Jäsenyritysten vastuullisuudesta

Teimme vastuullisuuskyselyn jäsenyrityksillemme kevään 2022 aikana. Kyselyyn vastasi 258 yritysten edustajaa, jotka kertoivat näkemyksensä siitä, mitä konkreettisia toimia yritykset ovat tehneet vastuullisuuden edistämiseksi, mitkä vastuullisuusteemat ovat erityisen tärkeitä yritysten liiketoiminnan kannalta ja tukevat kasvua tulevina vuosina, sekä missä vastuullisuusteemoissa liiton tulisi tarjota tukea ja tietoa jäsenyrityksilleen.

Kyselyn tulokset ovat erittäin kiinnostavat ja antavat meille liiton työntekijöille ensiarvoisen tärkeää tietoa, miten voimme edesauttaa ja ennen kaikkea tukea jäsenyritystemme toimintaa vastuullisuuden saralla. Lisäksi tulokset antavat hyvän kuvan siitä, miten hyvin ja monipuolisesti liiton jäsenyritykset ovat tehneet töitä eri vastuullisuuden osa-alueilla.

Liiton jäsenyritysten vastuullisuusteot ovat kiinni trendeissä

Yritysvastuun osa-alueista (sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen vastuullisuus) viime aikoina nousussa on ollut erityisesti sosiaalinen vastuullisuus. Sen painoarvo on noussut jopa muiden yritysvastuun ulottuvuuksien rinnalle. Ihmisoikeuskysymykset ovat sosiaalisen vastuun ytimessä niin oman henkilöstön kuin globaalien arvoketjujen osalta. Pandemian seurauksena työn luonne on ollut muutoksessa ja esimerkiksi etätyöt, ja työmarkkinoiden polarisaatio on luonut uusia haasteita henkilöstön työhyvinvoinnista ja -terveydestä huolehtimiselle.

Liiton jäsenyritysten vastauksista käy ilmi, että yrityskoosta riippumatta sosiaalinen vastuullisuus korostuu konkreettisissa teoissa, kuten työtyytyväisyyden mittaaminen ja kehittäminen sekä eettinen ohjeistaminen toiminnalle ja työntekijöille. Yrityskoolla on hieman merkitystä sosiaalisen vastuullisuuden osa-alueella, sillä yli 50 henkeä työllistävät yritykset ovat tehneet muita useammin suunnitelmat henkilöstön osaamisen kehittämiseksi.

Ekologisuus liiketoiminnan kasvun moottorina

Viimeistään 2020-luvulla ympäristövastuun yhteydessä on alettu puhua entistä enemmän siirtymisestä kestävämpiin liiketoimintamalleihin. Syynä tähän on ollut ilmastonmuutoksen aiheuttamat muutokset sekä yritysten sidosryhmien kovenevat vaatimukset yritysten ilmastotyötä kohtaan. Lähes kaikkialla maailmassa on tunnistettu yrityssektori merkittäväksi vaikuttajaksi ilmastokysymyksissä poliittisten toimijoiden rinnalla. Tämä on johtanut siihen, että uusien energiaratkaisujen hyödyntäminen sekä oman uusiutuvan tuotantokapasiteetin lisääminen on yleistynyt vastuullisuustekona kaikilla toimialoilla. Vuoden 2021 FIBS yritysvastuututkimuksen mukaan suomalaisessa yrityskentässä nousevia teemoja ympäristövastuuseen liittyen ovat resurssitehokkuus ja investoinnit puhtaampiin ratkaisuihin.

Suomalaisen Työn Liiton jäsenyritykset ovat kiitettävästi tunnistaneet nousevat ympäristövastuun teemat, joita yritysvastuututkimuksessa esitellään. Jäsenyritysten vastuksista tulevista liiketoiminnan kannalta tärkeistä vastuullisuusteemoista korostuu ennen kaikkea vihreät innovaatiot tuotteisiin ja palveluihin liittyen sekä mietintä uusiutuvien energiaratkaisujen käyttämisestä ja kiertotalousratkaisujen hyödyntämisestä. Ennen kaikkea tulevaisuuden liiketoiminnan kasvun kannalta tärkeimpinä vastuullisuusteemoina pidettiin tuotantoketjujen läpinäkyvyyden lisäämistä, mikä edelleen vahvistaa myös sosiaalista vastuullisuutta ihmisoikeuksien paremmalla huomioimisella. Asiakkaan näkökulmasta läpinäkyvyyden lisää tiedostavien vastuullisten ostopäätösten tekemisen, joka on ollut nouseva trendi jo pitkään.

Liiton tuki jäsenyrityksille vastuullisuusasioissa

Kyselyssä kysyttiin myös, missä vastuullisuusasioissa liito voisi tarjota tukea ja tietoa. Vastauksissa nousi esille kaksi tärkeää kokonaisuutta:

1) toiminnan ja tuotantoketjujen läpinäkyvyyteen liittyvä tiedon tarjoaminen.

2) tuotteiden ja palveluiden ekologisempi tuottaminen hyödyntämällä vihreitä innovaatioita, kiertotalousratkaisuja, hiilineutraalisuustavoitteita ja uusien energiaratkaisujen tunnistamista.

Olemme erittäin kiitollisia saamistamme vastauksista ja näkemyksistä yritysten vastuullisuuden tilasta ja tulevaisuuden tavoitteista. Kiitos myös näkemyksistä, missä liitto voisi tarjota tukea ja tietoa yrityksille vastuullisuusasioissa. Tulosten pohjalta liitto tulee kehittämään jatkossa vastuullisuuteen liittyvää tarjontaa seuraavasti:

• Kehitämme vastuullisuuskoulutuksen tarjontaa, joka hyödyttää erikokoisia jäsenyrityksiä jatkossakin ja huomioi erityisesti teemat ja aiheet, joissa liiton tekeminen nähdään relevantiksi.

• Jatkamme yritys -esimerkkien aamutilaisuuksia, joissa yritykset kertovat omista vastuullisuuteen liittyvistä teoistaan.

• Päivitämme Vastuullisen työn periaatteet vastaamaan nykyhetken vaatimuksia ja jatkamme jäsenyritysten sitouttamista niihin.

Koska vastuullisuuteen liittyvät asiat tulevat entistä tärkeimmiksi, mutta samalla muuttuvat vaikeaselkoisimmiksi ja entistä syvempää ymmärrystä edellyttäviksi, on tärkeää, että me liittona pystymme tukemaan jäsenyritystemme tavoitteita liiketoiminnan osalta. Näin lopuksi haluan nostaa erään kyselyyn saadun avoimen vastauksen, joka kokonaisvaltaisesti kertoo liiton tarjonnan roolista:

Kouluttakaa ennemmin yrityksiä vastaamaan näihin vaatimuksiin, esim. kuinka alihankintaketjun ja läpinäkyvyyden jäljitettävyyttä saadaan lisättyä ulkomaisten raaka-aineiden osalta? Tarjotkaa lyhyitä koulutuksia aiheesta, jotka avaavat tätä sekasotkua?” Avainlippu-merkkiyritys

Tulostiivistelmä_Vastuullisuuskysely 2022