Stadgar

1 § Föreningens namn, syfte och hemort

Föreningens namn är Förbundet för Finländskt Arbete, på finska Suomalaisen työn liitto ry, På engelska kan man som föreningens namn använda The Association for Finnish Work. Föreningen benämns i dessa stadgar förbundet.

Förbundet har expertis inom finländskt arbete och arbetsliv. Förbundets syfte är att bidra till att finländskt arbete värdesätts samt bidra till bättre konkurrensförutsättningar för medlemsorganisationerna och deras produkter och tjänster.

Förbundet beviljar och förvaltar märken som är bevis på finländsk tillverkning, design och samhällsnytta. Förbundet ordnar utbildning, coachning och evenemang, genomför undersökningar, främjar nätverksverksamhet mellan medlemmarna och upprätthåller relationer mellan centrala intressegrupper.

Som stöd för verksamheten kan förbundet ta emot donationer och testamenten samt äga de fastighet och det lösöre som behövs för verksamheten.

Förbundets hemort är Helsingfors.

2 § Medlemskap

Medlemmar i förbundet kan vara finländska aktiebolag, andelslag samt föreningar eller andra sammanslutningar med rättsförmåga och som godkänner föreningens syfte.

Styrelsen beslutar om att godkänna medlemmar.

Utträde ur förbundet ska göras skriftligen till styrelsen. En medlem kan även utträda genom att meddela det vid förbundsstämman, meddelandet ska registreras i protokollet. Medlemskapet upphör när det kalenderår då utträdandemeddelandet gjordes slutar.

En medlem som inte betalat medlemsavgift två redovisningsperioder i följd kan med styrelsens beslut anses ha utträtt ur förbundet.

En förbundsmedlem som gör sig skyldig till något som strider mot förbundets syfte eller god affärssed kan med styrelsens beslut uteslutas ur förbundet. 

3 § Medlemsavgifter

En medlem ska vid inträde i förbundet betala en anslutningsavgift, och beloppet bestäms av förbundsstämman varje år.

Förbundets medlemmar betalar varje år en medlemsavgift, vars belopp bestäms av förbundsstämman varje år.

4 § Fonder

Med beslut vid förbundsstämman eller styrelsen kan fonder grundas för förbundet. Förbundsstämman eller styrelsen beslutar om användning av fonder.

5 § Förbundsstämmor

Förbundets medlemmar samlas efter kallelse av styrelsen till en förbundsstämma varje år, senast i september–november, samt en extra förbundsstämma när a) förbundets styrelse anser att detta är nödvändigt för att behandla ett särskilt ärende eller b) för att behandla ett särskilt ärende när sammankallande av en extra förbundsstämma krävs med ett förslag till styrelsen, och förslaget har undertecknats av minst 1/20 av förbundets medlemmar. Om förbundets medlemmar vill att ett ärende ska behandlas vid en extra förbundsstämma, ska detta meddelas skriftligt till styrelsen i så god tid att ärendet kan inkluderas i möteskallelsen.

I förbundsstämman är det möjligt att delta även via videolänk eller annat tekniskt hjälpmedel. Vid förbundsstämmorna behandlas endast de ärenden som angetts i möteskallelsen.

Kallelsen till en förbundsstämma ska skickas till medlemmarna per brev eller e-post senast 10 dagar före mötet. I möteskallelsen ska anges tid och plats för stämman och eventuell plikt att förhandsanmäla sig. Möjligheten att delta i stämman via en videolänk eller ett tekniskt hjälpmedel ska anges i möteskallelsen. I möteskallelsen ska dessutom anges kraven för deltagande på distans, det tekniska utförandet, eventuella begränsningar i medlemmarnas yttranderätt vid deltagande på distans samt om vilket förfarande som tillämpas.

