Luottamuksen avulla kohti viisaampaa yhteiskuntaa – Akordi

transparent image

Akordi Oy avustaa ja tukee päätöksentekoa, joka liittyy kaupunkisuunnitteluun, energiantuotantoon ja luonnonvarojen käyttöön. Ulkopuolinen neuvotteluapu helpottaa sopivan ratkaisun löytämistä hankalissakin tilanteissa. Akordin operatiivinen johtaja Emma Luoma kertoo lisää Akordin toiminnasta.

Akordin rooli on olla neutraali apu tilanteissa, joissa on useita osapuolia, erilaisia intressejä ja haastava yhteiskunnallinen, usein ympäristöön liittyvä, ongelma ratkaistavana. Meidät kutsutaan mukaan silloin, kun tarvitaan intressien yhteensovittamisen erityisosaamista. Usein työskentelemme johtoryhmien ja eri organisaatioiden edustajista koottujen yhteistyöryhmien kanssa. Jos toimijoiden välillä on jännitteitä, neutraali osapuoli auttaa rakentamaan luottamusta ja keskusteluyhteyksiä. ’Akordi’ tarkoittaakin monen äänen muodostamaa sointua – sen virittämisestä työssämme on kyse.

Akordin referensseistä löytyy monenlaisia ympäristönsuunnitteluun ja päätöksentekoon liittyviä töitä, kuten Jyväskylän metsäohjelmatyö, Iijoen vesistövisioprosessi, Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen tulevaisuuden ratkaisuja linjaavan MAL 2019 -suunnitelman sparraus sekä Herttoniemen kaupunginosavisio. Akordi oli mukana myös Suomi 100 – Suomalaisen demokratian tulevaisuuskeskustelut -hankkeessa fasilitoimassa opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen ja saamelaisnuorten välistä ajatustenvaihtoa.

Kaikkia kunnioittavan päätöksenteon tukena

Näkemyksemme mukaan yhteistyö voi onnistua vain, jos kaikki osapuolet saavat äänensä kuuluviin. Työmme tavoitteena ei olekaan saada aikaan samanmielisyyttä, vaan yhteensovittaa erilaisia tavoitteita ja tarpeita reiluksi koetulla tavalla.

Tavoitteemme on edistää yhteistoiminnallista, eri toimijoita ja sektoreita yhteen tuovaa tekemisen tapaa Suomessa. Kun avaintoimijat tunnistetaan ja heidät otetaan ajoissa mukaan päätöksentekoon, saadaan aikaan kaikkien kannalta kestävämpiä ratkaisuja ja sopimuksia. Pyrimme rakentamaan eri tahojen välisiä kumppanuuksia ja näin luomaan viisaampaa yhteiskuntaa.

Iijoella tehty neuvottelutyö on ollut Akordille hyvin merkittävä prosessi, jonka tuloksia seuraamme iloisina ja ylpeinä. Vesivoiman tuotantoon valjastetulle suurjoelle on toivottu nousukalaa jo vuosikymmeniä, mutta merkittävät kehitysaskeleet olivat jääneet toteutumatta. Joen käyttöoikeudet jakautuvat eri tahoille, joille yhteisen näkemyksen muodostaminen joen kehityssuunnasta on ollut haastavaa. Pitkään jatkunut kiistely oli johtanut luottamuspulaan toimijoiden välillä ja siksi lähtökohdat yhteiselle vesistövisiolle olivat erittäin vaikeat.

Kahden vuoden laajapohjaisen yhteistyön tuloksena Iijoen toimijat ovat saaneet muodostettua yhteisen vision vesistön tulevaisuudesta ja sovittua siihen liittyvät toimenpiteet. Myös konkreettiset toimet, kuten kalateiden rakentaminen on aloitettu. Visioprosessi loi hyvät edellytykset toimijoiden väliselle rakentavalle yhteistyölle, joka pyritään nyt vakiinnuttamaan.

Ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin

Yhteiskunnallinen yritys -merkki on tapa tuoda arvomme näkyviin. Merkki on osoitus siitä, että myös yrityssektorilla voidaan tehdä yhteiskunnallisesti merkittävää ja yleishyödyllistä työtä. Riippumatta työmme tilaajasta palvelemme aina kaikkia prosesseihimme osallistuvia tahoja, emmekä toimi vain yhden tahon tavoitteiden edistämiseksi. Uskomme, että laadukkaampi vuorovaikutus ja neuvotteluun perustuva päätöksenteko tuottavat yhteiskunnan kannalta parempia tuloksia.

Akordi on mukana Hyvät yritykset näkyviksi -kampanjassa, joka nostaa esiin hyvää tekeviä yhteiskunnallisia yrityksiä. Nämä yritykset ratkovat yhteiskunnan ja ympäristön ongelmia, toimivat vastuullisesti ja käyttävät vähintään puolet voitostaan toimintansa kehittämiseen tai lahjoittavat sen määrittämäänsä hyvään tarkoitukseen. Hyvät yritykset tunnistat Yhteiskunnallinen yritys -merkistä. www.yhteiskunnallinenyritys.fi

Jaa artikkeli