Stadgar

1 § Förbundets namn, syfte och hemort

Föreningen heter Förbundet för Finländskt Arbete. I dessa stadgar kallas föreningen förbund.

Förbundets syfte är att

 1. främja uppskattningen för arbete som utförs i Finland
 2. förbättra konkurrensförutsättningar för finländska produkter och tjänster på både hemmamarknaden och exportmarknaden.

Förbundet verkställer sitt syfte genom forsknings-, kommunikations-, lobby- och bildningsverksamhet samt genom projektarbeten som förbundet driver i samarbete med sina medlemmar.

Förbundets hemort är Helsingfors.

2 § Medlemskap

Som medlem i förbundet godkänns

finländska rättsgiltiga aktiebolag, andelsbolag, föreningar och övriga gemenskaper. Eventuella medlemsförmåner kan inte fråntas.

Förbundets direktion beslutar om antagande av nya medlemmar.

Den som vill gå ut ur förbundet bör göra det skriftligen till direktionen eller dess ordförande. En medlem kan gå ut ur förbundet även genom att göra en anmälan under förbundets möte. Ett medlemskap tar slut vid utgången av det kalenderår som anmälan gjorts.

En medlem vars medlemsavgifter är obetalda för två efterföljande redovisningsperioder kan med direktionen beslut anses vara uteslutna ur förbundet.

En medlem som gjort sig skyldig till verksamhet som strider med förbundets syften eller goda affärsseder kan uteslutas ur förbundet med direktionens beslut.

3 § Medlemsavgifter

Förbundets medlemmar erlägger årligen en medlemsavgift vars storlek för följande kalenderår fastställs av förbundsstämman.

4 § Fonder

Förbundet har rättighet att ta emot donationer.

Ett eventuellt årligt överskott som producerats av förbundets verksamhet, ska överföras till en dispositionsfond, vars medel får användas till att täcka utgifter för förbundets verksamhet.

Med förbundsstämmans beslut kan nya fonder grundas åt förbundet. Förbundsstämman beslutar om användningen av fondernas medel, om inte donatorn föreskrivit något annat.

5 § Förbundsstämman

Direktionen kallar årligen förbundets medlemmar till en förbundsstämma som hålls senast i september-november samt en överlopps förbundsstämma då a) förbundets styrelse anser det nödvändigt för att behandla ett bestämt ärende eller b) då 1/20 medlemmar undertecknat en skriftlig framställning som presenterats för styrelsen och kräver att förbundsstämman samlas för att behandla ett bestämt ärende.

Under förbundsstämman behandlas endast ärenden som nämnts i möteskallelsen.

Inbjudan till förbundsstämman ska skickas till medlemmarna per post eller e-post senast tio (10) dagar före mötet.

Under förbundsstämman ska medlemmarna

 1. välja ordförande
 2. välja sekreterare och två protokolljusterare
 3. konstatera mötets laglighet och beslutsförhet
 4. behandla direktionens verksamhetsberättelse från föregående år samt eventuellt fatta beslut därav
 5. behandla bokslutet och den tillhörande revisionsberättelsen
 6. bekräfta bokslutet
 7. fatta beslut om bevilja förbundets direktion ansvarsfrihet
 8. vart tredje år välja ordförande och medlemmar för förbundets valutskott
 9. bekräfta antalet medlemmar i fullmäktige
 10. utsätta ordförande och viceordförande för fullmäktige samt fastställa medlemmarnas mötesarvoden
 11. välja ersättande medlemmar till fullmäktige för dem som är i turen att avgå
 12. vart tredje år välja ordförande och två viceordförande till fullmäktige som även kallas förbundets ordförande och förbundets viceordföranden
 13. välja en CGR-revisor och en personlig suppleant eller CGR-samfund
 14. behandla övriga ärenden som nämnts i möteskallelsen

Varje medlem har rätt till en röst under förbundets möte.

Medlemmar av direktionen eller fullmäktige har yttranderätt samt närvarorätt under förbundsstämman.

6 § Förbundets valutskott

Förbundet har ett valutskott som består av en ordförande samt 3-5 medlemmar. Valutskottets mandatperiod är tre år. Förbundets verkställande direktör verkar som sekreterare i valutskottet.

Förbundets valutskott föreslår årligen medlemmar till fullmäktige och direktionen.

7 § Förbundets fullmäktige

Förbundet bör ha en fullmäktig som består av förbundets medlemmar som använder förbundets beslutanderätt. Fullmäktige har trots allt inte beslutanderätt i frågor som enligt dessa stadgar hör till förbundsstämman eller i ärenden som förbundsstämman redan fattat beslut om eller som redan anhängiggjorts i förbundsstämman i enlighet med dessa stadgar.

