Uusia Yhteiskunnallinen yritys -merkkejä myönnetty

Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkkitoimikunta on myöntänyt uusia merkkejä yritysten käyttöön.

Yhteiskunnallinen yritys -merkki voidaan myöntää yrityksille, joiden ensisijainen tavoite on ratkaista yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia ja ne käyttävät vähintään puolet voitostaan tähän. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus. Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti. Katso uudet merkinsaajat alta!

 

Akordi Oy

Akordi Oy auttaa rakentamaan laadukkaampia osallistumis- ja neuvotteluprosesseja ja sitä kautta kestävämpiä ratkaisuja. Yritys on erikoistunut suunnittelu-, politiikka- ja päätöksentekoprosessien avustamiseen mm. kaupunkisuunnittelussa, energiantuotannossa ja luonnonvarojen hyödyntämisessä konteksteissa. Akordin palvelut suunnattu julkisyhteisöille, yrityksille, yhdistyksille, liitoille ja yksityishenkilöille.

Herttoniemen ruokaosuuskunta

Vuonna 2011 perustetun Herttoniemen ruokaosuuskunnan tarkoituksena on luoda uudenlaista, kestävää ja monipuolista ruoantuotantoa ja ruokakulttuuria. Toiminta rahoitetaan joukkorahoituksella myymällä sato-osuuksia ennakkoon ruokaosuuskunnan jäsenille. Ruokaosuuskunnan tarkoitus on luoda maanviljelykseen ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä malli.

Iltakoti Oy

Iltakoti Oy tuottaa hoivapalveluja ja käyttää mahdollisen voiton vanhusten asumis-, hoiva- ja hoivapalvelutoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiö on ARA:n yleishyödylliseksi nimeämän Savonlinnan Iltakoti ry:n tytäryhtiö. Emoyhdistyksen toiminta-ajatuksena on ikääntyvien, eläkeläisten ja vammaisten sosiaalisen aseman ja asunto-olojen parantaminen sekä näiden ryhmien fyysisen, psyykkisen, ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitäminen. Yhdistyksen päämääränä on rakennuttaa ja ylläpitää asuntoja sekä järjestää asukkaille erilaista palvelutoimintaa.

Istekki Oy

Istekki Oy on informaatio- ja terveyden ja hyvinvoinnin teknologian asiantuntijaorganisaatio, joka toimii eri puolilla Suomea muun muassa vahvana SOTE-organisaatioiden toimijana. Toiminnan tarkoituksena on tarjota kustannustehokkaita, kilpailukykyisiä ja nykyaikaisia palveluja ja auttaa heitä sote- ja maakuntauudistuksen toteutuksessa palvelemaan kansalaisia nykyaikaisesti, laadukkaasti ja vaikuttavasti.

Keski-Savon Hoivakehitys ry

Keski-Savon Hoivakehitys ry on sosiaalipsykiatrinen yhdistys Pieksämäellä. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää syrjäytyneiden, ikääntyvien, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien sosiaalisia taitoja, elämänlaatua ja asumisolosuhteita. Erityisesti yhdistys keskittyy toimimaan mielenterveyskuntoutujien ja haastavasti käyttäytyvien ihmisten parissa osallisuuden ja täysivaltaisen kansalaisuuden edistämiseksi.

Kirkkopalvelut ry / Valona-hyvinvointi

Valona-hyvinvointi on yhdistänyt Kirkkopalvelujen sosiaali- ja hyvinvointipalvelut 1.11.2017 alkaen yhteisen nimen alle. Valona-hyvinvoinnin omistajayhdistys on valtakunnallinen yhteistyö- ja palvelujärjestö, joka rakentaa oikeudenmukaista yhteiskuntaa, auttaa kirkkoa onnistumaan ja uudistumaan, kouluttaa ja valmentaa ja toimii ihmisten hyvinvoinnin puolesta. Valona tarjoaa lapsi- ja perhepalveluita sekä ikäihmisten palveluita painottuen Savon ja Keski-Suomen alueille.

Kotilo ry

Kotilo ry yhdistää vapaaehtoisesta mielenterveystyöstä kiinnostuneet henkilöt toimimaan niiden ihmisten tukemiseksi, jotka psykiatrisesta sairaalasta tai muusta laitoksesta kotiuttamisen jälkeen tai muusta syystä tarvitsevat apua ja tukea esimerkiksi asunto-, kuntoutus- ja työasioissa. Toiminnallaan yhdistys pyrkii tarjoamaan vaihtoehtoja yhteiskunnan järjestämän tuen rinnalla.

Kurun Osaavat Kädet OSK

Osuuskunnan toimintaperiaatteena on huolehtia vanhusten hyvinvoinnista ja oikeuksista tuottaen heille suunnattua kotiapua ja muita palveluja. Lisäksi toiminnan tarkoitus on auttaa kunnallista kotiapua heidän toimissaan. Osuuskunta pyrkii myös työllistämään mahdollisuuksiensa mukaan pitkäaikaistyöttömiä ja muita vaikeasti työllistyviä henkilöitä ja näin helpottamaan työllisyystilannetta.

Lempäälän Ehtookoto ry

Lempäälän Ehtookoto on kodikas ja elämänmyönteinen yhteisö, joka tarjoaa palveluasumista ikääntyneille, vammaisille ja mielenterveyskuntoutujille. Ehtookodon ideologiana on mahdollistaa asukkailleen omannäköinen ja oman tahdon mukainen hyvä elämä. Hoivan tukena ovat myös luonto, taide ja kulttuuri.

