Design from Finland -merkin hakuohje

Täytettyäsi nettisivuillamme olevan esitietolomakkeen saat linkin extranettiin, jossa voit täyttää merkin hakemuslomakkeen sekä jäsenyyteen tarvittavat tiedot, mikäli yrityksesi ei ole vielä Suomalaisen Työn Liiton jäsen. Saat myös extranet-tunnukset antamaasi sähköpostiosoitteeseen, jota kautta voit täyttää tai täydentää tietoja myöhemmin.

Kaikki antamasi tiedot ovat luottamuksellisia. Yrityksen nimi, osoite, y-tunnus, kotisivujen osoite sekä tieto, mille tuotteelle/palvelulle on myönnetty Design from Finland -merkin käyttöoikeus, ovat julkisia. Tiedot ilmoitetaan Suomalaisen Työn Liiton Sinivalkoinen Valinta -verkkopalvelussa sekä jäsenlistauksessamme.

Design from Finland -merkkihakemuksen voi tehdä myös tuoteryhmälle tai tuoteperheelle.

Hakuohjeita kysymyksittäin

Kysymykset 22-26 koskevat ensisijaisia kriteerejä:

Kysymys 22. Miten ja missä laajuudessa yritys on investoinut muotoiluun?

Investointi muotoiluun: yrityksen tulee selventää, miten ja missä laajuudessa yritys on investoinut suomalaisen muotoiluosaamisen käyttöön, joko a) investointeina yrityksen omaan muotoiluosaamiseen, henkilökuntaan ja/tai muotoiluprosessien kehittämiseen (€/palkat) tai  b) investointeina muotoilun ammattimaisiin ostopalveluihin (€) tai c) käytetyt työtunnit. Mainitse myös tarpeelliset luvut.

Kysymykset 23. ja 24. Muotoilusta vastaavan henkilön/tiimin nimi, koulutus ja kokemus

Muotoilusta vastaavalla henkilöllä/tiimillä tulee olla muotoilualan tai suunnittelun AMK/korkeakoulututkinto, tai muutoin kokemusta muotoilusta. Mainitse nimen lisäksi koulutus, tutkinto, valmistumisvuosi, ja kerro henkilön kokemuksesta mukaan lukien laaja-alaisuus, aiemmat työt ja mahdolliset tunnustukset.

Kysymys 25. Miten muotoilun tuoma lisäarvo näkyy tuotteen tai palvelun kilpailukyvyssä, liiketoiminnassa tai erottautumisessa esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla

a) liiketoiminnalliset hyödyt, onko muotoilupanostus edesauttanut esimerkiksi liiketoiminnan kasvua tai uusien markkinoiden avaamista?
b) työllistävä vaikutus: mitkä ovat suorat työllisyysvaikutukset (omilla palkkalistoilla) ja mitkä välilliset (alihankkijat ja ulkopuoliset kumppanit, joita on käytetty esimerkiksi muotoilijoina)?
c) millä tavoin muotoiltu tuote/palvelu auttaa erottautumaan kilpailijoista (alla olevat kohdat ovat esimerkkejä ja tarkoitettu hakemuksen täyttämisen tueksi )
mitä uutta tai erityisominaisuuksia tuotteessa/palvelussa on?
mitä ekologisia/yhteiskunnallisia ratkaisuja tuote/palvelu tuottaa?
saavutetaanko palvelun/tuotteen avulla kustannussäästöjä tai ovatko asiakkaat valmiita maksamaan tuotteesta/palvelusta enemmän?

Kysymys 26. Käyttäjälähtöisyys

Yrityksen tulee osoittaa tuotteen/palvelun käyttäjälähtöisyys kuvaamalla, millä tavalla käyttäjien tarpeet on otettu huomioon muotoiluprosessissa? Onko tietoa kerätty vaikkapa markkinatutkimuksella, testiryhmällä tai asiakaskeskusteluilla? Ovatko käyttäjät osallistuneet ideointivaiheeseen tai onko käyttäjiä osallistettu osana muotoiluprosessia? Miten muotoiltu ratkaisu parantaa tai helpottaa käyttäjän arkea?

Kysymykset 27-29 koskevat toissijaisia kriteerejä. Toimikunta ottaa arvioinnissa huomioon toissijaiset kriteerit hakemusta puoltavina harkintansa mukaan:

Kysymys 27. Muotoilun vaikutus kansainvälistymiseen

Yrityksen tulee osoittaa, minkälainen rooli muotoilulla on ollut yrityksen vientiin, kansainvälistymiseen, tai miten yritys suunnittelee hyödyntävänsä muotoiluosaamistaan tulevassa kansainvälistymisessä. Auttaako muotoilu esimerkiksi uuden markkinan tai asiakassegmentin avaamisessa, tai onko muotoilu osaltaan mahdollistanut yrityksen pääsyn uuteen jakelukanavaan tai asiakasryhmään.

Kysymys 28. Muotoilu osana yritystoimintaa

Yrityksen tulee osoittaa, miten muotoilu näyttäytyy yrityksen toiminnassa: onko muotoilu kytketty esimerkiksi osaksi tutkimus -ja kehitystoimintaa, markkinointia tai brändäystä? Läpileikkaako muotoilu koko yritystoiminnan? Onko muotoilulla jokin rooli yrityksen jokapäiväisessä toiminnassa?

Kysymys 29. Ulkopuolinen tunnustus/teollisoikeudet

Onko tuote/palvelu saanut ulkopuolista tunnustusta esim. muotoilukilpailuissa tai näyttelyissä? Onko tuotteella/palvelulla teollisoikeuksia? Mainitse tunnustukseen tai teollisoikeuteen liittyvät tarpeelliset tiedot.

Muista tulostaa itsellesi kopio hakemuksesta.

Jos hakemuksen täyttämisessä ilmenee kysymyksiä, ota yhteys Suomalaisen Työn Liittoon stl@suomalainentyo.fi 09 696 2430