Vid förbundsstämman ska man

 1. välja en ordförande för mötet
 2. välja en sekreterare och två protokolljusterare samt vid behov två rösträknare
 3. konstatera mötets laggiltighet och beslutsförhet och godkänna mötets föredragningslista
 4. behandla förbundets årsberättelse, bokslut och revisionsberättelse
 5. godkänna bokslutet
 6. besluta om beviljande ansvarsfrihet för förbundets styrelse och övriga ansvarsskyldiga
 7. välja en ordförande för förbundets valutskott och medlemmar i stället för de medlemmar som är i tur att avgå
 8. bekräfta antalet medlemmar i förbundets fullmäktige
 9. fastställa mötesarvoden för förbundets fullmäktiges ordförande, vice ordförande och medlemmar
 10. välja medlemmar till förbundets fullmäktige för att ersätta dem som är i turen att avgå
 11. välja ordförande och två vice ordförande för förbundets fullmäktige i stället för dem är i tur att avgå eller till platser som av annan orsak är lediga
 12. bekräfta storleken på anslutnings- och medlemsavgifterna
 13. välja en CGR-revisor och en personlig ersättare till denne eller ett CGR-samfund samt
 14. behandla övriga ärenden som nämns i möteskallelsen

I förbundets möten har varje medlem en röst.

Styrelsens- och fullmäktigemedlemmarna har yttrande- och närvarorätt vid förbundsstämmorna, men inte rösträtt.

6 § Förbundets valutskott

Förbundet har ett valutskott som består av 3–5 medlemmar som väljs av förbundsstämman, och en av dem väljs till ordförande. Medlemmarna i valutskottet har en mandattid på tre år. Förbundets verkställande direktör är sekreterare vid valutskottets möten. En medlem eller ordförande som är i turen att avgå kan väljas på nytt.

Förbundets valutskott föreslår årligen medlemmar till både fullmäktige och styrelsen.

7 § Förbundets fullmäktige

Förbundet ska ha ett fullmäktige som utövar beslutanderätten i förbundet. Beslutanderätten gäller dock inte i ärenden som enligt dessa regler hör till förbundsstämman eller i ärenden som förbundsstämman har beslutat om eller som är anhängiga i förbundsstämman enligt reglerna.

Fullmäktige består av förbundets fullmäktigeordförande och två vice ordförande som väljs vid förbundsstämman för tre kalenderår åt gången samt minst 15 och högst 32 medlemmar som väljs vid förbundsstämman till en treårsperiod, varav en tredjedel är i turen att avgå varje år. Högst 1/5 av fullmäktiges medlemmar kan representera organisationer eller andra än förbundets medlemmar. Resten av fullmäktiges medlemmar väljs från medlemsföretagen. En personlig ersättare väljs för fullmäktigemedlemmarna.

En medlem eller ordförande eller vice ordförande som är i tur att avgå kan väljas på nytt.

Fullmäktige samlas på kallelse av styrelsen varje år senast i september-november till ett ordinarie möte samt till fullmäktiges extra möte, om a) fullmäktiges medlemamr beslutar det, b) styrelsen anser att det finns orsak till det eller c) 1/10 av fullmäktiges medlemmar anser att det finns orsak till det. En kallelse till fullmäktiges möte ska sändas till fullmäktiges medlemmar per brev eller e-post senast en vecka före mötet. I möteskallelsen ska anges tid och plats för mötet och eventuell plikt att förhandsanmäla sig. Om det är möjligt att delta i mötet via en videolänk och tekniskt hjälpmedel, ska denna möjlighet anges i möteskallelsen. I möteskallelsen ska dessutom anges kraven för deltagande på distans, det tekniska utförandet, eventuella begränsningar i att använda medlemmarnas yttranderätt vid deltagande på distans samt om vilket förfarande som tillämpas.

Fullmäktige är beslutfört när fullmäktiges ordförande och 1/5 av medlemmarna är på plats. I fullmäktiges möten är det om styrelsen så beslutar möjligt att delta även via en videolänk eller annat tekniskt hjälpmedel under mötet.

I mötet bestäms ärenden genom majoritetsbeslut. Om rösterna delas lika har fullmäktiges ordförande utslagsröst.

Fullmäktige ska vid sitt ordinarie möte

 1. fastställa styrelsemedlemmarnas arvoden
 2. välja styrelsemedlemmar och för dem en personlig ersättare som ersätter den som är i turen att avgå
 3. välja styrelsens ordförande och vice ordförande i stället för dem som är i tur att avgå
 4. bestyrka förbundets verksamhetsplan samt inkomst- och utkomstbudget för följande kalenderår.

