Yhteiskunnallinen Yritys -merkillä on tarkat kriteerit ja sen käyttöä valvotaan

Suomalaisen Työn Liiton hallinnoima Yhteiskunnallinen Yritys -merkki voidaan myöntää yritykselle tai yhteisölle, joka ratkoo liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Ne käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen. Kun kyseessä on osakeyhtiö, on rajoitettu voitonjako tyypillisesti kirjattu yhtiöjärjestykseen. Tärkeää on myös avoin ja läpinäkyvä toiminta.

Esillä olevassa Psykoterapiakeskus Vastaamo Oy:n tapauksessa käytettävissä olevien, median välittämien tietojen mukaan on herätetty epäilys siitä, että yrityksen toiminta on saattanut rikkoa lakeja ja määräyksiä. Jos viranomaiset päätyvät tähän tulokseen, on selvää, etteivät Yhteiskunnallinen Yritys -merkkikriteerit Vastaamo Oy:n kohdalla toteudu ja merkin käyttöoikeus otetaan pois.

Merkkiyrityksien tulee täyttää hakuvaiheessa tiukat kriteerit ja niitä tulee noudattaa kaikessa toiminnassa. Merkin sääntöihin kuuluu myös se, että mahdolliset muutokset yrityksen toiminnassa tulee ilmoittaa välittömästi Suomalaisen Työn Liittoon ja lisäksi liitto selvittää vuosittain vuosikyselyn avulla merkin kriteerien täyttymisen ja tietojen ajantasaisuuden. Yrityksen toiminnasta voi myös reklamoida Suomalaisen Työn Liitolle perusteluineen ja todisteineen, jotka liitossa tutkitaan. Lopputuloksena voi olla merkin käyttöoikeuden evääminen yritykseltä, jos ilmenee, että sääntöjä on rikottu.

Puolueettomista asiantuntijoista koostuva merkkitoimikunta voi myöntää Yhteiskunnallinen Yritys -merkin tarkkojen kriteerien perusteella määräajaksi, korkeintaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan, minkä jälkeen merkkiä on haettava uudelleen. Merkin käyttöä valvotaan myös mm. vuosittain tehtävillä yrityskyselyillä.

Merkin myöntämiskriteerien perusteella Yhteiskunnallinen Yritys -merkkiä hakevasta yrityksestä tehdään aina kokonaisarvio. Arviossa painotetaan kolmea ensisijaista myöntämisedellytystä, mutta siinä tarkastellaan myös, kuinka yhteisö täyttää toissijaiset myöntämisedellytykset. Yhteiskunnallinen Yritys -merkin toimikunta edellyttää hakijayhteisön noudattavan liiketoiminnassaan Suomen lakia, viranomaismääräyksiä, työehtosopimuksia ja hyvää liiketapaa sekä Suomalaisen Työn Liiton käyttöehtoja.

Merkkitoimikunnan päätöksellä on Suomalaisen Työn Liitolla mahdollisuus ottaa merkin käyttöoikeus pois, jos yritys ei täytä merkin sääntöjä. Kun kyseessä on epäily, että lakeja ja määräyksiä on rikottu, odottaa merkkitoimikunta viranomaisten tekemiä ratkaisuja.

Yhteiskunnallinen Yritys -merkkitoimikunta ottaa Vastaamon tapauksen esille seuraavassa toimikuntakokouksessaan joulukuussa. Yhteiskunnallinen Yritys -merkin toimikunnalla on oikeus ottaa merkki yritykseltä pois, jos se rikkoo lakia ja määräyksiä, esim. Valviran lausunnon tai muun viranomaispäätöksen perusteella.

Tero Lausala
toimitusjohtaja
Suomalaisen Työn Liitto

Niina Ollikka
markkinointipäällikkö, Yhteiskunnallinen Yritys -merkki
Suomalaisen Työn Liitto

Yhteiskunnallinen Yritys -merkin ensisijaiset kriteerit:

  • Yhteisön ensisijainen tarkoitus ja tavoite on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen. Yhteisö harjoittaa vastuullista liiketoimintaa.
  • Rajoitettu voitonjako. Yhteisö käyttää suurimman osan voitostaan liikeideansa mukaisen yhteiskunnallisen hyvän tuottamiseen joko kehittämällä omaa toimintaansa tai lahjoittaen sen toiminta-ajatuksensa mukaisesti.
  • Liiketoiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys.

Yhteiskunnallinen Yritys -merkin toissijaiset kriteerit:

  • Työntekijöiden osallistuminen ja vaikuttaminen yhteisön päätöksentekoon mukaan lukien työntekijäomisteisuus.
  • Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja tuotettujen yhteiskunnallisten vaikutusten mittaaminen.
  • Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistäminen.
  • Innovatiivisten toiminta- ja palvelumallien soveltaminen yhteisön omalla toimialalla.

Yhteiskunnallinen Yritys -merkin säännöt