Yhteiskunnallinen Yritys -merkin säännöt

Suomalaisen Työn Liitto ry:n Yhteiskunnallinen Yritys -merkin kelpoisuusvaatimukset ja myöntämisedellytykset

1. Näiden sääntöjen tarkoitus on yhdessä merkkien käyttöehtojen (”Käyttöehdot”) kanssa edistää Yhteiskunnallinen Yritys -merkin käyttöä yhteiskunnallista vastuuta kantavien yhteisöjen symbolina. Yhteiskunnallinen Yritys -merkin käyttöoikeuden saanut yhteisö harjoittaa vastuullista liiketoimintaa ja sen ensisijainen tavoite on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen. Yhteiskunnallinen Yritys -merkin tarkoituksena on auttaa yhteisöä erottautumaan yhteisökentän muista toimijoista ja osoittaa yhteisön soveltavan yhteiskunnallisesti vastuullisen yhteisön toimintamallia.

2. Yhteiskunnallinen Yritys -merkki on Suomalaisen Työn Liitto ry:lle (”Liitto”) rekisteröity yhteisömerkki, johon myönnetään käyttöoikeuksia näiden sääntöjen mukaisesti.

3. Yhteiskunnallinen Yritys -merkin käyttöoikeus voidaan myöntää Liiton johtokunnan nimeämän Yhteiskunnallinen Yritys -merkin toimikunnan harkinnan mukaan hakemuksesta Liiton jäsenyhteisölle, joka täyttää näissä säännöissä mainitut vaatimukset.

4. Käyttöoikeushakemukset käsittelee, käyttöoikeuden myöntää ja riita-asiat käsittelee Yhteiskunnallinen Yritys -merkin toimikunta, joka edustaa tarvittavaa asiantuntemusta. Yhteiskunnallinen Yritys -merkin toimikunta on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä on koolla puheenjohtaja ja/tai varapuheenjohtaja mukaan lukien.

5. Yhteiskunnallinen Yritys -merkin toimikunta edellyttää hakijayhteisön noudattavan liiketoiminnassaan Suomen lakia, viranomaismääräyksiä, työehtosopimuksia ja hyvää liiketapaa sekä Käyttöehtoja.

6. Kelpoisuusvaatimukset

 • Yhteisön tulee olla Liiton jäsen.
 • Yhteisöllä tulee olla y-tunnus.
 • Yhteisön pääkonttorin tulee olla Suomessa.
 • Uudet, vasta toiminnan aloittavat yhteisöt voivat saada Yhteiskunnallinen yritys -merkin käyttöoikeuden aluksi 1 vuodeksi, jos merkin muut kriteerit täyttyvät. Yhteisöllä tulee olla liiketoimintaa ja -vaihtoa, jonka kautta se tuottaa yhteiskunnallista hyvää. Ensimmäisen tilinpäätöksen ei tarvitse olla valmis.

7. Alla kuvattujen edellytysten perusteella Yhteiskunnallinen Yritys -merkkiä hakevasta yhteisöstä tehdään kokonaisarvio. Arviossa painotetaan kolmea ensisijaista myöntämisedellytystä, mutta siinä tarkastellaan myös, kuinka yhteisö täyttää toissijaiset myöntämisedellytykset. Jos yhteisön toiminta muuttuu myöntämisedellytysten osalta, siitä on välittömästi ilmoitettava Liitolle kirjallisesti.

Yhteiskunnallinen Yritys -merkkiä hakevan yhteisön tulee täyttää seuraavat myöntämisedellytykset:

Ensisijaiset myöntämisedellytykset:

 • Yhteisön tarkoitus on tuottaa liiketoiminnallaan yhteiskunnallista hyvää.
  • Yhteiskunnallisen hyvän tuottamisen tavoitteen tulee olla avoimesti kerrottu.
 • Suurin osa yhteisön voitosta käytetään yhteiskunnallisen tavoitteen edistämiseen.
  • Yhteisön tulee sijoittaa voittoaan takaisin yhteisön toimintaan tai ohjata voittoa yleishyödylliseen tarkoitukseen/yhdistykselle. Tämä voidaan todeta rajoitetun voitonjaon kirjauksella yhtiöjärjestykseen tai muulla vastaavalla selvityksellä.

Toissijaiset myöntämisedellytykset:

 • Yhteisössä on yhteiskunnalliseen tehtävään liittyvä toimintatapa.
  • Esimerkiksi palvelu (kuten sosiaalinen innovaatio), tuote, tuotanto, liiketoimintamalli, markkinointi, projekti, kohderyhmä tai johtaminen.
  • Yhteiskunnallisia vaikutuksia arvioidaan ja mitataan.
 • Liiketoiminta on avointa ja hyvän hallintotavan mukaista.
  • Liiketoiminnasta viestitään avoimesti ja läpinäkyvästi.
  • Työnantajana yhteisö pyrkii tukemaan työntekijöiden yhdenvertaisuutta, osaamisen vahvistamista ja mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon.
  • Yhteisö pyrkii toimimaan vastuullisesti ympäristön ja eri sidosryhmien suuntaan.

Yhteiskunnallinen Yritys -merkin toimikunta pyytää tarvittaessa lisätietoja.

8. Yhteiskunnallinen Yritys -merkin käyttöoikeus on voimassa kolme täyttä kalenterivuotta edellyttäen, että yhteisö on Liiton jäsen. Yhteiskunnallinen Yritys -merkin toimikunta voi harkintansa mukaan myöntää käyttöoikeuden myös kolmea vuotta lyhyemmäksi ajaksi. Yhteiskunnallinen Yritys -merkin toimikunta voi tarvittaessa pyytää merkin käyttäjältä lisätietoja merkin käyttöön ja myöntämiseen liittyvistä asioista.

Liitolle annettavan sähköisen vuosi-ilmoituksen yhteydessä yhteisöltä tarkistetaan edellytysten täyttyminen.

 Yhteiskunnallinen Yritys -merkin käyttöoikeus tulee uusia kolmen vuoden välein. Liitto ilmoittaa käyttöoikeuden haltijalle ennalta käyttöoikeuden päättymisestä.

9. Kaikki käyttöoikeushakemukseen liittyvät tiedot käsitellään luottamuksellisina ja pidetään salaisina. Tiedot siitä, mille yhteisöille on myönnetty Yhteiskunnallinen Yritys -merkin käyttöoikeudet, ovat julkisia ja Liitto ylläpitää niistä julkista rekisteriä.

10. Myönnetyistä käyttöoikeuksista ja niiden uusinnoista peritään hakemuksen käsittelymaksu Liiton johtokunnan määräämien perusteiden mukaan.

11. Yhteiskunnallinen Yritys -merkistä ovat voimassa ne määräykset, jotka tavaramerkkilaissa (26.4.2019/544) on säädetty yhteisömerkistä.

12. Näihin sääntöihin tulevista muutoksista päättää Liiton johtokunta.

31.8.2021

Lue myös merkkien käyttöehdot »

Yhteiskunnallinen Yritys -merkin toimikunnan kokoonpano ja kokousajat »

Hae merkkiä