Kuntoutuksen moninaiset vaikutukset näkyvät yhteiskunnan hyvinvoinnissa

Härmän Kuntoutus Oy tuottaa laaja-alaisesti valtakunnallisia ja paikallisia kuntoutuspalveluja eri elämäntilanteessa oleville henkilöille suomen ja ruotsin kielellä. Kuntoutuspalvelujen tavoitteena on vahvistaa kansalaisten työ-, opiskelu- ja toimintakykyä. Perimmäinen tavoite on luoda edellytyksiä työurien pidentymiselle ja työllisyystavoitteiden saavuttamiselle. Kansalaisten osallisuus ja toimijuus ovat hyvinvoivan yhteiskunnan kulmakiviä.

Ikäihmisille suunnattujen kuntoutuspalvelujen tavoitteena on tukea kuntoutujien toimintakykyä ja arjessa selviytymistä, mahdollisimman pitkään kotona asumista. Kuntoutuksen aikana myös vahvistetaan ja varmistetaan kuntoutujien tukiverkostoa arjen tukena.

Työikäisten työ- ja toimintakyvyn haasteet ovat yhä moninaisemmat. Mielenterveysongelmien lisääntyminen, työstä selviytyminen ja työelämässä jatkaminen asettavat yhteiskunnalle useita haasteita.

Sairausperusteisessa kuntoutuksessa kuntoutujia tuetaan hyväksymään olemassa olevat sairaudet ja jatkamaan elämään sairauksien kanssa. Vahvistunut elämänhallinta ja itsehoidollisten keinojen oppiminen tukevat kuntoutujan työkykyä ja työssä jatkamista. Ammatillisten kuntoutusten palveluissa tuemme kuntoutujia löytämään työkykyä vastaava työ, jatkamaan työelämässä koulutuksen kautta sekä jatkamaan nykyisessä työssä työlähtöisten tekijöiden kehittämiseksi yhteistyössä esimiesten ja työterveyshuollon kanssa. Kaikkien näiden kuntoutustoimien tavoitteena on varmistaa kansalaisten jaksaminen ja jatkaminen työelämässä eläkeikään asti. Työkykyyn sijoittaminen lisää verotuloja ja vähentää yhteiskunnallisten tukien määrää.

Viime vuosina olemme yhä vahvemmin tuottaneet myös nuorten alle 30-vuotiaille suunnattuja kuntoutuspalveluja. Kuntoutuksen avulla heitä valmennetaan oman elämänhallintaan, suorittamaan koulutuksensa loppuun, siirtymään työelämään ja työelämässä jatkamiseen. Nuorille suunnattujen kuntoutuspalvelun tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä, löytää mielekäs koulutuspolku sekä varmistaa työuran alkaminen.

Vastuullisuutta on myös sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden ohjaaminen perus- ja erikoistumiskulutuksissa. Yrityksemme taustalla olevan Pihkahovisäätiön kautta tuemme alueelliseen hyvinvointiin liittyviä monialaisia tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Kuntoutuspalvelujemme vastuullisuutta tukevat vahvasti ravintolan lähiruoka ja ruokahävikin minimointi, kiinteistömme energiaratkaisujen uudistuminen sekä ostojen korkea kotimaisuusaste.

Minna Vienola
kuntoutusjohtaja, Härmän Kuntoutus

Härmän Kuntoutus Oy