Työnantajilla ja työntekijöillä poikkeavat näkemykset tulevaisuuden työstä, työnantajista sekä työntekijöiden ominaisuuksista ja taidoista

Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan työntekijät arvioivat IT- ja digiosaamisen sekä ammattiosaamisen tulevaisuudessa työntekijöiden tärkeimmiksi osaamisalueiksi, kun taas työnantajat odottavat työntekijöiltä tulevaisuudessa hyviä vuorovaikutustaitoja. Sekä työnantajat että työntekijät näkevät työntekijöillä tärkeinä ominaisuuksina moniosaajuuden, muutosvalmiuden ja joustavuuden. Työntekijät pitävät työnantajan tärkeimpinä ominaisuuksina vastuullisuutta, kun taas työnantajat uskovat joustavuuden olevan työnantajassa tärkeintä.

Suomalaisen Työn Liiton juuri julkaisemassa tutkimuksessa selvitettiin muun muassa työntekijöiden ja työnantajien näkemyksiä työntekijöiden tärkeimmistä osaamisalueista tulevaisuudessa. Työntekijät nostivat tärkeimmiksi taidoiksi vahvan IT- ja digiosaamisen (19 % työntekijöistä), ammattiosaamisen (11 %) sekä kielitaidon ja kansainvälisen osaamisen (10 %). Työnantajat puolestaan nostivat tärkeimmiksi tulevaisuuden osaamisalueiksi erityisesti hyvät vuorovaikutus-, kommunikaatio- ja yhteistyötaidot (11 % työnantajista), joita työntekijät eivät juuri painottaneet.

Työnantajat pitävät tulevaisuuden työntekijän tärkeimpinä ominaisuuksina tahtoa kehittyä ja halua oppia uutta (55 % työnantajista), joustavuutta työaikojen ja työn muotojen suhteen (48 %) sekä muutosvalmiutta ja sopeutumiskykyä (45 %). Työntekijät itse pitivät työntekijän tärkeimpinä ominaisuuksina moniosaajuutta (51 % työntekijöistä), joustavuutta (43 %), tahtoa kehittyä ja oppia uutta (38 %) sekä muutosvalmiutta ja sopeutumiskykyä (37 %).

– Työelämän murroksen myötä työn muodot, ajat ja paikat ovat suuressa muutoksessa. Työelämässä tarve joustoille ja joustavuudelle nousee työntekijöiden kannalta yhä tärkeämmäksi tekijäksi. Tuloksissa mielenkiintoista oli se, että erityisesti isommissa yrityksissä tarve muutosvalmiudelle ja sopeutumiskyvylle korostuu, vaikka perinteisesti nämä ominaisuudet on liitetty pieniin, ketteriin yrityksiin, toteaa Suomalaisen Työn Liiton puheenjohtaja Teresa Kemppi-Vasama.

Tutkimuksessa työntekijöiltä kysyttiin, mitä he pitävät tärkeimpinä seikkoina työssä. Tärkeimpänä pidettiin turvattua työpaikkaa (61 % työntekijöistä), kiinnostavia työtehtäviä (61 %) ja hyvää työilmapiiriä (51 %). Sen sijaan etenemismahdollisuuksilla (9 %) ja kansainvälisillä työtehtävillä (3 %) oli yllättävän vähän merkitystä työntekijöille. Työnantajat puolestaan uskovat, että työn kiinnostavuus (70 % työnantajista), hyvä työilmapiiri (57 %) sekä työnantajan joustaminen eri elämäntilanteissa (55 %) ovat työntekijöiden mielestä tärkeimpiä seikkoja työssä. Työntekijät arvioivat omat vaikutusmahdollisuudet työnkuvaansa ja työn määrään selvästi vähemmän merkittäviksi (26 %) kuin työnantajat (43 %).

– Työntekijöiden odotukset työantajia kohtaan ovat melko perinteiset. Vaikea taloudellinen tilanne näkyy työntekijöiden arvostuksissa toiveena turvallisuudesta ja vakaudesta. Kyselyssä myös huomattiin, että työnantajat itse asiassa yliarvioivat esimerkiksi etenemismahdollisuuksien ja työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien vaikutusta työntekijöiden kokemukseen hyvästä työstä ja työpaikasta, kertoo Kemppi-Vasama.

Työntekijät arvostavat työnantajan eettisyyttä ja arvoja

Lisäksi työnantajan eettisyys ja arvopohja koetaan työntekijöiden parissa erittäin tärkeänä. Jopa 63 % työntekijöistä pitää työnantajan vastuullisuutta erittäin tärkeänä ja 32 % jokseenkin tärkeänä. Lisäksi työntekijät pitivät tärkeänä sitä, että työnantajan arvot vastaavat heidän omia arvojaan. Työnantajat puolestaan pitivät itse mainetta arvopohjaa ja eettisyyttä tärkeämpänä vetovoimatekijänä ja tässä suhteessa työnantajien ja työntekijöiden näkemykset erosivat selvästi. Myös työnantajan kotimaisuuden osalta nähtiin sama ilmiö. Kun työntekijöistä jopa 66 % piti työnantajan kotimaisuutta tärkeänä, oli vastaava prosenttiosuus työnantajien keskuudessa vain 39 %.

– Olemme siirtyneet selvästi ekologisuuden aikakaudesta laajemmin eettisyyttä painottavalle aikakaudelle ja kaikkea toimintaa tarkastellaan eettisten silmälasien läpi, kertoo Teresa Kemppi-Vasama. – Tämä asettaa yrityksille aivan uusia vaatimuksia, ja toimintamalleja on mietittävä entistä tarkempaan. Monilla aloilla huippuosaajilla on varaa valita missä työskentelevät ja kiinnostavien tehtävien lisäksi valitaan mieluiten yritys, jonka toimintapariaatteet ja arvot on helppo allekirjoittaa, Kemppi-Vasama summaa.

Aula Research Oy toteutti työikäisten suomalaisten ja työnantajien parissa tehdyn kyselytutkimuksen Suomalaisen Työn Liiton toimeksiannosta. Tutkimuksen otos kerättiin sähköisellä kyselyllä aikavälillä 20.4. – 24.5.2016. Työntekijäkyselytutkimuksen otos (n=1006) edustaa 18- 65 -vuotiaita mannersuomalaisia iän ja sukupuolen mukaan painotettuna. Työnantajakyselytutkimukseen (n=613) vastasi yritysten ylintä johtoa ja henkilöstöasioista vastaavia henkilöitä eri kokoisista yrityksistä ympäri Suomen.

Lisätietoja:

Jokke Eljala, tutkimuspäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, p. 050 374 7410, jokke.eljala@suomalainentyo.fi
Teresa Kemppi-Vasama, puheenjohtaja, Suomalaisen Työn Liitto, p. 044 289 9214, teresa.kemppi-vasama@kemppi.com