Palaute mahdollistaa paremman palvelun

Suomalaisen Työn Liitto toteutti 2017 loppuvuodesta tutuksi tulleen jäsenkyselyn jäsenyrityksille.

Kyselyn tarkoitus on kaksitahoinen:

  1. saada ymmärrys siitä, että miten liitto on onnistunut toimissaan ja
  2. saada tietoa, miten liitto voi parantaa tekemistään, jotta se vastaisi paremmin liiton jäsenyritysten tarpeita.

Kiitos teille yli 460 vastaajalle, jotka annoitte palautetta meidän toiminnastamme!

Jäsenkyselyssämme oli ensimmäistä kertaa NPS (Net promoter Socre) -kysymys, jonka tarkoituksena oli selvittää, kuinka suurella todennäköisyydellä te suosittelisitte Suomalaisen Työn Liiton palveluita muille. Vaikka tulos oli erittäin hyvä (+21) niin koemme, että meillä on yhä tehtävää jäsenkokemuksen parantamisen saralla. Yli kolmannes vastaajista oli valmis suosittelemaan liittoa, mutta arvostelijoita löytyi myös 16 prosentin verran.

Erittäin ilahduttava tulos oli yritysten aktiivisuus erityisesti extranetin käyttö ja liiton tarjoamien työkalujen hyödyntäminen yritysten omassa viestinnässä. Molempien jäsenpalveluiden käyttö on kasvanut ja varsinkin extranetin käytön osalta kasvu on ollut viime vuosien aikana todella nopeaa. Syy, miksi extranetin käytön lisääntyminen on liiton kannalta erityisen hyvä asia, on se, että sieltä jäsenyritykset pystyvät helposti lataamaan merkkien logot ja graafiset ohjeet sekä täyttämään hakemukset ja tekemään tuotetilaukset.

Oikealla tiellä perustehtävissä

Luultavasti aktiivisempi jäsenpalveluiden käyttö on vaikuttanut myös siihen, että kyselyyn vastanneet olivat tyytyväisiempiä merkkeihin ja viestintään liittyviin tekijöihin edelliseen vuoteen verrattuna. Tulosten valossa voidaankin sanoa, että Suomalaisen Työn Liitto on oikealla tiellä perustehtäviensä osalta.

Viimeinen kiinnostava löydös oli se, että vastanneiden mielestä tyytyväisyys oman yrityksen aktiivisuuteen liiton toiminnassa on kasvanut viime vuodesta. Samaan aikaan halukkuus olla liiton eri toiminnoissa mukana on pääsääntöisesti lievässä laskussa viime vuodesta. Tätä tulosta voi tulkita kahdella tapaa:

  • Unelmatapauksessa liitto on onnistunut tarjoamaan hyvää palvelua, jonka ansiosta jäsenyritysten aktiivisuus ja tyytyväisyys on lisääntynyt.
  • Uhkakuvatapauksessa liiton jäsenyritykset eivät koe saavansa sellaista palvelua, että haluaisivat osallistua liiton toimintaan aktiivisemmin, ja tästä syystä ovat tyytyväisiä nykyiseen tilanteeseen.

Oli kyseessä sitten unelma- tai uhkakuvatapaus, niin koemme Suomalaisen Työn Liitossa, että teiltä saadun palautteen pohjalta jatkamme liiton jäsenkokemuksen kehittämistä. Otamme tavoitteeksemme saamamme palautteen pohjalta kolme asiaa:

  • Liiton palveluiden kehittäminen, jotta jäsenyritysten sitoutuminen ja aktiivisuus lisääntyisi. Paras tapa tämän seuraamiseen on NPS -mittaus. Siinä pyrimme arvostelijoiden ja passiivisten määrän vähenemiseen ja suosittelijoiden määrän kasvattamiseen.
  • Liiton materiaalien ja tekojen parempi hyödynnettävyys, jotta yhä useampi jäsenyritys saisi sellaista materiaalia, joita pystyy hyödyntämään. Tästä yhtenä esimerkkinä on tuleva Onhan siinä Avainlippu -kampanja ja siihen liittyvät materiaalit, joiden halutaan olevan hyödynnettävissä kaikille Avainlippu -merkkiyrityksille.
  • Liiton toimintaan osallistumisen kynnyksen madaltaminen siten, että pystymme tarjoamaan paremmin tarvelähtöisiä tapoja osallistua toimintaan. Haluamme, että jäsenyritysten tyytyväisyys kumpuaa ”oikeista syistä” olla tyytyväinen.

Mikäli olet jäsenyrityksemme edustaja, voit tarkastella tarkemmin jäsenkyselymme tuloksia kirjautumalla omilla extranet-tunnuksillasi aineistopankkiin, josta löydät tulokset kohdasta ”Suomalaisen Työn Liitto” -> ”Tutkimukset”.