Yhteiskunnallinen Yritys -merkki kertoo vastuullisuudesta luotettavasti – sillä on tarkat kriteerit ja sen käyttöä valvotaan

Suomalaisen Työn Liiton hallinnoima Yhteiskunnallinen Yritys -merkki voidaan myöntää yritykselle tai yhteisölle, joka ratkoo liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Ne käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen. Tärkeää on myös avoin ja läpinäkyvä toiminta. Merkin käyttöä ja myöntämisedellytysten ajantasaisuutta valvotaan.

Yhteiskunnallinen Yritys -merkki ei suinkaan ole rahalla ostettavissa, vaan merkkiyritysten tulee täyttää hakuvaiheessa tiukat kriteerit ja niitä tulee noudattaa kaikessa toiminnassa. Merkin sääntöihin kuuluu myös se, että mahdolliset muutokset yrityksen toiminnassa tulee ilmoittaa viipymättä Suomalaisen Työn Liittoon ja lisäksi liitto selvittää vuosittain vuosikyselyn avulla merkin kriteerien täyttymisen ja tietojen ajantasaisuuden. Yrityksen toiminnasta voi myös reklamoida Suomalaisen Työn Liitolle perusteluineen ja todisteineen, jotka liitossa tutkitaan. Lopputuloksena voi olla jopa merkin käyttöoikeuden epääminen yritykseltä, jos ilmenee, että sääntöjä on rikottu. Merkin saaminen tai sen pitäminen ei siis ole mikään läpihuutojuttu.

Puolueettomista asiantuntijoista koostuva merkkitoimikunta voi myöntää Yhteiskunnallinen Yritys -merkin tarkkojen kriteerien perusteella määräajaksi, korkeintaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan, minkä jälkeen on tehtävä uusintahakemus. Merkin käyttöä valvotaan myös mm. vuosittain tehtävällä vuosikyselyllä.

Merkin myöntämiskriteerien perusteella Yhteiskunnallinen Yritys -merkkiä hakevasta yrityksestä tehdään aina kokonaisarvio. Arviossa painotetaan ensisijaisia myöntämisedellytyksiä, mutta siinä tarkastellaan myös, kuinka yhteisö täyttää toissijaiset myöntämisedellytykset. Yhteiskunnallinen Yritys -merkin toimikunta edellyttää hakijayhteisön noudattavan liiketoiminnassaan Suomen lakia, viranomaismääräyksiä, työehtosopimuksia ja hyvää liiketapaa sekä Suomalaisen Työn Liiton käyttöehtoja. Jos yritys ei täytä merkin sääntöjä, merkkitoimikunta voi päättää myös ottaa pois merkin käyttöoikeuden.

Yhteiskunnallinen Yritys -merkkitoimijoita voidaan pitää ansaitusti ja luotettavasti vastuullisina toimijoina. Hyvä niin, sillä nämä ovat paljon vartijoina: yhteiskunnallisilla yrityksillä on vastuuna yhteinen hyvä.

Niina Ollikka
Yhteiskunnallinen Yritys -merkki, markkinointipäällikkö
Suomalaisen Työn Liitto

 

Yhteiskunnallinen Yritys -merkkiä hakevan yhteisön tulee täyttää seuraavat myöntämisedellytykset:

Ensisijaiset myöntämisedellytykset:

 • Yhteisön tarkoitus on tuottaa liiketoiminnallaan yhteiskunnallista hyvää.
  • Yhteiskunnallisen hyvän tuottamisen tavoitteen tulee olla avoimesti kerrottu.
 • Suurin osa yhteisön voitosta käytetään yhteiskunnallisen tavoitteen edistämiseen.
  • Yhteisön tulee sijoittaa voittoaan takaisin yhteisön toimintaan tai ohjata voittoa yleishyödylliseen tarkoitukseen/yhdistykselle. Tämä voidaan todeta rajoitetun voitonjaon kirjauksella yhtiöjärjestykseen tai muulla vastaavalla selvityksellä.

Toissijaiset myöntämisedellytykset:

 • Yhteisössä on yhteiskunnalliseen tehtävään liittyvä toimintatapa.
  • Esimerkiksi palvelu (kuten sosiaalinen innovaatio), tuote, tuotanto, liiketoimintamalli, markkinointi, projekti, kohderyhmä tai johtaminen.
  • Yhteiskunnallisia vaikutuksia arvioidaan ja mitataan.
 • Liiketoiminta on avointa ja hyvän hallintotavan mukaista.
  • Liiketoiminnasta viestitään avoimesti ja läpinäkyvästi.
  • Työnantajana yhteisö pyrkii tukemaan työntekijöiden yhdenvertaisuutta, osaamisen vahvistamista ja mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon.
  • Yhteisö pyrkii toimimaan vastuullisesti ympäristön ja eri sidosryhmien suuntaan.

Yhteiskunnallinen Yritys -merkin toimikunta pyytää tarvittaessa lisätietoja.

Hae merkkiä