Vastuullisuus Suomalaisen työn liiton näkökulmasta

Suomalaisen työn liiton jäsenyhteisöjä edustava liiton hallitus on nostanut vastuullisuuden strategisesti tärkeäksi teemaksi. Suomalainen työ on monella tapaa vastuullista, ja tämän me haluamme tuoda Suomalaisen työn liitossa esiin yhdessä jäsentemme kanssa.

Uskomme, että vastuullinen työ on perusvaatimus sille, että Suomi pärjää kilpailussa. Lisäksi vastuullisuus on erottautumistekijä, jolla yrityksille ja niiden tuotteille luodaan kilpailuetua niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

Suomalaisen työn liiton tehtävä on vaikuttaa ostopäätöksiin, jotta työpaikat säilyvät ja uusia syntyy. Tutkimukset osoittavat, että kuluttajilla sekä yritysten ostoista ja julkisista hankinnoista vastaavilla vastuullisuus vaikuttaa jo nyt merkittävästi ostopäätöksiin. Tulevaisuudessa sen merkitys tulee vain kasvamaan.

Järjestämme jäsenillemme koulutuksia vastuullisuuteen liittyen ja tuomme esiin Suomessa tehtävän työn vastuullisuutta monin eri tavoin.

Kannustamme suomalaisen työn uudistamista yritysten keskuudessa vastaamaan vastuullisen työn vaatimuksia. Tämän vuoksi olemme määritelleet seuraavat vastuullisen työn periaatteet, joihin jäsenyhteisömme tullaan sitouttamaan. Edellytämme samojen periaatteiden noudattamista myös alihankkijoiltamme ja toimittajiltamme.

Vastuullisen työn periaatteet

Suomalaisen työn liiton jäsenyritykset:

  1. luovat työpaikkoja Suomeen vahvistaen sekä taloudellista että yhteiskunnallista hyvinvointia.
  2. varmistavat työntekijöiden työturvallisuuden ja tukevat heidän osaamista, hyvinvointia, yhdenvertaisuutta sekä työyhteisön monimuotoisuutta.
  3. tunnistavat toiminnan olennaisimmat ympäristövaikutukset ja päästölähteet sekä toteuttavat toimenpiteitä, joilla minimoidaan näiden haitallisia vaikutuksia.
  4. huomioivat tuotannon ja toiminnan vastuullisuuden, myös hankinnoissa ja alihankintaketjussa.

1. Työpaikkojen luominen

Yritys panostaa oman toiminnan kehittämiseen Suomessa, jotta se pysyy kilpailukykyisenä. Yritys on investoinut esimerkiksi tutkimus- ja kehitystoimintaan, tuotantokapasiteetin kehittämiseen tai operatiivisen tehokkuuden parantamiseen. Vastuullisesti toimiva yritys kehittää omaa toimintaansa, jotta työpaikat säilyvät ja uusia työtehtäviä ja työpaikkoja syntyy.

Korkea kotimaisuusaste kertoo siitä, että yritys ostaa tuotannon tai palvelun osatekijöitä kumppaneiltaan Suomesta – esimerkiksi raaka-aineita, komponentteja ja alihankintatyötä. Myös immateriaalityön pitäminen Suomessa luo työtä esimerkiksi suunnittelun, ohjelmoinnin tai tutkimus- ja kehitystyön muodossa.

2. Vastuullinen työnantaja

Henkilökunnan osaamisen, työturvallisuuden ja hyvinvoinnin ylläpitäminen on osa yrityksen toimintatapaa. Tätä toteutetaan esimerkiksi antamalla henkilöstölle mahdollisuus työssäoppimiseen, kouluttautumiseen ja työn kehittämiseen. Yritys seuraa säännöllisesti työtyytyväisyyttä ja panostaa työturvallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen.

Yrityksessä edistetään työyhteisön monimuotoisuutta ja kulttuuria, jossa arvostetaan työntekijöiden keskinäistä erilaisuutta esimerkiksi iän, sukupuolen, etnisen taustan, seksuaalisen suuntautumisen, perhetilanteen, vammaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen ja koulutustaustan osalta.

Suomalainen työ ja sen edistäminen tarkoittaa liitolle ja sen jäsenille kaikkea Suomessa tehtävää työtä, katsomatta etniseen taustaan, uskontoon tai muihin tekijöihin. Suomalainen työ on ylpeästi kansainvälistä.

3. Ympäristövastuu

Yritys tietää, miten sen toiminta vaikuttaa ympäristöön ja miten ympäristövaikutuksia hallitaan. Ympäristöä kuormittavat päästölähteet voivat olla esimerkiksi materiaalit, raaka-aineet, kemikaalit, energian käyttö sekä jätteet ja jätevedet. Haitalliset vaikutukset voivat kohdistua luontoon, ilmastoon, ihmisten terveyteen ja elinolosuhteisiin.

