Uusia Yhteiskunnallinen yritys -merkkejä myönnetty

Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys –merkkitoimikunta on myöntänyt uusia merkkejä yritysten käyttöön.

Yhteiskunnallinen yritys -merkki voidaan myöntää yrityksille, joiden ensisijainen tavoite on ratkaista yhteiskunnallisia ongelmia ja ne käyttävät vähintään puolet voitostaan tähän. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus. Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti.

Uudet merkinkantajat

Autismisäätiö

Helsinkiläinen Autismisäätiö tuottaa monimuotoista kuntoutus- ja palvelutoimintaa autismin kirjoon kuuluville tai samankaltaisia neuropsykiatrisia kehityshäiriöitä omaaville henkilöille. Autismisäätiö on yksityinen, voittoa tavoittelematon järjestö, jonka palveluksessa on yli 250 työntekijää.

Betesda-säätiö

Betesda-säätiö turvaa toiminnallaan aikuisten mielenterveys- ja päihdekuntoutujien, vammaisten ja ikäihmisten elämää vaikeissakin elämäntilanteissa. Betesda-säätiö tarjoaa palveluita, jotka auttavat asiakkaita kuntoutumaan. Betesda-säätiöllä on Uudellamaalla 3 palvelukotia ja lisäksi he tarjoavat päivätoimintaa. Betesda-säätiö toimii voittoa tavoittelematta.

Etelä-Savon Työterveys Oy

Mikkelissä ja lähialueilla toimivan Etelä-Savon Työterveys tukee yritysten työhyvinvointia, ennaltaehkäisee sairauksia ja tukee työntekijöiden työssäjaksamista.

Lakiston Palvelut Oy

Lakiston Palvelut Oy pyrkii työllistämään kehitysvammaisten, muiden osatyökykyisten ja vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevia, ja näin edistämään heidän yhdenvertaisuuttaan yhteiskunnassa.

Lappeenrannan Palvelukeskussäätiö

Lappeenrannan Palvelukeskussäätiön tarkoituksena on voittoa tavoittelematta turvata vanhusten ja vammaisten kotona asumista, tarjota tehostettua palveluasumista ja sosiaalista palvelutoimintaa. Palvelukeskussäätiölle on myönnetty myös Avainlippu-tunnus merkkinä kotimaisesta palvelutoiminnasta.

Manna ry

Manna ry on kolmannen sektorin palvelujärjestö, jonka pyrkimyksenä on tukea ja kehittää yksilön ja perheiden arkielämässä selviytymistä eri ikäkausina. Yhdistys toimii yleishyödyllisen periaatteen mukaisesti.  Manna ry tarjoaa kauniissa luonnon ympäristössä mm. tehostettua palveluasumista vanhuksille, päiväkotitoimintaa lapsille ja lounaspalveluita.

Martinus-säätiö

Martinus Palvelut Oy

KOy Martinuskodit

Tampereen Martinus-säätiö, Martinus Palvelut Oy ja Kiinteistöosakeyhtiö Martinuskodit Oy saivat Yhteiskunnallinen yritys -merkin käyttöoikeuden. Martinus tuottaa yhteiskunnallisesti vastuullisia ja vaikuttavia palveluita ja työllistää heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä. Martinuksen toiminnalla pyritään parantamaan eritystä tukea tarvitsevien elämänlaatua ja samalla tarjotaan esim. siivous ja korjauspalveluita niin, että ne olisi kaikkien tavoitettavissa.

Osuuskunta Taidokkaat

Osuuskunta Taidokkaat on työosuuskunta, joka tuottaa monipuolisia palveluita kotitalouksille, yrityksille ja julkisille organisaatioille. Palvelun avulla työn tarjoajat ja sen tekijät kohtaavat. Näin voidaan tukea paikallista työllistymistä ja aktiivisuutta ja siksi tämä on tärkeää sekä yksittäisille ihmisille että ympäröivälle yhteisölle.

