huomioivat vastuullisuuden osana kriteereitään ja/tai viestintäänsä ja Suomalaisen Työn Liiton jäsenyys edellyttää sitoutumista vastuullisuusperiaatteisiimme (tulee sitovaksi vuoden 2020 aikana).

Hyvä työnantajuus

Liitto huolehtii työntekijöidensä fyysisestä sekä psyykkisestä hyvinvoinnista muun muassa tarjoamalla työntekijöille laajan työterveyshuollon, liikunta- ja kulttuurisetelit, liikunta- ja virkistyspäivät sekä seuraamalla jatkuvasti Celkee-työkalulla työntekijöiden työtyytyväisyyttä sekä reagoimalla poikkeamiin. Liitossa on käytössä varhaisen välittämisen malli. Kehityskeskustelut järjestetään neljä kertaa vuodessa ja työntekijät voivat ylläpitää omaa ammattitaitoaan koulutusmahdollisuuksilla. Työntekijöillä on käytössään ajantasaiset työvälineet ja liitto kohtelee kaikkia työntekijöitään tasavertaisesti esimerkiksi saman tasoisella kannustinpalkkiojärjestelmällä.

Työntekijöillä on mahdollisuus osallistua laajasti toiminnan kehittämiseen ja heidän työtänsä koskevaan päätöksentekoon.