Strategi

Mål

Vi arbetar för ökad uppskattning och framgång för finländskt arbete.

Uppdrag

Vi påverkar köpbeslut för att behålla jobb i Finland och skapa nya.

Vår syn på hörnstenarna för framgång för finländskt arbete

Arbete skapar mening och välfärd för alla
Allt arbete är värdefullt. Meningsfullt arbete skapar värde för såväl arbetsgivare och arbetstagare som samhället. Meningsfullt arbete skapar en självförverkligande, positiv spiral där allt produktivare arbetstagare skapar en grund för ökade investeringar och därmed större avkastning. Arbetet bör förnyas och varje anställd bör kunna påverka inom sitt arbetssamfund för att öka meningsfullheten hos det egna arbetet. Arbete skapar välfärd.

Finländskt arbete är internationellt med stolthet
Finländskt arbete innefattar allt arbete som utförs i Finland, oavsett exempelvis nationalitet eller ägande. Det finländska arbetslivet ska vara attraktivt även i ett internationellt perspektiv.

Inköpsbeslut påverkar finländskt arbete
Att välja finländska produkter eller tjänster är ett ansvarsfullt val som påverkar sysselsättningen och genom detta bidrar till välfärden i Finland. Märkena som symboliserar finländsk tillverkning, design och skapande av samhälleligt mervärde hjälper såväl konsumenter som inköpsansvariga att identifiera produkter och tjänster som främjar finländskt arbete.

Våra värden

Meningsfullhet
Vårt arbete är meningsfullt för oss och vi står bakom frågor vi arbetar för och kommunicerar om. Vårt jämlika arbetssamfund värdesätter varje enskild persons styrkor och understöder Införskaffande av mångsidig kompetens. Vi kommunicerar även i större utsträckning om fördelarna med meningsfullt arbete.

Samarbete
Vi stöder varandra, bygger nätverk och skapar mångsidiga projektgrupper tillsammans med vår egen personal, utvalda partner och förbundets medlemsföretag.

Öppenhet
Vi litar på och lyssnar på varandra. Vi delar med oss av information och kan ställa frågor och ifrågasätta på ett konstruktivt sätt. Vi tar itu med problem innan de växer sig alltför stora. Vi är även aktiva i ett större sammanhang och växelverkar aktivt med våra medlemmar och intressenter.