Suomalaisen työn liiton merkkien käyttöehdot

1. Yleistä

Nämä käyttöehdot (”Käyttöehdot”) koskevat Suomalaisen työn liitto ry:n (”Liitto”), y-tunnus: 0201524-9, postiosoite: Eteläranta 14, 00130 Helsinki rekisteröityjen jäljempänä yksilöityjen merkkien käyttöä Liiton jäsenyhteisön toimesta.

2. Merkit

 

 

 

 

 

Yhteisömerkki ”Avainlippu” [Rnrot 68193 ja 109654]

 

 

 

 

 

Yhteisömerkki ”Design from Finland” [Rnro 260428].

 

 

 

 

 

Yhteisömerkki ”Yhteiskunnallinen Yritys” [Rnro 254995].

Avainlippu-merkistä, Design from Finland -merkistä ja Yhteiskunnallinen Yritys -merkistä käytetään jäljempänä myös yksittäin nimitystä ”Merkki” ja yhteisesti nimitystä ”Merkit”.

Merkkien käyttö edellyttää Liiton jäsenyyttä sekä voimassa olevaa Liiton myöntämää käyttöoikeutta.

Merkkien käyttöoikeus myönnetään pääsääntöisesti kolmeksi vuodeksi, mutta Merkki-toimikunnat voivat myöntää Merkin käyttöoikeuden myös lyhyemmäksi ajaksi. Käyttöoikeuksien myöntämisessä noudatetaan kunkin Merkin sääntöjä, joista myöntämisedellytykset ilmenevät.

Avainlippu-merkin säännöt

Design from Finland -merkin säännöt

Yhteiskunnallinen Yritys -merkin säännöt

Ryhtyessään käyttämään Merkkejä käyttöoikeuden saanut Liiton jäsenyhteisö hyväksyy nämä Käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

3. Merkkien käyttäminen

Merkin käyttöoikeuden saaneen Liiton jäsenyhteisön tulee noudattaa liiketoiminnassaan Suomen lakia, viranomaismääräyksiä sekä hyvää liiketapaa ja näitä Käyttöehtoja.

Merkkejä saa käyttää ainoastaan Liiton graafisten ohjeiden mukaisessa kuvallisessa muodossa.  Liitto määrittää Merkkien tarkoituksenmukaiset käyttömuodot ja ylläpitää näitä Käyttöehtoja, joiden mukaisesti Merkkejä tulee käyttää.  Liitto voi päivittää Merkkien ulkoasua ja tarvittaessa myös yhteisömerkkirekisteröintejä.  Kulloinkin käytettävät Merkkien muodot käyvät ilmi Liiton tarjoamassa verkkopalvelussa löytyvistä Merkkejä koskevista graafisista ohjeista.

Merkkejä tulee käyttää ainoastaan myönnetyn käyttöoikeuden rajoissa sekä näiden Käyttöehtojen ja Liiton graafisten ohjeiden mukaisesti.

Mikäli Merkin käyttöoikeus on Merkin sääntöjen mukaisesti myönnetty vain tietyille tuotteille tai palveluille, tulee Merkkiä käyttää ainoastaan näiden tuotteiden tai palvelujen markkinoinnissa. Jos samaa tuotenimeä tai tuotemerkkiä käytetään tuotteille tai palveluille, joista vain osa täyttää Merkin myöntämisedellytykset, saa Merkkiä käyttää vain niissä tuotteissa, jotka täyttävät Merkin myöntämisedellytykset.

Avainlippu-merkin ja Design from Finland -merkin käyttöoikeuden saanut yhteisö voi käyttää Merkkiä myös yrityskuvaviestinnässään, kuten imago- tai brändimainonnassa, kun yhteisön liikevaihdosta yli 75 prosenttia syntyy tuotteista tai -palveluista, joille ko. Merkin käyttöoikeus on myönnetty ja yhteisö on siitä ilmoittanut Liitolle vuosikyselyssä.  Yrityskuvaviestinnässä tulee ko. Merkillä viitata selkeästi yhteisön nimeen tai brändiin. Yrityskuvaviestintä ei kuitenkaan saa olla harhaanjohtavaa.

