Työnteko: yli 50-vuotiailta kielletty?

Yli 50-vuotiaiden kohtaamasta ikäsyrjinnästä on puhuttu viime vuosina yhä enemmän. Tärkeimmät keinot parantaa viisikymppisten työllistymistilannetta kytkeytyvät laajempiin työelämän uudistuksiin ja suomalaisen asenneilmaston haastamiseen.

Suomalaisten selvän enemmistön mielestä yli 50 vuoden ikä vaikeuttaa työllistymistä. Tekemämme kyselyn mukaan 71 prosenttia suomalaisista on erittäin tai jokseenkin samaa mieltä väittämän ”yli 50-vuotiaat eivät saa työtä” kanssa. Vanhemmista, 56–70-vuotiaista vastaajista, jopa 85 prosenttia on erittäin tai jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa. Joulukuussa yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli jo yli 130 000, joka on 5 000 enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Suomalaisten kokemukset ikäsyrjinnästä toistuvat tutkimuksissa. Suomessa tapahtuvaan ikäsyrjintään vaikuttavat esimerkiksi ennakkoluulot yli 50-vuotiaiden työhaluista ja -kyvystä, palkka- ja kustannuskysymykset ja työn joustavuus. Edes korkea koulutustausta ei tutkimusten mukaan tarjoa yli 50-vuotiaille vetoapua työllistymiseen.

Kielteisten asenteiden lisäksi työllistymistä vaikeuttavat merkittävät työelämän muutokset. Esimerkiksi toimistotöiden tehostaminen on vähentänyt huomattavasti sihteerien työpaikkoja, digitalisaatio on puolestaan siirtänyt matkatoimistojen rutiineja verkkopalveluihin ja tekstiilialan työpaikat ovat vähentyneet huomattavasti alan suurten muutosten vuoksi. Työpaikan vaihtamisen lisäksi yhä useammilla työttömäksi jääneillä onkin edessään ammatin vaihto. Työelämän joustojen lisäksi viisikymppiset kaipaavat tukea erityisesti uudelleenkouluttautumiseen, ammatinvaihtoon ja yrittäjyyteen.

Yksilön kannalta työelämän muutoksessa korostuvat ammatillisen osaamisen kehittämisen rinnalla työelämän perustaitojen jatkuva ylläpito. Tutkimusten mukaan yli 50-vuotiaiden ikäryhmässä korostuu erityisesti tieto- ja viestintätekniikan käyttö, vaikka tällainen on toki karkea yleistys. Näihin kansalaisen perustaitoihin voisi laskea myös halukkuuden oppia uutta, työnhakutaidot ja muutosvalmiuden.

Vastapainoksi on muistettava, että monella yli 50-vuotiaalla on usein tarjota työnantajien arvostamia asioita kuten kokemusta, sitoutuneisuutta, verkostoja sekä mahdollisuus panostaa täysillä työelämään, kun uran ja perheen yhteensovittamiseen ei ole ruuhkavuosien paineita.

Työmarkkinoiden jatkuvassa muutoksessa korostuu työntekijöiden vastuu omasta osaamisestaan, mutta myös työelämän rakenteiden tarjoamat joustot ja turva. Helsingin Sanomien ELY- ja TE-päättäjillä teettämän kyselyn mukaan vain 10-20 prosenttia yli 50-vuotiaana työttämäksi jääneistä saisi pysyvän työpaikan. Joustojen tuleekin tukea ja myös erilaisten osa- ja määräaikaisten työtehtävien vastaanottamista siten, että työnteko on kaikissa oloissa kannattavaa.

Koulutusmahdollisuuksien turvaaminen niin työssäkäyville kuin työttömäksi jääneille on tärkeää ammatinvaihdon helpottamiseksi. Monille yli 50-vuotiaille erilaiset yrittäjyyden muodot voisivat myös olla houkuttelevia mahdollisuuksia jatkaa työuraa, sillä uran aikana monille on karttunut kokemusta ja verkostoja. Yrittäjyyden tulisi olla työttämäksi jääneelle kuitenkin kannustavampi vaihtoehto. Moni yrittäjyyttä harkitseva havaitsee olevansa kannustinloukossa vertaillessaan toimeentuloturvaansa työttömänä tai yrittäjänä.

Useimmat työelämätutkijat näkevät ihmisten erilaiset taustat, osaamisen ja kokemuksen voimavarana ja rikkautena. Parhaissa tiimeissä on aina riittävästi erilaista ajattelua ja osaamista, joka synnyttää uutta ja toisaalta kriittistä ajattelua, jota tarvitaan totutun haastamiseen.

Suomalaisilla työpaikoilla ja yhteiskunnalla ei ole varaa heittää hukkaan vuosikymmenten kokemusta, saatika maksaa sitä hintaa, joka ikäsyrjinnästä koituu.

Jokke Eljala
Tutkimuspäällikkö
Suomalaisen Työn Liitto