Ansvarsfullhet från Förbundet för Finländskt Arbetes synvinkel

Direktionen som representerar medlemssamfunden i Förbundet för Finländskt Arbete har lyft fram ansvarsfullhet som ett viktigt strategiskt tema. Finländskt arbete är på många sätt ansvarsfullt och detta vill vi på Förbundet för Finländskt Arbete lyfta fram tillsammans med våra medlemmar.

Vi tror att ansvarsfullt arbete är ett grundkrav på att Finland klarar sig bland konkurrenterna. Därtill är ansvarsfullhet en åtskiljande faktor som företag och deras produkter kan få en konkurrensfördel med, både nationellt och internationellt.

Förbundet för Finländskt Arbetes uppgift är att påverka köpbeslut så att arbetsplatserna bevaras och nya skapas. Undersökningar visar att ansvarsfullhet redan nu påverkar köpbeslutet märkvärt hos konsumenter och dem som ansvarar för företags upphandlingar och offentliga anskaffningar. I framtiden kommer dess betydelse bara att öka.

Vi arrangerar utbildningar angående ansvarsfullhet för våra medlemmar och på flera olika sätt lyfta fram ansvarsfullheten i arbete som utförs i Finland.

Vi uppmuntrar företag att förnya finländskt arbete att uppnå kraven med ansvarsfullt arbete. På grund av detta har vi fastställt följande principer för ansvarsfullt arbete som medlemssamfunden kommer att förbindas till.

Medlemssamfunden i Förbundet för Finländskt Arbete:

  1. skapar arbetsplatser i Finland vilket förstärker både det ekonomiska och samhälleliga välståndet
  2. observerar ansvarsfullheten i sin produktion och verksamhet samt sina anskaffningar och sin underleverantörskedja
  3. stöder sina anställdas kunnande, välmående och jämlikhet

Arbete till Finland

Företaget satsar på att utveckla sin egen verksamhet i Finland för att hållas konkurrenskraftig. Företaget har investerat till exempel på forsknings- och utvecklingsverksamhet, att utveckla sin produktionskapacitet eller förbättra sin operativa effektivitet. Ett företag som är ansvarsfullt utvecklar sin verksamhet så att arbetsplatserna bevaras och nya arbetsuppgifter och arbetsplatser skapas.

Ansvarsfullhet i produktion och verksamhet

Företaget sköter om att dess produktion och de anknutna underleveranserna är ansvarfulla. Detta betyder till exempel att företaget följer ikraftvarande miljöskyddslagstiftning och strävar efter att minska på sin verksamhets miljökonsekvenser.

Företaget rapporterar om ansvarsfullheten och lyfter fram de väsentliga teman, målen och åtgärderna angående ansvarsfullhet i sin marknadsföring. Företaget har antingen fastställt eller kommer att fastställa kriterier för ansvarsfullhet för sin verksamhet, dessa implementeras för underleverantörerna.

Att stöda anställdas kunnande, välmående och jämställdhet

Att upprätthålla personalens kunnande och välmående är en del av företagets verksamhetssätt. Detta genomförs till exempel genom att erbjuda anställa möjligheter till utbildning på arbetsplatsen, att utbilda sig och utveckla arbetet. Företaget uppföljer regelbundet arbetstillfredsställelse och satsar på arbetssäkerheten och jämställdhet.


Ansvarsfullheten i Förbundet för Finländskt Arbetes verksamhet

Förbundet för Finländskt Arbete uppmärksammar ansvarsfullhet i sin egen verksamhet på följande sätt:

Arbete till Finland

Vi sysselsätter 15 personer direkt. Därtill har vår verksamhet en sysselsättande inverkan genom Förbundet för Finländskt Arbete rf:s och Nyckelflaggan Ab:s anskaffningar (cirka 1 500 000 €/år). Dessa anskaffningar riktas till exempel till reklam, kommunikation och media samt att utveckla våra IT-tjänster.

Serviceverksamhetens och anskaffningarnas ansvarsfullhet och inhemskhet

Allt arbete i Förbundet för Finländskt Arbete utförs i Finland och vi försäkrar också att våra underleverantörers verksamhet är i Finland. Enligt våra anskaffningsregler köper vi i första hand alltid av våra medlemsorganisationer och i andra hand av andra inhemska aktörer, om detta är möjligt.

I förbundets alla produkt- och tjänsteanskaffningar fäster man särskild uppmärksamhet på att de är finländska och ekologiska. Vi återvinner allt avfall och gamla möbler. I förbundet följer man också ekonomiskt sparsamhet. Vi har digitaliserat både medlemsfunktioner och anställdas funktionsmodeller. Vi strävar efter att undvika onödiga utskrifter.

I förbundet följer vi principen om öppenhet. Vi har en God förvaltningssed-anvisning som granskas årligen av direktionen.

Förbundet uppmuntrar sina medlemmar till ansvarsfullhet genom att arrangera utbildningar om ansvarsfullhet. Våra märken uppmärksammar ansvarsfullhet som en del av kriterierna och/eller sin kommunikation och medlemskap i Förbundet för Finländskt Arbete förutsätter förbindelse till våra principer för ansvarsfullhet (blir bindande under år 2020).

Gott arbetsgivarskap

Förbundet sköter om sina anställdas fysiska och psykiska välmående bland annat genom att erbjuda omfattande företagshälsovård, motions- och kultursedlar, motions- och rekreationsdagar samt genom att ständigt följa med sina anställdas arbetstillfredsställelse med verktyget Celkee samt genom att reagera på avvikelser. I förbundet gäller en modell för tidig uppmärksamhet. Utvecklingssamtal arrangeras fyra gånger om året och anställda kan upprätthålla sitt eget yrkeskunnande genom utbildningsmöjligheter. Anställda har tidsenliga arbetsredskap till sitt förfogande och förbundet behandlar alla anställda jämlikt genom till exempel ett bonussystem på en nivå.

Anställda har möjlighet att delta i utvecklandet av verksamheten och beslutsfattandet som berör deras arbete.