Regler som gäller kollektivmärket Ett samhälleligt företag

Grunder för hur Förbundet för Finländskt Arbete beviljar märket Ett samhälleligt företag och regler för hur det får användas

Syftet med dessa regler är att främja användningen av märket Ett samhälleligt företag som en symbol för samhälleliga företag. Ett samhälleligt företag idkar ansvarsfull affärsverksamhet och dess primära målsättning är att göra något gott för samhället. Märket Ett samhälleligt företag, har som sitt syfte att hjälpa samhälleliga företag att skilja sig från andra aktörer på affärsmarknaderna och att vittna om att ifrågavarande företag tillämpar en verksamhetsmodell som är representativ för ett samhälleligt företag.

1. Kollektivmärket Ett samhälleligt företag ägs av Förbundet för Finländskt Arbete och är ett registrerat kollektivmärke. Vid bruk av märket tillämpas följande regler.

2. Användningsrättigheterna till kollektivmärket Ett samhälleligt företag, kan beviljas till ett företag som är medlem av Förbundet för Finländskt Arbete och som fyller kraven som omtalas i dessa regler.

Förbundets styrelse utnämner en särskild märkesdirektion för Ett samhälleligt företag som behandlar användningsansökningar, beviljar användningsrättigheter, löser tvistefrågor och står för relevant kunnighet. Direktionen är beslutsmässig då hälften av dess medlemmar, inklusive ordföranden och/eller vice ordföranden, är församlade.

3. Direktionen förutsätter att de samfund som ansöker om ett medlemskap kommer att följa Finlands lag samt god affärssed i sin affärsverksamhet. T.ex. myndighetsbestämmelser ska följas.

4. På basis av kriterierna som definieras nedan, skapar förbundet en helhetsbedömning över det företag som ansöker om användningsrättigheter till kollektivmärket Ett samhälleligt företag. Bedömningen lägger vikt vid de tre primära kriterierna men beaktar likväl huruvida företaget fyller de sekundära kriterierna. Ifall företagets verksamhet ändras så att det påverkar huruvida företaget uppfyller dessa kriterier, ska företaget omedelbart anmäla de ändrade omständigheterna till Förbundet för Finländskt Arbete. Företaget som ansöker om användningsrättigheter till märket ska därtill fylla följande lämplighetskrav.

Lämplighetskrav:

* Företaget ska ha sitt huvudkontor i Finland
ii. * Företaget ska ha ett FO-nummer
iii. * Företaget ska ha en omsättning för minst en räkenskapsperiod. Märkesdirektionen kan från fall till fall bevilja användningsrättigheter för ett år till företag som inte ännu kan påvisa omsättning för en hel räkenskapsperiod, men som annars uppfyller alla övriga kriterier.

Primära kriterier:

1. Ett samhälleligt företag har som sitt primära syfte att göra något gott för samhället. Ett samhälleligt företag idkar ansvarsfull affärsverksamhet.

2. Begränsad vinstutdelning. I enlighet med företagets affärsidé använder ett samhälleligt företag största delen av sin vinst till att producera något gott för samhället, antingen genom att utveckla sin verksamhet eller donera bort den i enlighet med företagets verksamhetsprincip.

iii. Affärsverksamheten ska vara öppen och transparent.

Sekundära kriterier:

– Arbetstagarnas delaktighet och möjligheter att påverka företagets beslutsfattning samt möjligheter till arbetarägo

– Mätning av dels verksamhetens påverkan på samhället, dels de producerade effekternas påverkan på samhället

– Sysselsättning av personer i svag arbetsmarknadsposition

– Att tillämpa innovativa koncept, procedurer och metoder inom företagets verksamhets bransch

Vid behov ber märkesdirektionen för Ett samhälleligt företag om tilläggsuppgifter.

5. Ursprungsmärket Ett samhälleligt företag får endast användas i sin registrerade visuella form.

Förbundet bestämmer om märkets ändamålsenliga användningsformer och upprätthåller anvisningar för dess användning.

6. Andvändningsrättigheterna till kollektivmärket Ett samhälleligt företag gäller i tre fulla kalenderår, förutsatt att företaget, hela den tid, är medlem av Förbundet för Finländskt Arbete. Märkesdirektionen för Ett samhälleligt företag har möjlighet att använda sitt omdöme och bevilja användningsrättigheter för även en kortare period än tre år. Direktionen kan även vid behov be kollektivmärkets användare att redogöra för hur märket används och klarlägga omständigheter som påverkat ett beviljande av användningsrättigheter.

I samhand med en elektronisk årsanmälan som görs till Förbundet för Finländskt Arbete ombeds medlemsföretagen med användningsrättigheter att fylla i ett kort intyg om att företaget fortfarande fyller kriterierna för rättigheten.

Användningsrättigheten till Ett samhälleligt företag bör förnyas med tre års mellanrum. Förbundet för Finländskt Arbete skickar innehavaren av användningsrättigheterna en anmälan då rättigheten håller på att gå ut.

7. Innehavaren av användningsrättigheten ska upplysa Förbundet för Finländskt Arbete om alla ändringar som påverkar rättigheten.

8. Direktionen för Ett samhälleligt företag har rätt att annullera användningsrättigheten ifall den ansökande givit felaktiga eller enligt direktionen vilseledande uppgifter till Förbundet för Finländskt Arbete.

Användningsrättigheten kan även annulleras ifall märket Ett samhälleligt företag används på felaktiga sätt eller om innehavaren av användningsrättigheterna agerar i strid med dessa regler eller reglernas anda.

9. All information som har med ansökan om användningsrättigheter att göra behandlas i förtrolighet och är sekretessbelagd om inte annat avtalats.

Uppgifter om vilka företag och vilka produkter samt tjänster som blivit beviljade användningsrättigheter till Ett samhälleligt företag, är däremot offentlig information som publiceras i form av ett register som förbundet upprätthåller.

10. I enlighet med grunder som styrelsen fastställt, debiteras en hanteringsavgift för alla beviljade användningsrättigheter.

11. Föreskrifter som stiftats om kollektiv- och samfundsmärken i Lagen om kollektivmärken (5.12.1980/795 1 § 1 mom.) gäller kollektivmärket Ett samhälleligt företag.

12. Styrelsen för Förbundet för Finländskt Arbete beslutar om eventuella ändringar till dessa regler.

28.2.2019