Design from Finland -merkin säännöt

Suomalaisen Työn Liitto ry:n Design from Finland -merkin kelpoisuusvaatimukset ja myöntämisedellytykset

1. Näiden sääntöjen tarkoitus on yhdessä merkkien käyttöehtojen (”Käyttöehdot”) kanssa edistää Design from Finland -merkin käyttöä luotettavana suomalaisen muotoilun osoittajana. Design from Finland -merkki kertoo siitä, että muotoilun merkitys yhteisön tuotteiden ja palveluiden arvonmuodostuksessa on erityisen suuri.

2. Design from Finland -merkki on Suomalaisen Työn Liitto ry:lle (”Liitto”) rekisteröity yhteisömerkki, johon myönnetään käyttöoikeuksia näiden sääntöjen mukaisesti.

3. Design from Finland -merkin käyttöoikeus voidaan myöntää Liiton johtokunnan nimeämän Design from Finland -merkin toimikunnan harkinnan mukaan hakemuksesta käytettäväksi Liiton jäsenyhteisön tuotteissa, tuoteryhmissä, yksilöidyissä nimetyissä palveluissa tai niiden yhdistelmissä, jotka täyttävät näissä säännöissä mainitut vaatimukset.

4. Käyttöoikeushakemukset käsittelee, käyttöoikeudet myöntää ja riita-asiat käsittelee Design from Finland -merkin toimikunta, joka edustaa tarvittavaa asiantuntemusta ja jossa ovat edustettuina suomalaisen muotoilu- ja suunnittelualan asiantuntijatahot, alan opetusta tarjoavat korkeakoulut, keskeiset ministeriöt, elinkeinoelämä ja kuluttajat. Design from Finland -merkin toimikunta on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä on koolla puheenjohtaja ja/tai varapuheenjohtaja mukaan lukien.

5. Design from Finland -merkin toimikunta edellyttää hakijayhteisön noudattavan liiketoiminnassaan Suomen lakia, viranomaismääräyksiä ja hyvää liiketapaa sekä Käyttöehtoja.

6. Kelpoisuusvaatimukset

  • Hakijayhteisön tulee olla Liiton jäsen.
  • Hakijayhteisöllä tulee olla y-tunnus.
  • Hakijayhteisön pääkonttorin tulee olla Suomessa.

7. Design from Finland -merkin käyttöoikeutta myönnettäessä hakijayhteisön tulee täyttää seuraavat ensisijaiset myöntämisedellytykset:

  • Investointi muotoiluun: yhteisön oma muotoiluosaaminen tai ostetut muotoilupalvelut ja/tai käytetyt ajalliset resurssit.
  • Muotoiluinvestoinnin tuomat hyödyt tuotteen/palvelun kilpailukyvylle, erottautumiselle, liiketoiminnalle ja vastuullisuudelle.
  • Käyttäjälähtöisyys.
  • Läpinäkyvyys ja vastuullisuus koko tuotantoketjussa: Yritys viestii julkisesti tuotantoketjunsa rakenteesta ja kotimaisuudesta sidosryhmilleen, ml. tuotantomaa. Lisäksi yritys on tietoinen sen toimittajiin liittyvistä riskeistä ja pyrkii minimoimaan näitä riskejä.

Design from Finland -merkin toimikunta ottaa arvioinnissa huomioon lisäksi toissijaiset myöntämisedellytykset hakemusta puoltavina harkintansa mukaan:

  • Muotoilun rooli yhteisön kansainvälistymisessä.
  • Muotoilun kytkeytyminen osaksi yhteisön toimintaa.
  • Ulkopuolinen tunnustus/teollisoikeudet.

Poikkeaminen näistä edellytyksistä vaatii erityiset perusteet.

8. Käyttöoikeuden haltijayhteisö voi käyttää Design from Finland -merkkiä myös yrityskuvaviestinnässään, kuten imago- tai brändimainonnassa, kun yhteisön liikevaihdosta yli 75 prosenttia syntyy tuotteista tai palveluista, joille on myönnetty Design from Finland -merkin käyttöoikeus.

9. Design from Finland -merkin käyttöoikeus on voimassa kolme täyttä kalenterivuotta edellyttäen, että yhteisö on Liiton jäsen. Design from Finland -merkin toimikunta voi harkintansa mukaan myöntää käyttöoikeuden myös kolmea vuotta lyhyemmäksi ajaksi.
Design from Finland -merkin käyttöoikeus tulee uusia kolmen vuoden välein. Liitto ilmoittaa käyttöoikeuden haltijalle ennalta käyttöoikeuden päättymisestä.

10. Kaikki käyttöoikeushakemukseen liittyvät tiedot käsitellään luottamuksellisina ja pidetään salaisina. Tiedot siitä, minkä yhteisön mille tuotteille ja palveluille on myönnetty Design from Finland -merkin käyttöoikeudet ovat julkisia ja Liitto ylläpitää niistä julkista rekisteriä. Myös tiedot hakemus- ja myöntämisprosessista ovat julkisia.

11. Käyttöoikeushakemusten perusteella myönnetyistä käyttöoikeuksista ja niiden uusinnoista peritään hakemuksen käsittelymaksu Liiton johtokunnan määräämien perusteiden mukaan.

12. Design from Finland -merkistä ovat voimassa ne määräykset, jotka tavaramerkkilaissa (26.4.2019/544) on säädetty yhteisömerkistä.

13. Näihin sääntöihin tulevista muutoksista päättää Liiton johtokunta.

11.3.2020

Lue myös merkkien käyttöehdot »

Design from Finland -merkin toimikunnan kokoonpano ja kokousajat »

 

Hae merkkiä