Fullmäktige består av förbundets ordförande och två viceordföranden som valts för tre kalenderår under förbundsstämman samt minst 15 och högst 32 medlemmar som stämman valt för en treårig mandatperiod. Varje år är en tredjedel av medlemmarna i turen att avgå. Högst 1/5 av medlemmarna i fullmäktige kan vara representanter för organisationer. Resten av medlemmarna väljs ut bland medlemsföretagen. För varje medlem i fullmäktige väljs en suppleant.

En medlem som är i turen att avgå kan väljas på nytt.

Fullmäktige sammanträder på direktionens kallelse, som bör skickas till fullmäktiges medlemmar en vecka före mötet. Fullmäktige har beslutanderätt då ordföranden och 1/5 av medlemmarna är närvarande.

Under mötet träffas avgöranden med majoritetsröst. Om rösterna går jämnt ut är ordförandens röst avgörande.

Under det egentliga mötet i september-november ska fullmäktige

 1. bestämma direktionsmedlemmarnas arvoden
 2. utse direktionsmedlemmar samt en suppleant för var och en som är i turen att avgå
 3. vart tredje år välja en ordförande och viceordförande för styrelsen
 4. fastställa förbundets verksamhetsplan samt budget för följande kalenderår.

Utöver detta ska fullmäktige

 1. behandla ärenden som antingen direktionen eller fullmäktige och förbundets medlemmar föreslår för fullmäktige via direktionen.

8 § Förbundets direktion

Förbundet representeras av direktionen som fungerar som förbundets lagenliga styrelse, och består av en ordförande, viceordförande samt 6-10 övriga medlemmar med varsin suppleant. Direktionens medlemmar väljs under fullmäktiges ordinarie möte. Medlemmarna har möjlighet att bli valda för högst två mandatperioder i följd.

Direktionsmedlemmarnas mandatperiod är tre år. Mandatperioden börjar då en medlem blir invald och går ut då en ny ersättande medlem blir vald istället för den avgående. En tredjedel av medlemmarna är årligen i turen att avgå.

Direktionen har beslutanderätt då dess ordförande eller viceordförande och minst hälften av medlemmarna samlats till möte. Under mötet träffas avgöranden med majoritetsröst. Om rösterna går jämnt ut är ordförandens röst avgörande.

Direktionens uppgift är att leda förbundets verksamhet. Utöver ärenden som omtalas i dessa stadgar har direktionen även bl.a. uppgiften att

 1. utarbeta förbundets verksamhetsplan
 2. utnämna och avsätta förbundets verkställande direktör samt förbundets övriga chefer, och utse en ersättare för verkställande direktören bland förbundets övriga chefer
 3. utnämna och avsätta chefredaktören för förbundets eventuella publikation
 4. fatta beslut gällande medlemsansökan
 5. besluta om uppsägning av medlemskap
 6. förbereda ärenden som ska behandlas av förbundsstämman och fullmäktige
 7. förvalta förbundets egendom
 8. att tillsätta utskott och kommittéer som kan anses nödvändiga för direktionen i form av stöd för förberedelse eller behandling av bestämda ärenden samt att
 9. upprätta förbundets bokslut samt en berättelse om förbundets verksamhet under det föregående kalenderåret.

9 § Verkställande direktörens uppgifter

Den verkställande direktören har som sin uppgift att

 1. förbereda och lägga fram ärenden som behandlas under direktionsmöten
 2. leda förbundets kontor och organisera dess arbete
 3. ge utlåtanden om frågor som behandlas under förbundsstämman, i fullmäktige eller direktionen, och att se till att besluten verkställs samt att
 4. att se över förvaltningen av förbundets medel och se över bokslutet.

10 § Förbundets namnteckning

Det krävs två namntecknare för att teckna förbundets namn. Förbundets ordförande, viceordförande, direktionens ordförande samt verkställande direktör samt de funktionärer som direktionen befullmäktigat, har rätt att teckna föreningens namn.

11 § Förbundets bokföring

Förbundets redovisningsperiod är ett kalenderår.

Förbundets bokföring med tillhörande verifikat ska ges till förbundets revisor för granskning i så pass god tid att bokslutet samt revisionsberättelsen kan skickas till förbundets medlemmar för delgivning senast 10 dagar före årsmötet.

12 § Ändring av stadgar

Dessa stadgar kan med förbundsstämmans beslut ändras, ifall beslutet fått understöd av två tredjedelar av alla röster som givits under en omröstning.

Medlemmarnas förslag till ändring av dessa stadgar ska framställas för direktionen som i sin tur lägger fram sin egen åsikt till förbundsstämman som behandlar ärendet.

13 § Om att upplösa förbundet

Ett beslut att upplösa förbundet bör fattas mha. två efterföljande förbundsstämmor med minst en månads uppehåll och två tredjedelars majoritet av alla röster i en omröstning. Under den senare förbundsstämman bör det fattas beslut om överlåtelse av förbundets återstående medel till ett sådant rättsgiltigt samfund som har som sitt syfte att främja den allmänna uppskattningen för finländskt arbete.

Stadgeändring 26.11.2015