Rauman Taitokunto Oy

Rauman Taitokunto toimii yksityisenä yrityksenä työllisyydenhoidon parissa. Taitokunto keskittyy pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen ja se toimii henkilöstönvuokrauksessa ja hanketyössä.

Rauman Vanhainkotiyhdistys ry

Palvelukoti Kokkilan kannatussäätiö ry

Kiinteistö Oy Kokkilantalo

Raumalla toimiville Palvelukoti Kokkilan kannatussäätiölle, Kiinteistö Oy Kokkilantalolle  ja Rauman Vanhainkotiyhdistykselle on myönnetty Yhteiskunnallinen yritys -merkit. Kokkila tarjoaa yksilöllistä ja asukasta kunnioittavaa hoitoa vanhuksille. Kokkilan tarkoituksena on tukea vanhusten hoito- ja palvelutoimintaa ja sen toiminta on voittoa tavoittelematonta.

Ravimäki-yhdistys

Ravimäkiyhdistys on haminalainen yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tarkoituksena on asuntotoiminnan, palveluasumisen ja avohuollon palveluiden tuottaminen. Ravimäki on kuudenkymmenen kehitysvammaisen, vaikeavammaisen ja ikäihmisen koti Haminassa. Yhdistys tarjoaa perinteistä, tehostettua ja tuettua palveluasumista ja esim. lounasravintolapalveluita. Kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille Ravimäessä on mahdollisuus lyhytaikaiseen hoitoon esimerkiksi omaishoitajan vapaan aikana.

Summaryx Oy

Helsinkiläinen Summaryx Oy hyödyntää tiivistää tutkittua tietoa päätösten tueksi terveydenhuollossa mm. hoitoteknologioiden arvioinnin tukena.

Suomen Neurolaboratorio Oy

Turussa toimivalle Suomen Neurolaboratorio Oy:lle on myönnetty Yhteiskunnallinen yritys -merkki. Suomen Neurolaboratorio tuottaa kliinisen neurofysiologian alan diagnostisia tutkimuspalveluja julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin asiakkaille.

Tullinkulman Työterveys Oy

Tampereella toimivialle Tullinkulman Työterveydelle on myönnetty Yhteiskunnallinen yritys -merkki. Tullinkulman Työterveys tarjoaa monipuolisesti erialisia työterveys- ja työelämäpalveluja. Tullinkulman Työterveys kouluttaa myös erikoistuvia työterveyslääkäreitä ja tuottaa työhyvinvointia ja työterveyttä edistävää koulutusta.

Viittomakielialan osuuskunta Via

Viittomakielialan osuuskunta Via tekee tärkeää yhteiskunnallista työtä, sillä toiminnallaan se edistää yhdenvertaisuutta tuottamalla viittomakielialan palveluita luotettavasti ja laadukkaasti. Via tuottaa eri kuulovammaisryhmille tulkkauspalveluita ympäri Suomea ja  kouluttaa erilaisia ammattilaisia kohtaamaan työssään kuulovammaisia sekä tuo viittomakieltä tutuksi eri foorumeilla ja tarjoaa erilaisia kursseja.

Yliopiston Apteekki

Yliopiston Apteekki huolehtii asiakkaidensa terveydestä ja hyvinvoinnista sekä tulouttaa voittonsa opetuksen ja tutkimuksen hyväksi. Helsingin yliopiston omistaman apteekkikonsernin ydintehtävä on auttaa asiakkaita onnistumaan lääkehoidossaan ja edistää heidän hyvinvointiaan. Voitto käytetään vuosittain opetuksen ja tutkimuksen hyväksi. Viime vuonna voitto oli 13,6 miljoonaa euroa. Yliopiston Apteekilla on myös kolme yhteiskunnallista erityistehtävää. Se valmistaa harvinaisia lääkkeitä valtakunnallisesti myös muiden apteekkien asiakkaille, tarjoaa vuosittain harjoittelupaikan lähes sadalle farmasian opiskelijalle ja osallistuu lääkehoitoon liittyvään tutkimukseen.