Yritys noudattaa voimassa olevaa ympäristölainsäädäntöä ja varmistaa, että toiminnalla on tarvittavat luvat ja noudattaa ympäristöasioissa huolellisuutta. Yritys pyrkii estämään vaaroja ja minimoimaan mahdollisesti syntyneitä haittoja.

Yritys tunnistaa sen keskeiset hiilijalanjäljen tekijät ja pyrkii vähentämään negatiivisia ilmastovaikutuksiaan.

4. Tuotannon ja toiminnan vastuullisuus

Yritys pitää huolen siitä, että sen tuotanto ja siihen liittyvät alihankinnat ovat vastuullisia, ja että yrityksessä tehdään eettisesti kestäviä valintoja kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla. Yritys raportoi vastuullisuudesta ja tuo olennaiset vastuullisuusteemat, -tavoitteet ja -toimet esille viestinnässään.

Yritys on joko määritellyt tai tulee määrittelemään yrityksen toiminnalle olennaiset vastuullisen toiminnan kriteerit, joihin alihankkijat sekä tavaran- ja palveluntoimittajat sitoutetaan.

päivitetty 9.9.2022


Suomalaisen työn liiton
toiminnan vastuullisuus

Suomalaisen työn liitto huomioi vastuullisuuden omassa toiminnassaan seuraavin tavoin:

Työtä Suomeen

Työllistämme 15 henkilöä suoraan. Lisäksi toiminnallamme on työllistävä vaikutus Suomalaisen työn liitto ry:n ja Avainlippu Oy:n hankintojen kautta (noin 1 500 000 €/vuosi). Nämä hankinnat suuntautuvat esimerkiksi mainos-, viestintä- ja mediatyöhön sekä IT-palveluidemme kehittämiseen.

Palvelutoiminnan ja hankintojen vastuullisuus ja kotimaisuus

Suomalaisen työn liiton kaikki työ tehdään Suomessa ja varmistamme myös, että alihankkijat toimivat Suomessa. Hankintasääntöjemme mukaisesti ostamme aina ensisijaisesti jäsenyrityksiltämme ja toissijaisesti toiselta kotimaiselta vaihtoehdolta, jos se on mahdollista.

Liiton kaikissa tuote- ja palveluhankinnoissa kiinnitetään erityistä huomiota suomalaisuuteen ja ekologisuuteen. Kierrätämme kaikki jätteet ja toimitamme vanhat huonekalut uusiokäyttöön. Liitossa noudatetaan myös taloudellista säästäväisyyttä. Olemme digitalisoineet niin jäsentoimintoja kuin työntekijöiden toimintamalleja. Pyrimme välttämään turhaa tulostusta.

Noudatamme liitossa avoimuuden periaatetta. Meillä on Hyvä hallintotapa -ohjeistus, joka tarkistetaan vuosittain johtokunnassa.

Liitto kannustaa jäseniään vastuullisuuteen järjestämällä vastuullisuuskoulutuksia. Merkkimme huomioivat vastuullisuuden osana kriteereitään ja/tai viestintäänsä ja Suomalaisen työn liiton jäsenyys edellyttää sitoutumista vastuullisuusperiaatteisiimme (tulee sitovaksi vuoden 2020 aikana).

Hyvä työnantajuus

Liitto huolehtii työntekijöidensä fyysisestä sekä psyykkisestä hyvinvoinnista muun muassa tarjoamalla työntekijöille laajan työterveyshuollon, liikunta- ja kulttuurisetelit, liikunta- ja virkistyspäivät sekä seuraamalla jatkuvasti Celkee-työkalulla työntekijöiden työtyytyväisyyttä sekä reagoimalla poikkeamiin. Liitossa on käytössä varhaisen välittämisen malli. Kehityskeskustelut järjestetään neljä kertaa vuodessa ja työntekijät voivat ylläpitää omaa ammattitaitoaan koulutusmahdollisuuksilla. Työntekijöillä on käytössään ajantasaiset työvälineet ja liitto kohtelee kaikkia työntekijöitään tasavertaisesti esimerkiksi saman tasoisella kannustinpalkkiojärjestelmällä.

Työntekijöillä on mahdollisuus osallistua laajasti toiminnan kehittämiseen ja heidän työtänsä koskevaan päätöksentekoon.

Suomalaisen työn liitto on laatinut eettisen ohjeistuksen, joka perustuu sen tehtävään, arvoihin, sääntöihin sekä hyvään hallintotapaan. Eettiset ohjeet täydentävät Suomalaisen työn liiton yleisiä palveluiden ostoehtoja, liiton merkkien käyttöehtoja sekä sen vastuullisuusperiaatteita. Liiton eettiset ohjeet koskevat koko henkilökuntaa ja toimielimiä, eli valtuustoa, hallitusta sekä merkkitoimikuntia.