Därtill ska fullmäktige

 1. behandla sådana ärenden som styrelsen eller fullmäktige eller förbundets medlemmar framför via styrelsen

8 § Styrelsen

Förbundet representeras av en styrelse som består av ordförande och vice ordförande samt 6–10 medlemmar. Styrelsens medlemmar väljs vid fullmäktiges ordinarie möte. Styrelsemedlemmarnas mandattid är tre år. Medlemmarna kan väljas för högst två perioder i följd. Mandattiden börjar vid invalet och upphör när en ny medlem väljs.

Styrelsen är beslutför när dess ordförande eller vice ordförande och minst hälften av medlemmarna är på plats vid mötet. Vid mötet tas beslut om ärenden genom majoritetsbeslut. Om rösterna delas lika har ordföranden utslagsröst.

Styrelsens uppgift är att styra förbundets verksamhet. Styrelsens ska förutom det som bestäms i denna stadga bl.a.

 1. omsorgsfullt sköta förbundets ärenden i enlighet med lagar och stadgan samt förbundets beslut
 2. fastställa förbundets strategi och verksamhetsplan
 3. utnämna och avskeda förbundets verkställande direktör samt besluta om dennas arbetsvillkor
 4. besluta om ersättning för förbundets verkställande direktör och arbetstagare
 5. besluta om godkännande av medlemmar utifrån ansökningar
 6. besluta om att utesluta medlemmar
 7. bereda ärenden som förbundsstämman och fullmäktigen ska handlägga
 8. sköta förbundets finanser
 9. ställa utskott och kommittéer som anses vara nödvändiga för att bereda och behandla särskilda ärenden.
 10. upprätta förbundets bokslut samt verksamhetsberättelse för det föregående året

9 § Verkställande direktörens uppgifter

Verkställande direktörens uppgifter är att

 1. leda och utveckla förbundets verksamhet i enlighet med styrelsens riktlinjer
 2. utarbeta förbundets strategi och verksamhetsplan
 3. utnämna och avskeda förbundets arbetstagare samt besluta om deras arbetsvillkor
 4. bereda och föredra ärenden vid styrelsen möten
 5. fungera som sekreterare vid valutskottets möten
 6. uttala sig i frågor som behandlas vid förbundsstämmor, fullmäktige och styrelsen och se till att besluten verkställs samt
 7. organisera förbundets medelanvändning och bokföring.

10 § Namnteckningsrätt för förbundet

Två personer tillsammans har namnteckningsrätt för förbundet. Namnteckningsrätt har ordförande och vice ordförande för förbundets fullmäktige, styrelsens ordförande och verkställande direktören samt de arbetstagare som styrelsen gett namnteckningsrätt.

11 § Förbundets bokföring

Förbundets redovisningsperiod är ett kalenderår.

Förbundets bokföring med bilagor ska tilldelas revisorn så tidigt att bokslutet med revisionsberättelser kan skickas till förbundsmedlemmarnas kännedom senast 10 dagar före förbundsstämman.

12 § Ändring av stadgan

Denna stadga kan ändras med förbundsstämmans beslut om ett förslag om ändring vid förbundsstämman fått två tredjedelar av alla avgivna röster vid omröstningen. I möteskallelsen ska anges att mötet kommer att behandla en ändring av stadgan.

En medlems förslag om ändring av stadgan ska riktas till styrelsen, som ska ge sitt förslag till förbundsstämman för behandling.

13 § Nedläggning av förbundet

Beslut om nedläggning av förbundet måste tas vid två förbundsstämmor som ordnas i följd med minst en månads intervall, där två tredjedelar av alla avgivna röster vid en omröstning är för en nedläggning. I möteskallelsen ska nämnas att nedläggning av förbundet kommer att behandlas vid förbundsstämman. Den förbundsstämma som ordnas senare ska besluta om överlåtelse av förbundets medel till en sammanslutning med rättsförmåga och vars syfte är att bidra till att finländskt arbete värdesätts. Om förbundet läggs ned ska medlen användas för samma syfte som är förbundets syfte.

22.03.2024