Suomi tarvitsee lisää työtä

Vaalivuotena 2019 tehdään tärkeitä valintoja ja linjauksia suomalaisen työn tulevaisuuden kannalta. Hyvinvointimme nyt ja tulevaisuudessa syntyy työtä tekemällä.

Tärkein tavoitteemme vaalivuodelle on, että maassamme onnistuttaisiin tekemään sellaisia päätöksiä, jotka lisäävät niin suomalaisen työn määrää, kilpailukykyä kuin kattavuutta. Parantamalla tilannetta näiden kolmen tekijän osalta voimme nostaa työllisyysasteen 75% tasolle. 

Jotta Suomessa tehty työ olisi jatkossakin kannattavaa ja menestyisi, nostamme kolme asiaa esille, joista meidän tulee yhdessä pitää huolta Made in Finlandin tulevaisuus, julkiset hankinnat ja osaaminen  

Ensinnäkin, Made in Finland pitää olla jatkossakin kannattavaa, niin tuotteiden kuin palveluidenkin osalta. Suomessa tehtävän valmistustyön tulisi olla aina ensisijainen vaihtoehto, sillä se tuo työtä ja verotuloja Suomeen. Usein lähellä tuotettu tarkoittaa myös vastuullista, niin sosiaalisesta kuin ekologisestakin perspektiivistä katsottuna. Suomessa tehtävän valmistuksen tai palvelutuotannon kannattavuutta ei saa heikentää tai asettaa heikompaan asemaan kuin kilpailijamaissa 

Toiseksi, julkisten hankintojen tulee edistää suomalaisen työn menestystä ja uudistumista. Julkisten hankintojen kautta on mahdollista tukea merkittävästi suomalaista työtä ja sen menestystä sekä yritysten mahdollisuuksia kehittää uusia tuotteita ja palveluita. Kilpailutuksissa hinnan rinnalla on huomioitava myös laatu, sekä sosiaaliset ja eettiset kriteerit, unohtamatta myöskään innovatiivisuutta edistävien valintaperusteiden ja erilaisten elinkaarimallien hyödyntämistä. 

Kolmanneksi, osaamista tulee päivittää ja oppimista kannustaa suomalaisen työn pitkäjänteisen menestyksen varmistamiseksi. Tällä tarkoitamme sitä, että riittävän ja osaavan työvoiman kysyntään vastataan uudenlaisilla kouluttautumis– ja opiskelumalleilla sekä tiiviimmällä yhteistyöllä yritysten ja oppilaitosten välillä. On tärkeää huomioida, että pärjätäkseen kansainvälisessä kilpailussa suomalaisen työn on uudistuttava ja kehityttävä jatkuvasti, ja tätä tarvitaan sekä suorittavassa että vaativassa asiantuntijatyössä  

Tero Lausala
Toimitusjohtaja
Suomalaisen Työn Liitto