Uusia Yhteiskunnallinen yritys -merkkejä myönnetty

Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkkitoimikunta on myöntänyt uusia merkkejä yritysten käyttöön.

Yhteiskunnallinen yritys -merkki voidaan myöntää yrityksille, joiden ensisijainen tavoite on ratkaista yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia ja ne käyttävät vähintään puolet voitostaan tähän. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus. Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti. Katso uudet merkinsaajat alta!

 

A-Klinikka Oy

A-klinikka Oy on A-klinikkasäätiön omistama yritys, joka tarjoaa laajan valikoiman ajanmukaisia päihde- ja mielenterveyspalveluja. Yritys tarjoaa avopalveluita, laitoshoitoa ja asumisen palveluita niitä tarvitseville.

Elämän Nälkään ry

Elämän Nälkään ry ylläpitää Syömishäiriökeskusta, joka on syömishäiriöihin erikoistunut hoito-, kuntoutus- ja terapiapalvelujen tuottaja. Yhdistys on voittoa tavoittelematon, ja sen tarkoituksena on osallistua keskeisesti syömishäiriöiden hoitomallien kehittämiseen ja niiden käytännön toteutukseen. Tavoitteena on myös lisätä tietoa syömishäiriöistä terveydenhoitoalan ammattilaisten keskuudessa.

Helykodit ry

Helykodit ry on itähelsinkiläinen voittoa tavoittelematon vanhusten laadukkaiden asumis- ja hoivapalvelujen tuottaja ja aktiivinen alan toimija. Toimintaan kuuluu vanhuksille suunnattuja hoiva, kuntoutus-, virkistys- ja hoitopalveluita. Helykodit toimii solidaarisen lähimmäisvastuun herättämiseksi ja sosiaalisten olojen kehittämiseksi ja tekee esityksiä ja aloitteita viranomaisille.

HyväKiertää Oy

HyväKiertää Oy on Savonlinnan toimintakeskuksen vuonna 2017 perustama yritys, jonka tavoitteena on heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistäminen työkokeilujen avulla. Yritys tekee asiakastöitä, esim. pienimuotoista huonekalujen entisöintiä, järjestää tavaroiden kierrätystä ja työllistää pitkäaikaistyöttömiä.

Hämeen Spes Oy 

Spes palvelut on sosiaalialan asiantuntijayritys, joka tarjoaa monipuolisia sosiaali- ja perhetyön asiantuntijapalveluita. Yritys tukee vuosittain kehitysaputyötä sekä lapsiperheiden toimintamahdollisuuksia Suomessa.

Kulttuuriosuuskunta TRELMU

Kulttuuriosuuskunta TRELMU on Tampereen elävän musiikin ja DIY-kulttuurin tarjonnan tukemiseen keskittyvä osuuskunta. Osuuskunnan toiminta painottuu sen joukkorahoituksen avulla perustettuun Kulttuurikeskus Maanalaiseen, jossa se järjestää yli 200 ilmaiskeikkaa vuodessa. TRELMU on arvopohjainen, yhteiskunnallista hyvinvointia luova osuuskunta, joka tuottaa ja mahdollistaa taiteellista ohjelmaa vaihtoehtokulttuureista ja marginaalisemmista lähtökohdista ponnistaville kulttuurintekijöille.

Kuntien Tiera Oy

Kuntien Tiera Oy on yli 260 kuntatoimijan omistama kehitysyhtiö ja valtakunnallisen kuntayhteistyön mahdollistaja. Yritys yhtenäistää ja kehittää kuntakentän prosesseja, tietojärjestelmiä ja toimintatapoja. Tavoitteena on mahdollistaa kuntien tarjoamien palveluiden laadun parantaminen hilliten samalla kustannusten nousua.

Luovuuden Lakeus ky

Luovuuden Lakeus ky:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa sosiokulttuurisia ja taideterapeuttisia asiantuntijapalveluita, koulutuksia, elämyksiä ja hyvinvointia. Yritys haluaa tarjota uusia innostavia kokemuksia, tietoja, taitoja ja itseilmaisun mahdollisuuksia lukuisin erilaisin luovin menetelmin. Tarkoituksena on voimaannuttaa työikäisiä ihmisiä sekä tuoda heille erilaisia työkaluja toimia osana suomalaista yhteiskuntaa.

Mikkelin Vanhainkotiyhdistys ry

Vuonna 1893 perustetun Mikkelin Vanhainkotiyhdistys ry:n tarkoituksena on toimia vanhusten ja eläkeläisten elin- ja asunto-olojen parantamiseksi ja heidän fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvointinsa edistämiseksi. Yhdistys ylläpitää palvelutalo Pietarinpirttiä Mikkelissä.

NAL Palvelut

NAL Palvelut Oy tuottaa ja myy asumisen sisältöpalveluja, erityisesti tuettua asumista Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Turussa ja tarvittaessa muuallakin eteläisessä Suomessa. Yrityksen tarjoama tuetun asumisen palvelu on tarkoitettu 16–35-vuotiaille, itsenäistymisessä ja itsenäisen asumisen aloittamisessa tukea tarvitseville nuorille ja nuorille aikuisille.

Nuoriso- ja matkailukeskus Hyvärilä Oy

Nuoriso- ja matkailukeskus Hyvärilän tehtävä on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia tukemalla ja ohjaamalla heidän kasvuaan. Hyvärilä järjestää mm. leirikouluja ja tukee sekä kansainvälistä että paikallista nuorisotyötä. Työpajatyö valmentaa ja ohjaa syrjäytymisriskin alaisia erityisnuoria työelämään ja kouluun.

Provincia Oy

Provincia on Päijät-Hämeen kaupunkien, kuntien ja alueellisten toimijoiden voittoa tavoittelematon yhtiö, joka tarjoaa ICT-, talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja. Provincia työllistää alueellisesti mm. tukityöllistettyjä, työharjoittelijoita ja nuoria sekä uuteen ammattiin kouluttautuvia aikuisopiskelijoita.

Vaasan Settlementtiyhdistys ry

Vuonna 1948 perustettu Vaasan Setlementtiyhdistys tekee Vaasan seudulla kansainvälisen setlementtiaatteen mukaista työtä. Yhdistys pyrkii lisäämään yhteisöllisyyttä ja edistämään hyvää elämää ja ihmisoikeuksien ja tasa-arvon toteutumista. Yhdistys järjestää toimintaa esimerkiksi veteraaneille ja perheille sekä tarjoaa URA-palveluita.

Ylä-Savon TOIMI työvalmennussäätiö sr

Ylä-Savon TOIMI työvalmennussäätiön tarkoituksena on tuottaa ja kehittää sosiaalisen työtoiminnan, työllistämis-, kuntoutus-, hyvinvointi-, asumis- ja koulutuspalveluja. Tavoitteena on lisätä asiakkaiden omien kykyjen mukaista työ- ja toimintakykyä sekä edistää heidän ammatillista osaamistaan ja työllistymistään. Toiminnassa huomioidaan kohderyhminä osatyökykyiset ja vammaiset, pitkäaikaistyöttömät, nuoret, ikääntyneet työttömät, mielenterveyskuntoutujat ja muut haasteellisessa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt.