Regler för märket Ett samhälleligt företag

Behörighetskraven och förutsättningarna för att bevilja Förbundet för Finländskt Arbete rf:s märke Ett samhälleligt företag

1. Syftet med dessa regler är att tillsammans med märkenas användarvillkor (”Användarvillkor”) främja användningen av märket Ett samhälleligt företag som en symbol för samfund som bär samhälleligt ansvar. Ett samfund som beviljats användningsrätt till märket Ett samhälleligt företag idkar ansvarsfull affärsverksamhet och dess primära mål är att skapa samhälleligt gott. Syftet med märket Ett samhälleligt företag är att hjälpa samfund att åtskilja sig från andra aktörer i samfundsfältet och visa att samfundet tillämpar verksamhetsmodellen för ett samhälleligt ansvarsfullt samfund.

2. Ett samhälleligt företag är ett kollektivmärke registrerat till Förbundet för Finländskt Arbete rf (”Förbundet”), till märket beviljar man användningsrätter i enlighet med dessa regler.

3. Enligt Ett samhälleligt företag-kommitténs, som utnämnts av Förbundets direktion, övervägande kan användningsrätt till märket Ett samhälleligt företag beviljas utifrån ansökan till ett medlemssamfund som uppfyller kraven i dessa regler.

4. Ett samhälleligt företag-kommittén, som representerar nödvändig sakkunnighet, handlägger ansökningarna om användningsrätt, beviljar användningsrätt samt handlägger tvistemål. Ett samhälleligt företag-kommittén är beslutför när hälften av dess medlemmar är sammankallade, medräknat ordföranden och/eller viceordföranden.

5. Ett samhälleligt företag-kommittén förutsätter att det ansökande samfundet i sin affärsverksamhet följer den finska lagen, myndighetsförordningar, kollektivavtal och god affärssed samt Användarvillkoren.

6. Behörighetskraven

 • Det ansökande samfundet ska vara medlem i Förbundet.
 • Det ansökande samfundet ska ha ett FO-nummer.
 • Det ansökande samfundets huvudkontor ska finnas i Finland.
 • Nya samfund som först håller på att inleda sin verksamhet ska ha upprättat sitt första bokslut. Detta krav gäller inte för samfund som redan tidigare har idkat verksamhet och från vilka man skiljer åt delar av verksamheten till ett skilt, nytt samfund, eller sådana samfund vars bolagsform ändras men vars verksamhet fortsätter friktionsfritt. Ett samhälleligt företag-kommittén kan ändå i undantagsfall bevilja märket för ett år fastän samfundet inte skulle ha uppgjort sitt första bokslut om de övriga kraven och förutsättningarna uppfylls.

7. En helhetsbedömning av samfundet som ansöker om märket Ett samhälleligt företag görs på basis av de nedan beskrivna förutsättningarna. I bedömningen betonas tre primära förutsättningar för beviljande men man undersöker också hur samfundet uppfyller de sekundära förutsättningarna för beviljande. Om samfundets verksamhet ändras för beviljandeförutsättningarnas del, ska detta omgående meddelas till Förbundet skriftligt.

Ett samfund som ansöker om märket ska uppfylla följande beviljandeförutsättningar:

Primära förutsättningar för beviljande:

 • Samfundets primära syfte och mål är att skapa samhälleligt gott. Samfundet idkar ansvarsfull affärsverksamhet.
 • Begränsad vinstutdelning. Samfundet använder största delen av sin vinst för att skapa samhälleligt gott i enlighet med sin affärsidé antingen genom att utveckla sin egen verksamhet eller donera vinstandelen i enlighet med sin verksamhetsidé.
 • Affärsverksamhetens öppenhet och transparens.

Sekundära förutsättningar för beviljande:

 • Anställdas deltagande och påverkan i samfundets beslutsfattande, medräknat anställdas ägande.
 • Att mäta samhällelig verkningsfullhet och skapade samhälleliga effekter.
 • Sysselsättning av personer i svår arbetsmarknadsställning.
 • Att tillämpa innovativa verksamhets- och tjänstemodeller i samfundets egna bransch. Ett samhälleligt företag-kommittén begär vid behov tilläggsuppgifter.

8. Användningsrätten till märket Ett samhälleligt företag är i kraft i tre kalenderår, förutsett att samfundet är medlem i Förbundet. Ett samhälleligt företag-kommittén kan efter sitt övervägande bevilja användningsrätt även för en kortare tid än tre år. Ett samhälleligt företag-kommittén kan vid behov begära tilläggsuppgifter av märkets användare angående märkets användning och beviljande.

I samband med det elektroniska årsmeddelandet till Förbundet granskas hur samfundet uppfyller förutsättningarna.

Användningsrätt till märket Ett samhälleligt företag ska förnyas med tre års mellanrum. Förbundet meddelar på förväg innehavaren av användningsrätten om att användningsrätten har upphört.

9. Alla uppgifter angående ansökningen om användningsrätt handläggs konfidentiellt och hemlighålls. Uppgifter angående vilket samfunds som har beviljats användningsrätt till märket Ett samhälleligt företag är offentliga och Förbundet upprätthåller ett offentligt register på dem.

10. För användningsrätter som beviljats på basis av ansökningar om användningsrätt och användningsrätternas förnyelser uppbärs en hanteringsavgift i enlighet med Förbundets direktions villkor.

11. För märket Ett samhälleligt företag gäller de förordningar som har stadgats om kollektivmärken i varumärkeslagen (26.4.2019/544).

12. Förbundets direktion beslutar om ändringar i dessa regler.

12.12.2019