Vastuullisuus nousee yhä tärkeämmäksi valintatekijäksi yritysten ostopäätöksissä

Yritysten ostot ovat valtava yritysten tuotantopäätöksiin ja suomalaisen työn menestykseen vaikuttava voima. Suomessa yritysten hankintojen yhteissumma nousee yli 190 miljardiin euroon vuositasolla. Hankintojen skaala on erittäin laaja ulottuen liikelahjoista toimistokalusteisiin ja työhyvinvoinnin ja -terveyden palveluista IT- ja digiostoihin. Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan yritysten ostoista vastaavat johtajat näkevät, että tulevaisuudessa erityisesti vastuullisuus tulee korostumaan yritysten ostopäätöksissä.

Yritysten hankintojen yhteissumma Suomessa nousee vuositasolla yli 190 miljardiin euroon. Näistä ostoista kotimaahan kohdistuu noin 73 prosenttia ja kotimaisten ostojen yhteissumma on yli 140 miljardia euroa. Määrällisesti suurimmat kotimaisten tuotantopanosten ostajat ovat rakennus-, paperi- ja elintarviketeollisuus. Eniten puolestaan ostetaan kaupan, rakentamisen ja logistiikan aloilta.

Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan yritysten ostoista vastaavat johtajat pitävät tällä hetkellä vastuullisuuskysymyksiä hinnan ja laadun jälkeen kolmanneksi tärkeimpänä ostopäätöksiinsä vaikuttavana tekijänä. Lisäksi työllistävyysvaikutukset Suomessa ja paikallisen yrittäjyyden tukeminen nousevat vahvasti ostopäätöksiin vaikuttavien tekijöiden listalle ja näitä arvostetaan erityisesti pienemmissä yrityksissä. Tuotteiden ja palveluiden laatu nousi tärkeimmäksi kriteeriksi kaikilla toimialoilla, mutta vastuullisuuskysymykset korostuivat erityisesti rakennusteollisuudessa sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Vastuullisuuden nähdään olevan eri valintatekijöistä se, jonka painoarvo tulee tulevaisuudessa nousemaan eniten. Jopa 40 prosenttia yrityspäättäjistä uskoo, että vastuullisuuskysymyksiin kiinnitetään tulevaisuudessa nykyistä enemmän huomiota. Myös laatutekijät ja työllistävyysvaikutukset Suomessa ovat tekijöitä, joiden painoarvon nähdään nousevan tulevaisuudessa.

– Vastuullisuus tarkoittaa yrityksissä monia asioita, kuten lyhyitä välimatkoja, jotka pienentävät sekä kuljetuskustannuksia että hiilijalanjälkeä, sekä sitä, että hankintapäätökset voivat merkittävästi tukea alueen pk-yrityksiä kumppaneina ja työllisyyttä laajemminkin, pohtii Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala.

Kotimaisuudella ja paikallisuudella suuri merkitys yritysten ostopäätöksissä

Enemmistö yrityspäättäjistä pitää kotimaisuutta ostopäätöksiinsä merkittävästi vaikuttavana tekijänä. 47 prosenttia yrityspäättäjistä kertoo heidän hankkivan pääsääntöisesti Suomesta, kun taas 41 prosenttia kertoo, että tuotteen tai palvelun tuotantomaalla ei ole merkitystä. Kotimaisuutta arvostetaan erityisen paljon hankittaessa työterveyspalveluita sekä ruoka- ja ravintolapalveluita. Sen sijaan esimerkiksi liikelahjoissa kotimaisuudella ei nähdä olevan niin suurta merkitystä.

Niistä yrityspäättäjistä, jotka priorisoivat kotimaisia tuotteita ja palveluita noin puolet kertoo myös viestivänsä kotimaisuudesta sidosryhmilleen. Yksi tapa viestiä kotimaisuudesta on Suomalaisen Työn Liiton ylläpitämä Avainlippu-merkki. Yrityspäättäjistä 46 prosenttia kertoo Avainlippu-merkin vaikuttavan ostopäätöksiinsä erittäin tai melko paljon ja vain 11 prosenttia sanoo, että merkillä ei ole lainkaan vaikutusta.

– Tutkimustemme mukaan Avainlippu vaikuttaa kuluttajista 74 prosentin ostopäätöksiin, ja kuntavirkamiehistäkin 47 prosenttia sanoo merkin vaikuttavan positiivisesti kunnan hankinnoissa. Kotimaisuutta arvostetaan selvästi niin b2c- kuin b2b-kaupassa ja kuntapuolella, joten yritysten kannattaa viestiä siitä aktiivisesti, Lausala toteaa.

Aula Research Oy toteutti yritysjohtajien parissa tehdyn kyselytutkimuksen Suomalaisen Työn Liiton toimeksiannosta. Tutkimuksen otos (n=320) kerättiin sähköisellä kyselyllä ja puhelinhaastatteluin aikavälillä 8.8.–6.9.2018. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat toimitusjohtajat ja yritysten hankinnoista vastaavat henkilöt yli 10 henkeä työllistävistä yrityksistä.

Lue lisää tutkimuksesta »

Lisätietoja:

Tero Lausala, toimitusjohtaja, Suomalaisen Työn Liitto, tero.lausala@suomalainentyo.fi, 050 407 2623
Jokke Eljala, tutkimuspäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, jokka.eljala@suomalainentyo.fi, 050 374 7410
Juha Vekkilä, toimitusjohtaja, Aula Research Oy, 050 352 5335

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia Avainlippu-, Design from Finland- ja Yhteiskunnallinen yritys -merkkejä, vaikuttaa ostopäätöksiin ja haastaa työelämää uudistumaan. Liitto on arvoyhteisö, johon kuuluu yli 4 100 yritys- ja yhteisöjäsentä. www.suomalainentyo.fi