4. Tietojen oikeellisuus ja ajantasaisuus

Käyttöoikeuden voimassaolo myönnetyksi ajaksi edellyttää jatkuvasti kunkin Merkin sääntöjen mukaisten kelpoisuusvaatimusten ja myöntämisedellytysten täyttymistä sekä näiden Käyttöehtojen noudattamista. Mikäli käyttöoikeuteen vaikuttavissa kelpoisuusvaatimuksissa tai myöntämisedellytyksissä tapahtuu muutoksia, on Liiton jäsenyhteisö velvollinen ilmoittamaan niistä kirjallisesti Liitolle.

Liiton jäsenmaksuun ja Merkkien käyttöön liittyvän jäsenyhteisön liikevaihtotiedon tulee perustua yhteisön tilinpäätös- ja kirjanpitotietoon. Liitolla on oikeus edellyttää jäsenyhteisön tilintarkastajan tai alihankkijan tai muun ulkopuolisen tahon lausuntoa liikevaihtotiedoista ja muista myöntämisperusteisiin vaikuttavista tekijöistä.  Jäsenyhteisö vastaa siitä, että hakuprosessissa ilmoitetut tiedot ovat ajantasaiset ja oikeat.

Kaikki käyttöoikeushakemuksiin liittyvät tiedot käsitellään luottamuksellisina ja pidetään salaisina.  Liiton jäsenyhteisö vastaa siitä, että Liiton verkkopalveluun annetut käyttäjätunnukset ja salasanat ovat vain palveluun oikeutettujen henkilöiden käytössä.

5. Seuraukset Merkkien sääntöjen tai Käyttöehtojen vastaisesta Merkkien käytöstä

Jäsenyhteisön käyttöoikeus Merkkeihin päättyy automaattisesti, mikäli yhteisö ei enää täytä Merkkien sääntöjen mukaisia kelpoisuusvaatimuksia ja myöntämisperusteita. Liitolla on lisäksi oikeus peruuttaa Merkin käyttöoikeus, jos jäsenyhteisö on antanut virheellistä tietoa tai muutoin johtanut Liittoa harhaan tai jos Liitto katsoo, että Merkkiä käytetään näiden Käyttöehtojen tai Merkkiä koskevien sääntöjen vastaisesti.

Liitto voi tilanteesta riippuen asettaa kohtuullisen enintään yhden (1) kuukauden mittaisen ajan jäsenyhteisölle korjata Käyttöehtojen tai Merkkiä koskevan sääntöjen mukainen toimintansa.  Mikäli jäsenyhteisö ei Liiton asettamassa ajassa ole korjannut toimintansa puutteita, Merkin käyttöoikeus katsotaan päättyneeksi Liiton asettaman korjausajan päätyttyä.

Merkin käyttöoikeuden päättyessä jäsenyhteisön oikeus käyttää Merkkiä markkinoinnissaan päättyy välittömästi. Merkkiä ei myöskään saa käyttää käyttöoikeuden päättymisen jälkeen valmistetuissa tuotteissa tai niiden pakkauksissa. Ennen käyttöoikeuden päättymistä valmistetuissa tuotteissa ja niiden pakkauksissa Merkkiä saa käyttää pääsääntöisesti enintään kuusi (6) kuukautta, minkä jälkeen Merkki on poistettava niistä tuotteista ja niiden pakkauksista, jotka ovat vielä käyttöoikeuden menettäneen yhteisön omistuksessa.

Merkin käyttämisestä Käyttöehtojen tai Merkkiä koskevien sääntöjen vastaisesti yhteisön tulee maksaa Liitolle korvauksena 2 x liikevaihtonsa mukainen Liiton kulloinenkin jäsenmaksu koko väärinkäyttöajalta, aina kuitenkin vähintään 1000 euroa per vuosi.

Mikäli Käyttöehtojen tai Merkkiä koskevien sääntöjen vastainen toiminta jatkuu yli kaksitoista (12) kuukautta, yhteisö on velvollinen maksamaan korvauksena 2 x liikevaihtonsa mukaisen Liiton jäsenmaksun aina kultakin alkavalta kahdentoista (12) kuukauden ajanjaksolta riippumatta siitä, kuinka kauan yhteisön kyseinen toiminta jatkuu.

12.12.2019

 

Hae merkkiä