Användarvillkor till Förbundet för Finländskt Arbetes märken

1. Allmänt

Dessa användarvillkor (”Användarvillkor”) berör samfunds, som är medlemmar i Förbundet, användning av Förbundet för Finländskt Arbete rf:s (”Förbund”), FO-nummer: 0201524-9, postadress: PB 429, 00101 Helsingfors, registrerade märken som specificeras nedan.

2. Märken

 

 

 

 

 

Kollektivmärket ”Nyckelflaggan” [Rnr 68193 och 109654].

 

 

 

 

 

Kollektivmärket ”Design from Finland” [Rnr 260428].

 

 

 

 

 

Kollektivmärket ”Ett samhälleligt företag” [Rnr 254995].

 

Märkena Nyckelflaggan, Design from Finland och Ett samhälleligt företag kallas senare också enskilt ”Märke” och tillsammans ”Märkena”.

Användningen av märkena förutsätter medlemskap i Förbundet samt ikraftvarande användningsrätt beviljat av Förbundet. Användningsrätt till märkena beviljas vanligtvis för tre år men Märke-kommittéerna kan bevilja användningsrätt till ett Märke även för en kortare tid. I beviljandet av användningsrätterna följs varje Märkes regler varifrån förutsättningarna för beviljande framgår.

Regler för märket Nyckelflaggan

Regler för märket Design from Finland

Regler för märket Ett samhälleligt företag

När man börjar använda Märken godkänner samfundet som beviljats användningsrätt dessa Användarvillkor och binder sig att följa dem.

3. Användning av Märkena

Ett samfund som är medlem i Förbundet och har fått användningsrätt till ett märke ska i sin affärsverksamhet följa den finska lagen, myndighetförordningar samt god affärssed och dessa Användningsvillkor.

Märkena får endast användas i den bildform som finns i Förbundets grafiska anvisningar. Förbundet fastställer Märkenas ändamålsenliga användningsformer och upprätthåller dessa Användningsvillkor, enligt vilka Märkena ska användas. Förbundet kan uppdatera Märkenas utseende och vid behov även registreringarna av kollektivmärkena. Märkenas former som ska användas finns i de grafiska anvisningarna som hittas i Förbundets webbtjänst.

Märkena ska endast användas inom ramarna för den beviljade användningsrätten, dessa Användningsvillkor och Förbundets grafiska anvisningar.

Om ett Märkes användningsrätt har beviljats i enlighet med Märkets regler endast för en produkt eller tjänst ska Märket endast användas i dessa produkters och tjänsters marknadsföring. Om samma produktnamn eller varumärke används för produkter eller tjänster varav endast en del uppfyller förutsättningarna för att bevilja Märket får Märket endast användas på de produkterna som uppfyller förutsättningarna för att bevilja Märket.

Ett samfund som beviljats användningsrätt till märkena Nyckelflaggan och Design from Finland får använda Märket också i sin företagsprofil, så som image eller varumärke, när över 75 procent av samfundets omsättning består av produkterna eller tjänsterna som användningsrätten i fråga har beviljats till och samfundet har meddelat detta till Förbundet i årsenkäten. I företagsprofilen ska Märket i fråga klart hänvisa till samfundets namn eller varumärke. Företagsprofilen får ändå inte vara vilseledande.

4. Uppgifternas riktighet och aktualitet

Användningsrättens giltighetstid för den beviljade tiden förutsätter att varje Märkets regelmässiga behörighetskrav och beviljandeförutsättningar uppfylls samt att dessa Användarvillkor följs. Om behörighetskraven eller beviljandeförutsättningarna som påverkar användningsrätten ändras är Förbundets medlemssamfund skyldiga att meddela dessa skriftligt till Förbundet.

Förbundets medlemsavgifter och medlemssamfundets omsättningsuppgifter angående användning av ett Märke ska grunda sig på samfundets boksluts- och bokföringsuppgifter. Förbundet har rätt att kräva ett utlåtande om omsättningsuppgifter och övriga faktorer som påverkar beviljandeförutsättningarna av ett medlemssamfunds revisor eller underleverantör eller annan utomstående aktör. Medlemssamfunden ansvarar för att uppgifterna som meddelats i ansökningsprocesserna är aktuella och riktiga.

Alla uppgifter angående ansökningen om användningsrätt handläggs konfidentiellt och hemlighålls. Medlemssamfund ansvarar för att användarnamnen och lösenorden som införts i Förbundets webbtjänst endast hanteras av personer som har rätt att använda tjänsten.

5. Följderna av att bryta mot Märkenas regler eller Användarvillkor

Ett medlemssamfund till ett Märke upphör automatiskt om samfundet inte mer uppfyller behörighetskraven och beviljandeförutsättningarna i Märkets regler. Förbundet har därtill rätt att återkalla användningsrätten till ett Märke om medlemssamfundet har gett felaktig information eller på annat sätt vilselett Förbundet eller om Förbundet anser att Märket används mot dessa Användarvillkor eller Märkets regler.

Förbundet kan beroende av situationen ställa en rimlig högst en (1) månad lång tid för medlemssamfundet att korrigera sin verksamhet enligt Användarvillkoren eller ett Märkes regler. Om medlemssamfundet inte har korrigerat bristerna i sin verksamhet inom tiden som Förbundet ställt anses användningsrätten till Märket ha upphört efter att korrigeringstiden som Förbundet ställt har upphört.

När användningsrätt till ett Märke upphör, upphör också medlemssamfundets rätt att använda Märket i sin marknadsföring omgående. Märket får inte heller användas på produkter eller deras förpackningar som tillverkats efter att användningsrätten upphört.  På produkter och deras förpackningar som tillverkats före användningsrätten upphört får ett Märke användas huvudsakligen i högst sex (6) månader varefter Märket ska avlägsnas från de produkter och förpackningar som ännu ägs av samfundet som förlorat användningsrätten.

Om ett samfund använder ett Märke mot Användarvillkoren eller Märkets regler ska samfundet betala Förbundet en ersättning som är 2 x den aktuella medlemsavgiften till Förbundet i enlighet med sin omsättning för hela missbrukningstiden, alltid ändå minst 1000 euro per år.

Om verksamhet som bryter mor Användarvillkoren eller ett Märkes regler fortsätter över tolv (12) månader är samfundet skyldig att som ersättning betala 2 x Förbundets medlemsavgift enligt sin omsättning alltid för varje inledande tolv (12) månader, oberoende av hur länge samfundets verksamhet fortsätter.

12.12.2019