Tuodaan yrityksissämme tehty hyvä työ esille!

Vastuullisuudesta on tullut megatrendi, ilmiö ja puheenaihe, joka tulee vastaan joka päivä monessa eri muodossa. Hyvä niin, sillä elinympäristöämme ja yhteiskuntaamme kohtaavat valtavat haasteet aina ilmastonmuutoksesta biodiversiteetin kiihtyvään vähenemiseen, väestön ikääntymiseen sekä hyvinvoinnin ja osaamisen polarisaatioon.

Työllä on mahdollista ratkaista näitä maapallon ja ihmiskunnan kannalta viheliäitä ja äärimmäisen monimutkaisia haasteita. Työllä luomme ja otamme käyttöön uutta teknologiaa, joka lisää energia- ja materiaalitehokkuutta ja vähentää päästöjä. Työllä tehdään tutkimuslaitoksissa ja yrityksissä innovaatioita, jotka helpottavat ihmisten elämää ja joilla nostetaan loputkin maapallon väestöstä köyhyysloukusta pois. Työllä uudistetaan yhteiskunnallisia rakenteita ja päätöksentekoa siten, että vältetään massiivisten väestösiirtymien ja pahenevan eriarvoistumisen luomaa rakenteellista uhkaa nykyisen yhteiskuntajärjestyksen jatkuvuudelle. Vastuulliselle työlle on siis valtava, akuutti tarve.

Operatiivisemmalla ja taktisemmalla tasolla vastuullisuus myös vaikuttaa enenevissä määrin niihin jokapäiväisiin päätöksiin, joita teemme kuluttajina, yrityspäättäjinä ja julkisina hankkijoina. Samoin vastuullisuus on yhä suurempi tekijä siinä, miten yritykset saavat jatkossa riittävän määrän tekijöitä ja tarpeeksi korkeatasoista osaamista.

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että Suomessa tehtävää työtä arvostetaan. Uskomme siihen, että hyvinvointia luodaan nyt ja tulevaisuudessa, kaikkien haasteidenkin keskellä, työn kautta. Siksi lähdimme jäsenkuntamme pyynnöstä ja johtokuntamme aloitteesta määrittelemään, mitä vastuullisuus tarkoittaa meille ja selvittämään, miten voimme sitä parhaiten toteuttaa yhdessä jäsenyritystemme kanssa ja heitä tukien.

Mitä vastuullinen, Suomessa tehty työ sitten on? Mikä tekee työstä vastuullista? Lähdimme vastaamaan tähän kysymykseen tutkimalla, mitä suomalaiset arvostavat ja liittävät vastuullisuuteen ja mitä he odottavat yrityksiltä. Tärkeimmäksi asiaksi nousi luonnollisesti odotus siitä, että yritykset minimoivat ympäristölle tuottamiaan haittoja ja valmistavat tuotteita, jotka kestävät aikaa ja kulutusta. Tämän lisäksi suomalaiset nostavat tärkeiksi asioiksi työpaikkojen luomisen ja tarjoamisen, verojen maksamisen ja sen, että yritykset pitävät huolen työntekijöittensä hyvinvoinnista ja yhdenvertaisuudesta.

Kysyimme samaa myös jäsenyrityksiltämme – mitä asioita he pitävät tärkeimpinä vastuullisuuden kannalta ja mitkä ovat ne asiat, joissa on eniten kehitettävää ja parannettavaa? Kärkeen tärkeysjärjestyksessä nousivat hyvä työnantajuus sekä toiminnan ja alihankintojen ekologinen ja toiminnallinen vastuullisuus. Eniten kehitettävää yritysten ylin johto koki olevan vastuullisuudesta viestimisessä sekä osittain myös alihankkijoiden ja tavarantoimittajien auditoinnissa.

Kävimme laajan keskustelun vastuullisuudesta johtokuntamme sekä yrityksistä koostuvan valtuustomme ja kolmen merkkitoimikuntamme kanssa. Keskustelujen ja tehtyjen taustaselvitysten perusteella kiteytimme, mitä vastuullisuus tarkoittaa Suomalaisen Työn Liitolle.

Ensinnäkin, vastuullinen työ tuo työpaikkoja ja hyvinvointia Suomeen. Tämä on se taloudellinen ulottuvuus, jonka Suomessa tehty valmistus ja palvelut tuottavat, mukaan lukien ne verotulot, jotka syntyvät yritysten toiminnasta ja työn verotuksen kautta.

Toinen vastuullisuuden kulmakivi on tuotannon ja hankintojen vastuullisuus: valmistuksessa ja palvelutuotannossa minimoidaan ympäristölle koituvat haitat ja varmistetaan, että myös alihankkijat ja tavarantoimittajat noudattavat olemassa olevia lakeja ja määräyksiä eivätkä toimi ympäristössä, jossa työntekijöiden terveys vaarantuu.

Kolmas tekijä vastuullisessa suomalaisessa työssä on hyvä työnantajuus: yritykset sitoutuvat siihen, että heidän työntekijöittensä hyvinvointia ja kehittymistä tuetaan ja annetaan mahdollisuudet kehittää omaa osaamistaan osana työnkuvaansa. Myös yhdenvertaisuus työntekijöiden keskuudessa sekä rekrytoinnissa että yrityksen joka päiväisessä toiminnassa on keskeinen tekijä hyvässä työnantajuudessa.

Tuemme jäsenyrityksiämme tuomaan näitä kolmea vastuullisen työn kulmakiveä esille järjestämällä heille koulutusta eri puolilla Suomea. Olemme myös laatineet heille koulutusmateriaalin. Näkyvimpänä asiana suurelle yleisölle on se, että olemme tarkistaneet merkkiemme kriteerit vastuullisen työn näkökulmasta ja otamme ne käyttöön tämän vuoden aikana, kun merkkitoimikuntamme päättävät merkkien myöntämisestä yrityksille.

Olemme myös kirjoittaneet auki vastuullisuusperiaatteemme ja sitoutamme jäsenyrityksemme niihin tämän vuoden aikana.