Regler för märket Design from Finland

Behörighetskraven och förutsättningarna för att bevilja Förbundet för Finländskt Arbete rf:s märke Design from Finland

1. Syftet med dessa regler är att tillsammans med märkenas användarvillkor (”Användarvillkor”) främja användningen av märket Design from Finland som en pålitlig indikator för finländsk design. Märket Design from Finland visar att betydelsen av design i värdebildningen av samfundets produkter och tjänster är särskilt stor.

2. Märket Design from Finland är ett kollektivmärke registrerat till Förbundet för Finländskt Arbete rf (”Förbundet”), till märket beviljar man användningsrätter i enlighet med dessa regler.

3. Enligt Design from Finland-kommitténs, som utnämnts av Förbundets direktion, övervägande kan användningsrätt till märket Design from Finland beviljas till användning på produkter, produktgrupper, specificerade och utsedda tjänster eller kombinationer av dessa som uppfyller kraven i dessa regler.

4. Design from Finland-kommittén, som representerar nödvändig sakkunnighet och där sakkunniga inom den finländska design- och planeringsbranschen, högskolor som erbjuder utbildning inom branschen, de väsentliga ministerierna, näringslivet och konsumenterna, handlägger ansökningarna om användningsrätt, beviljar användningsrätt samt handlägger tvistemål. Design from Finland-kommittén är beslutför när hälften av dess medlemmar är sammankallade, medräknat ordföranden och/eller viceordföranden.

5. Design from Finland-kommittén förutsätter att det ansökande samfundet i sin affärsverksamhet följer den finska lagen, myndighetsförordningar och god affärssed samt Användarvillkoren.

6. Behörighetskraven

  • Det ansökande samfundet ska vara medlem i Förbundet.
  • Det ansökande samfundet ska ha ett FO-nummer.
  • Det ansökande samfundets huvudkontor ska finnas i Finland.

7. Det ansökande samfundet ska uppfylla följande primära beviljandeförutsättningar när användningsrätt till märket Design from Finland beviljas:

  • Investering i formgivning: samfundets egna formgivningskunnande eller anskaffade formgivningstjänster och/eller använda tidsmässiga resurser.
  • Fördelarna som formgivningsinvesteringar ger en produkts/tjänsts konkurrenskraft, differentiering, affärsverksamhet och ansvarsfullhet.
  • Användarcentrering.
  • Transparens och ansvarsfullhet genom hela produktionskedjan: Företaget informerar offentligt sin produktionskedjas konstruktion och inhemskhet för sina intressentgrupper, inkl. produktionsland. Därtill är företaget medveten om riskerna angående dess underleverantörer och strävar efter att minimera dessa risker.

Design from Finland-kommittén beaktar därtill i sin bedömning sekundära förutsättningar för beviljande som stöder ansökningen enligt sitt övervägande:

  • Formgivningens roll i samfundets internationalisering.
  • Formgivningens koppling som en del av samfundets verksamhet.
  • Utomstående erkännande/industriella rättigheter.

Att avvika från dessa förutsättningar kräver särskilda grunder.

8. Samfundet som ansöker om användningsrätt kan använda märket Design from Finland även i sin företagsprofil, så som image eller varumärke, när över 75 procent av samfundets omsättning består av produkterna eller tjänsterna som användningsrätten till märket Design from Finland har beviljats för.

9. Användningsrätten till märket Design from Finland är i kraft i tre kalenderår, förutsett att samfundet är medlem i Förbundet. Design from Finland-kommittén kan efter sitt övervägande bevilja användningsrätt även för en kortare tid än tre år.

Användningsrätt till märket Design from Finland ska förnyas med tre års mellanrum. Förbundet meddelar på förväg innehavaren av användningsrätten om att användningsrätten har upphört.

10. Alla uppgifter angående ansökningen om användningsrätt handläggs konfidentiellt och hemlighålls. Uppgifter angående vilket samfunds vilken produkt och tjänst som har beviljats användningsrätt till märket Design from Finland är offentliga och Förbundet upprätthåller ett offentligt register på dem. Även uppgifter om ansöknings- och beviljandeprocesserna är offentliga.

11. För användningsrätter som beviljats på basis av ansökningar om användningsrätt och användningsrätternas förnyelser uppbärs en hanteringsavgift i enlighet med Förbundets direktions villkor.

12. För märket Design from Finland gäller de förordningar som har stadgats om kollektivmärken i varumärkeslagen (26.4.2019/544).

13. Förbundets direktion beslutar om ändringar i dessa regler.

11.3.2020