Uudenlaisilla liiketoimintamalleilla yhteiskunnallista hyvää ja uusia työpaikkoja

Suomi kaipaa kipeästi uusia ratkaisuja talouden ongelmien selättämiseksi. Yhteiskunnan kannalta on tärkeää luoda mahdollisuuksia uudelle, työllistävälle, tuottavalle ja uudistumista toteuttavalle yritystoiminnalle. Vastavuoroisesti on tärkeää, että yritykset toimivat monipuolisesti yhteiskunnan eri sidosryhmiä hyödyntäen ja toteuttaen yhteiskuntavastuunsa.

Tuoreessa hallitusohjelmassa on esitetty toimenpiteitä, jotka näkemyksemme mukaan avaavat merkittäviä mahdollisuuksia yhteiskunnalliselle yrittäjyydelle, jossa ristiriitaa terveen liiketoiminnan ja yhteiskunnallisen hyvän tuottamisen välillä ei ole.

Esiin on muun muassa nostettu kilpailun avaaminen ja yritystoiminnan mahdollistaminen sektoreilla, joissa sitä aiemmin ei ole ollut. Toteutuessaan uudistukset avaisivat uudenlaisia mahdollisuuksia tuottaa julkisesti rahoitettuja palveluita yhteiskunnallisen yritystoiminnan kautta.

Hallitusohjelmassa korostetaan myös innovatiivisuutta julkisissa hankinnoissa: tavoitteeksi nostetaan innovaatioiden edistäminen julkisten hankintojen ja kokeilujen kautta, mikä puolestaan avaa mahdollisuuksia uusille, tehokkaimmille ja vaihtoehtoisille toimintatavoille.

Kaikki edellä mainitut toimenpiteet edesauttavat uudenlaisen, yhteiskunnallisesti arvokkaan yritystoiminnan syntymistä ja kehittymistä. Näitä yrityksiä ovat myös Suomalaisen Työn Liiton sertifioimat Yhteiskunnalliset yritykset.

Yhteiskunnalliset yritykset (social enterprises) pyrkivät toiminta-ajatuksensa mukaisesti tuottamaan yhteiskunnallista hyvää. Ne huolehtivat ihmisten hyvinvoinnista liiketoimintansa avulla asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja uudenlaisia toimintamalleja käyttäen. Näiden yritysten toiminta-ajatus ohjaa niiden toimintaa ja kohdentaa sen yhteiskunnallisten palveluiden tuottamisen tai järjestämisen alueille. Nämä yritykset ratkovat liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia ja ympäristöongelmia.

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Yhteiskunnallinen yritys -merkin yli 60:lle kriteerit täyttävälle yritykselle. Terveydenhuoltoalan yrityksistä esimerkiksi Diacor Oy, Caritas Oy ja Orton Oy ovat yhteiskunnallisen merkin saaneita yrityksiä. Rahapeleistä tunnettu Veikkaus Oy tukee vahvasti toiminnallaan suomalaista urheilua, taidetta, tiedettä ja nuorisotyötä. Syötekeskus Oy toimii nuorisotoimessa ja energia-alalla Lumituuli Oy. Kierrätystalouden yrityksiä ovat mm. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy ja Kierrätysverkko Oy. Huvi- ja virkistyspalveluiden toimialalla toimii meidän kaikkien tuntema Linnanmäki.

Tällä hetkellä yhteiskunnallisten yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on 1,6 miljardia euroa ja niissä työskentelee yli 5 000 henkilöä. Yritysmuodoltaan yhteiskunnalliset yritykset ovat valtaosin osakeyhtiöitä ja osuuskuntia, mutta mikä tahansa yritysmuoto on mahdollinen.

Elinkeinoelämän Keskusliiton sisällä toimii yhteiskunnallisten yritysten oma edunvalvontaorganisaatio Arvo-Liitto, jonne yhteiskunnalliset yritykset ovat järjestäytyneet.

Yhteiskunnallinen yritys toimii suomalaisessa markkinataloudessa samoin kuin muutkin yritykset. Sillä ei ole mitään erityisasemaa yrityslainsäädännössä. Se voi saada vain sellaista julkista tukea, mikä on mahdollista kaikille yrityksille. Menestyäkseen sen on oltava liiketoiminnallisesti tehokas ja taloudellisesti terve.

Yhteiskunnalliset yritykset mahdollistavat yhteiskunnallisten hyvinvointipalveluiden tuottamisen vaihtoehtoisella tavalla perinteisiin julkisen sektorin omiin toimintamalleihin verrattuna. Ne pyrkivät uudistamaan osaltaan hyvinvointipalveluiden tuottamisen malleja ja rakenteita. Uusien ja innovatiivisten toimintamallien kehittämistä edistää se, että yhteiskunnallisten yritysten on pidätettävä yli puolet vuosituloksestaan yrityksessä. Näin kertyneitä varoja voidaan käyttää uusien toiminta- ja palvelumallien kehittämiseen.

Yhteiskunnalliset yritykset tuovat kansalaisille lisää valinnanmahdollisuuksia samalla, kun ne luovat uutta yritystoimintaa ja uusia työpaikkoja Suomeen. Lisäksi yhteiskunnallisten yritysten edellytetään olevan hyviä työnantajia henkilöstölleen, käyttävän uudenlaisia johtamismalleja sekä olevan toimintaperiaatteidensa osalta avoimia.

Kirjoittajat

Kari Neilimo
vuorineuvos
Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkkitoimikunnan puheenjohtaja

Tero Lausala
toimitusjohtaja
Suomalaisen Työn Liitto