Suomalaisen Työn Liitto alkaa mitata merkityksellisen työn tilaa – työelämän laatu ja osallistuvuus ovat parantuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana

Miten suomalainen työ menestyy tulevaisuudessa? Suomalaisen Työn Liiton kehittämä merkityksellisen työn indikaattori tarjoaa luotettavaa ja vuosittain päivittyvää tietoa suomalaisen työelämän tilasta. Indikaattori osoittaa, että merkityksellisen työn tila on heikentynyt Suomessa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tärkein syy tälle on työn heikentynyt tuottavuus. Työelämän laatu ja osallistavuus ovat sen sijaan kehittyneet positiivisesti.

Merkityksellisen työn indikaattori tarkastelee suomalaisen työelämän tilaa yhteiskunnan, yritysten ja työntekijöiden näkökulmasta. Indikaattori osoittaa, että merkityksellisen työn tila on heikentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. Erityisesti viimeisen viiden vuoden aikana lasku on ollut trendinomaista. Merkityksellisellä työllä tarkoitetaan työtä, joka on tekijän, yrityksen ja yhteiskunnan kannalta tuottavaa, kestävää ja osallistavaa.

Indikaattori osoittaa, että suomalaisen yhteiskunnan kehitys on ollut varovaisen positiivista. Yhteiskunnan osalta mittaria painavat alas erityisesti heikko talouskasvu ja kiihtynyt velkaantuminen. Toisaalta Suomen vahvuuksia ovat hyvät edellytykset tuottavalle ja kestävälle yritystoiminnalle, matalat tulo- ja varallisuuserot sekä korkea yhteiskuntarauha. Monilla laadullisilla kriteereillä arvioituna suomalainen työ ja työelämä ovat edelleen vahvoja kansainvälisessä vertailussa.

Indikaattorin kaikki yritysnäkökulmaa tarkastelevat muuttujat ovat heikommalla tasolla kuin vuonna 2005. Yrityskentän suhdannenäkymät ja luottamus taloudelliseen kehitykseen ovat selvästi pitkän aikavälin keskiarvoja heikommalla tasolla ja yritysten kannattavuus, vakavaraisuus sekä tuloksentekokyky ovat myös heikentyneet. Yritysten panostukset tutkimukseen ja kehitykseen sekä työllistämisodotukset ovat selvästi alemmalla tasolla kuin kymmenen vuotta aiemmin.

Työntekijän näkökulmasta työelämä näyttää kahtiajakautuneelta. Työtä ja työelämää mittaavat suhdanneriippuvaiset muuttujat, kuten työvoiman tuottavuus, työntekijöiden turvallisuuden tunne omasta työpaikastaan ja usko uudelleentyöllistymiseen, ovat kehittyneet heikosti viime vuosien aikana. Samaan aikaan työelämän laatua ja osallistavuutta mittaavat muuttujat, kuten vaikutusmahdollisuudet työnkuvaan, työpaikalla oppiminen ja mahdollisuus oman työn kehittämiseen ovat kehittyneet positiivisesti. Vaikka työelämän epävarmuus on lisääntynyt työelämän murroksesta ja vaikeasta suhdannetilanteesta johtuen, on työpaikoilla kuitenkin onnistuttu lisäämään työntekijöiden mahdollisuuksia työnsä ja työnkuvansa kehittämiseen

– Tutkimuksemme osoittaa, että suomalainen työ on edelleen hyvällä tasolla yhteiskunnan ja työntekijöiden osalta – myös kansainvälisessä vertailussa. Sen sijaan yritysten näkökulmasta tilanne on kehittynyt negatiivisesti ja tämä vaikuttaa tulevaisuudessa myös yhteiskunnan ja työntekijöiden näkymiin. Uskomme, että ratkaisut löytyvät työyhteisötasolla ihmisiin ja tuotekehitykseen panostamisesta. Yritysten täytyy uudistua, osallistaa ja tehdä kestävää liiketoimintaa myös arvojen ja sidosryhmien näkökulmasta, sanoo Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala.

Merkityksellisen työn indikaattori tuottaa luotettavaa ja säännöllistä tietoa suomalaisen työn tilasta

Merkityksellisen työn indikaattorin luomisessa on käytetty useita eri tilastoaineistoja, ja se pohjautuu 41 taustamuuttujaan. Taustamuuttujille on asetettu kiinteä perusvuosi 2005, joka ajoittuu melko neutraaliin ajankohtaan Suomen talouden kehityksessä. Vuonna 2005 Suomessa elettiin talouden nousukautta, muttei oltu vielä korkeasuhdanteen huipulla.

Indikaattorin avulla voidaan tarkastella toimiala-, yritys- ja työyhteisötasolla, mikä on merkityksellisyyden tila suhteessa koko suomalaiseen työelämään. Havaintojen perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä siitä, mitä pitää muuttaa, jotta työ olisi jatkossa tuottavampaa, osallistavampaa ja kestävämpää.

– Suomalaisen työelämän kehittämiseksi tarvitaan luotettavaa ja säännöllisesti päivittyvää tietoa. Tällaista tutkimusta, joka mahdollistaa työn merkityksellisyyden tilan tarkastelemisen työpaikan ja koko yhteiskunnan tasolla, ei ole aiemmin tehty. On kiinnostavaa, että suhdanteista huolimatta Suomessa on onnistuttu viime vuosina vähentämään sairauspoissaoloja ja työtapaturmia sekä pidentämään työuria.  Luomamme indikaattori on työn alku – erityisesti yrityspuolen tilanteesta tarvitaan lisää tutkimusta, kommentoi Suomalaisen Työn Liiton tutkimuspäällikkö Jokke Eljala.

Tutustu Merkityksellisen työn indikaattoriin

Lisätietoja:

Jokke Eljala, tutkimuspäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, jokke.eljala@avainlippu.fi, 050 374 7410
Tero Lausala, toimitusjohtaja, Suomalaisen Työn Liitto, tero.lausala@avainlippu.fi, 050 407 2623

Suomalaisen Työn Liitto on asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen työn arvostusta ja menestystä. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä ja verkkopalveluita, tutkii suomalaisen työn nykytilaa ja tulevaisuutta. Liitolla on yli 2800 yritys- ja yhteisöjäsentä. www.suomalainentyo.fi