Yhteiskunnallinen Yritys -merkin säännöt

Suomalaisen Työn Liitto ry:n Yhteiskunnallinen Yritys -merkin kelpoisuusvaatimukset ja myöntämisedellytykset

1. Näiden sääntöjen tarkoitus on yhdessä merkkien käyttöehtojen (”Käyttöehdot”) kanssa edistää Yhteiskunnallinen Yritys -merkin käyttöä yhteiskunnallista vastuuta kantavien yhteisöjen symbolina. Yhteiskunnallinen Yritys -merkin käyttöoikeuden saanut yhteisö harjoittaa vastuullista liiketoimintaa ja sen ensisijainen tavoite on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen. Yhteiskunnallinen Yritys -merkin tarkoituksena on auttaa yhteisöä erottautumaan yhteisökentän muista toimijoista ja osoittaa yhteisön soveltavan yhteiskunnallisesti vastuullisen yhteisön toimintamallia.

2. Yhteiskunnallinen Yritys -merkki on Suomalaisen Työn Liitto ry:lle (”Liitto”) rekisteröity yhteisömerkki, johon myönnetään käyttöoikeuksia näiden sääntöjen mukaisesti.

3. Yhteiskunnallinen Yritys -merkin käyttöoikeus voidaan myöntää Liiton johtokunnan nimeämän Yhteiskunnallinen Yritys -merkin toimikunnan harkinnan mukaan hakemuksesta Liiton jäsenyhteisölle, joka täyttää näissä säännöissä mainitut vaatimukset.

4. Käyttöoikeushakemukset käsittelee, käyttöoikeuden myöntää ja riita-asiat käsittelee Yhteiskunnallinen Yritys -merkin toimikunta, joka edustaa tarvittavaa asiantuntemusta. Yhteiskunnallinen Yritys -merkin toimikunta on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä on koolla puheenjohtaja ja/tai varapuheenjohtaja mukaan lukien.

5. Yhteiskunnallinen Yritys -merkin toimikunta edellyttää hakijayhteisön noudattavan liiketoiminnassaan Suomen lakia, viranomaismääräyksiä, työehtosopimuksia ja hyvää liiketapaa sekä Käyttöehtoja.

6. Kelpoisuusvaatimukset

 • Hakijayhteisön tulee olla Liiton jäsen.
 • Hakijayhteisöllä tulee olla y-tunnus.
 • Hakijayhteisön pääkonttorin tulee olla Suomessa.
 • Uusilla, vasta toiminnan aloittavilla yhteisöillä tulee olla ensimmäinen tilinpäätös tehtynä. Tämä vaatimus ei koske yhteisöjä, joilla on ollut jo aikaisemmin toimintaa ja joista erotetaan osa toiminnoista erilliseksi, uudeksi yhteisöksi tai niitä yhteisöjä, joiden yhtiömuoto muuttuu, mutta toiminta jatkuu saumattomasti. Yhteiskunnallinen Yritys -merkin toimikunta voi kuitenkin poikkeustapauksessa myöntää merkin yhdeksi vuodeksi, vaikkei yhteisöllä ole ensimmäistä tilinpäätöstä tehtynä, jos muut vaatimukset ja edellytykset täyttyvät.

7. Alla kuvattujen edellytysten perusteella Yhteiskunnallinen Yritys -merkkiä hakevasta yhteisöstä tehdään kokonaisarvio. Arviossa painotetaan kolmea ensisijaista myöntämisedellytystä, mutta siinä tarkastellaan myös, kuinka yhteisö täyttää toissijaiset myöntämisedellytykset. Jos yhteisön toiminta muuttuu myöntämisedellytysten osalta, siitä on välittömästi ilmoitettava Liitolle kirjallisesti.

Merkkiä hakevan yhteisön tulee täyttää seuraavat myöntämisedellytykset:

Ensisijaiset myöntämisedellytykset:

 • Yhteisön ensisijainen tarkoitus ja tavoite on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen. Yhteisö harjoittaa vastuullista liiketoimintaa.
 • Rajoitettu voitonjako. Yhteisö käyttää suurimman osan voitostaan liikeideansa mukaisen yhteiskunnallisen hyvän tuottamiseen joko kehittämällä omaa toimintaansa tai lahjoittaen sen toiminta-ajatuksensa mukaisesti.
 • Liiketoiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys.

Toissijaiset myöntämisedellytykset:

 • Työntekijöiden osallistuminen ja vaikuttaminen yhteisön päätöksentekoon mukaan lukien työntekijäomisteisuus.
 • Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja tuotettujen yhteiskunnallisten vaikutusten mittaaminen.
 • Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistäminen.
 • Innovatiivisten toiminta- ja palvelumallien soveltaminen yhteisön omalla toimialalla.

Yhteiskunnallinen Yritys -toimikunta pyytää tarvittaessa lisätietoa.

8. Yhteiskunnallinen Yritys -merkin käyttöoikeus on voimassa kolme täyttä kalenterivuotta edellyttäen, että yhteisö on Liiton jäsen. Yhteiskunnallinen Yritys -merkin toimikunta voi harkintansa mukaan myöntää käyttöoikeuden myös kolmea vuotta lyhyemmäksi ajaksi. Yhteiskunnallinen Yritys -merkin toimikunta voi tarvittaessa pyytää merkin käyttäjältä lisätietoja merkin käyttöön ja myöntämiseen liittyvistä asioista.

Liitolle annettavan sähköisen vuosi-ilmoituksen yhteydessä yhteisöltä tarkistetaan edellytysten täyttyminen.

Yhteiskunnallinen Yritys -merkin käyttöoikeus tulee uusia kolmen vuoden välein. Liitto ilmoittaa käyttöoikeuden haltijalle ennalta käyttöoikeuden päättymisestä.

9. Kaikki käyttöoikeushakemukseen liittyvät tiedot käsitellään luottamuksellisina ja pidetään salaisina. Tiedot siitä, mille yhteisöille on myönnetty Yhteiskunnallinen Yritys -merkin käyttöoikeudet, ovat julkisia ja Liitto ylläpitää niistä julkista rekisteriä.

10. Käyttöoikeushakemusten perusteella myönnetyistä käyttöoikeuksista ja niiden uusinnoista peritään hakemuksen käsittelymaksu Liiton johtokunnan määräämien perusteiden mukaan.

11. Yhteiskunnallinen Yritys -merkistä ovat voimassa ne määräykset, jotka tavaramerkkilaissa (26.4.2019/544) on säädetty yhteisömerkistä.

12. Näihin sääntöihin tulevista muutoksista päättää Liiton johtokunta.

12.12.2019

Lue myös merkkien käyttöehdot »

Yhteiskunnallinen Yritys -merkin toimikunnan kokoonpano ja kokousajat »

 

Hae merkkiä