Mikkelin Kotikaari ry

Yhdistys tuottaa hoivapalveluja palvelutalojensa asukkaille tarjoamalla mm. perusturva-, ateria-, siivous-, sekä hoiva- ja hoitopalveluja. Asukkaita avustetaan päivittäin hänen tarpeidensa mukaisesti kunnioittaen hänen itsemääräämisoikeuttaan ja yksilöllisyyttään. Asukkaan toimintakykyä tuetaan ja hänen palvelutarvetta arvioidaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovitulla tavalla. Työtä tehdään moniammatillisessa tiimissä.

Osuuskunta Kanslia

Osuuskunta Kanslia on luovien alojen yrittäjille suunnattu laskutuspalvelu. Osuuskunta auttaa myös yksityishenkilöitä ja yrityksiä työllistämään luovia ammattilaisia. Yritys on voittoa tavoittelematon, ja toiminnasta syntyvä ylijäämä ohjataan kulttuurialan hankkeisiin vuosittain jaettavina apurahoina.

Osuuskunta Uurto

Osuuskunta Uurto on yksityisten sosiaalipalvelujen tuottaja Kemijärvellä. Sosiaalipalvelut ovat tarkoitettu henkilöille, jotka iästä, heikkokuntoisuudesta, vammasta, toipilasajasta, perhetilanteesta, toimintakyvyn alenemisesta, rasittuneisuudesta, sairaudesta tai muusta johtuen eivät pärjää yksin jokapäiväisten askareiden kanssa. Palveluita ovat esimerkiksi ateria-, siivous-, ruokaostos-, kuljetus-, saattaja-, vaatehuolto-, ulkoilutus- ja kiinteistöhoitopalvelut. Uurton tavoitteena on myös tarjota työn tekemisen tilaisuuksia niille, jotka eivät suoraan työllisty avoimille työmarkkinoille.

Palveluyhdistys Kaseva ry

Palveluyhdistys Kasevan toiminnan tarkoituksena on vammaisten ja pitkäaikaissairaiden itsenäistymisen edistäminen ja mahdollisimman omatoimisen elämän saavuttaminen yhteiskunnan jäsenenä. Yhdistyksen toiminta perustuu yhdessä sovittuihin arvoihin, jotka näkyvät kaikessa toiminnassa: yksilöllisyyden ja erilaisuuden kunnioittaminen, turvallinen asumis- ja toimintaympäristö, yhteisöllisyys ja toiminnan läpinäkyvyys.

Puuinfo Oy

Puuinfo Oy on voittoa tavoittelematon yhtiö, jonka tehtävänä on luoda kysyntää puutuotteille rakentamisessa ja sisustamisessa. Toiminnasta mahdollisesti syntyvät varat käytetään Puuinfon palveluiden kehittämiseen. Päämääräänsä Puuinfo pyrkii välittämällä tutkittua ja puolueetonta tietoa puun käytöstä käytännönläheisessä muodossa. Palveluiden kohderyhminä ovat sekä rakennusalan ammattilaiset että kuluttajat.

Savon Vammaisasuntosäätiö

Säätiön tehtävänä on edistää tukea tarvitsevien ihmisten, ensisijaisesti kehitysvammaisten henkilöiden asumis- ja päivätoimintaolojen kehittymistä Savossa. SAVAS rakennuttaa tai hankkii käyttöönsä asuntoja ja muita toimintatiloja, tuottaa asumista ja henkilöiden muuta selviytymistä tukevia sosiaalipalveluja sekä harjoittaa palvelutoimintaansa tukevaa tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaa.

Soliseva tmi

Soliseva on yksityisten sosiaalipalvelujen tuottaja Pirkanmaan alueella. Yritys toteuttaa hyvinvointi- ja kehittämispalveluja ratkaisukeskeisesti luontoa, tarinoita ja yhteistoiminnallisuutta hyödyntäen. Soliseva ohjaa osan resursseistaan yhteiseen hyvään ja kehittää aktiivisesti uudenlaisia palveluja eri kumppaneiden kanssa.

Sopimusvuori ry

Sopimusvuori ry on Tampereella vuonna 1970 perustettu yleishyödyllinen yhdistys, joka tekee työtä mielenterveyden haasteita kohdanneiden kansalaisten elämänlaadun, sosiaalisen aseman ja hoitomahdollisuuksien parantamiseksi. Yhdistys tuottaa Tampereella sosiaalisen kuntoutuksen ja kuntouttavan työtoiminnan palveluja viidessä yksikössä. Matalan kynnyksen jäsenyhteisöt, klubitalot, toimivat sekä Tampereella että Hämeenlinnassa.

Yrjö ja Hanna -säätiö

Vuonna 1996 perustetun Yrjö ja Hanna -säätiön tarkoituksena on edistää vanhusten, vammaisten, lasten ja muiden päivittäisissä toiminnoissaan apua tarvitsevien hyvinvointia ja laadukasta elämää. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö hankkii, omistaa tai vuokraoikeuden nojalla hallitsee kiinteistöjä sekä niiden hallintaan oikeuttavia osakkeita, ylläpitää sanottuja kiinteistöjä, rakennuttaa omaan ja muiden lukuun kiinteistöjä ja kehittää tarkoitustaan edistäviä uusia toimintamalleja.