God förvaltningssed

Inledning

Detta är en anvisning för medlemmar, förtroendevalda och arbetstagare inom Förbundet för Finländskt Arbete rf (nedan ”förbundet”) för att säkerställa iakttagande av god förvaltningssed i all verksamhet inom förbundet. Iakttagande av god förvaltningssed främjar transparens i förbundets verksamhet och förvaltning, vilket bidrar till att stärka det allmänna förtroendet för förbundets verksamhet. Denna anvisning kompletterar verksamhetsanvisningen med avseende på sådant som inte nämns i föreningslagen, i annan tillämplig lagstiftning eller i förbundets stadga, som prioriteras framför denna anvisning.

Förbundet ägs av medlemmarna och är icke-vinstdrivande och politiskt obunden. Förbundet har expertis inom finländskt arbete och arbetsliv. Förbundets syfte är att bidra till att finländskt arbete värdesätts samt bidra till bättre konkurrenskraft för medlemsorganisationerna och deras produkter och tjänster. Medlemmar i förbundet är tusentals olika stora företag och sammanslutningar. Förbundet beviljar och förvaltar märken som är bevis på finländsk tillverkning, design och samhällsnytta. Största delen av våra medlemmar har beviljats rätt att använda märket Nyckelflaggan-, Design from Finland och/eller Samhälleligt Företag. Förbundet ordnar för medlemmarna utbildning, coachning och evenemang, genomför undersökningar, främjar nätverksverksamhet mellan medlemmarna och upprätthåller relationer mellan centrala intressegrupper.

Medlemskap

Medlemmar i förbundet kan vara finländska aktiebolag, andelslag samt föreningar eller andra sammanslutningar med rättsförmåga och som godkänner föreningens syfte. Styrelsen beslutar om att godkänna medlemmar.

Vi har definierat principer för hållbart arbete, och våra medlemmar förbinder sig till dem när de blir medlemmar i förbundet. Vi förutsätter att våra underleverantörer och leverantörer följer samma principer.

Medlemmar i Förbundet för Finländskt Arbete:

 • skapar arbetsplatser i Finland vilket stärker både ekonomiskt och samhälleligt välmående
 • säkerställer arbetstagarnas arbetssäkerhet och stöder arbetstagarnas kunnande, välbefinnande, likställdhet samt mångfald i arbetsgemenskapen.
 • identifierar väsentliga miljökonsekvenser och utsläppskällor i verksamheten samt vidtar åtgärder för att minimera negativa effekter av dessa och
 • beaktar hållbarhetsaspekter i produktionen och verksamheten, även i inköp och underentreprenadkedjor.

Utträde ur förbundet ska göras skriftligt till styrelsen eller dess ordförande. En medlem kan även utträda genom att meddela det vid förbundets möte, meddelandet ska registreras i protokollet. Medlemskapet upphör i slutet av det kalenderår då utträdandemeddelandet gjordes. En medlem som inte betalat medlemsavgift två redovisningsperioder i följd kan med styrelsens beslut anses ha utträtt ur förbundet. En förbundsmedlem som gör sig skyldig till något som strider mot förbundets syfte eller god affärssed kan genom styrelsens beslut uteslutas ur förbundet.

Förbundsstämma

Förbundets medlemmar samlas efter kallelse av verkställande direktören till en förbundsstämma varje år, senast i september–november, samt en extra förbundsstämma när a) förbundets styrelse anser att detta är nödvändigt för att behandla ett särskilt ärende eller b) för att behandla ett särskilt ärende när sammankallande av en extra förbundsstämma krävs genom ett förslag till styrelsen, och förslaget har undertecknats av minst 1/20 av förbundets medlemmar. Om förbundets medlemmar vill att ett ärende ska behandlas av en extra förbundsstämma, ska detta meddelas skriftligt till styrelsen i så god tid att ärendet kan inkluderas i möteskallelsen.

I förbundsstämman är det om styrelsen eller förbundsstämman så beslutar möjligt att delta även via en videolänk eller annat tekniskt hjälpmedel under mötet. Vid förbundsstämmorna behandlas endast de ärenden som angetts i möteskallelsen.

Kallelse till en förbundsstämma ska skickas till medlemmarna per brev eller e-post senast 10 dagar före mötet. I möteskallelsen ska anges tid och plats för stämman och eventuell förhandsanmälningsplikt. Om det är möjligt att delta i mötet via en videolänk och tekniskt hjälpmedel, ska denna möjlighet anges i möteskallelsen. I möteskallelsen ska dessutom anges kraven för deltagande på distans, det tekniska utförandet, eventuella begränsningar i att använda medlemmarnas yttranderätt vid deltagande på distans samt om det förfarande som tillämpas.

Vid förbundsstämman ska man

 1. välja en ordförande för mötet
 2. välja en sekreterare och två protokolljusterare samt vid behov två rösträknare
 3. konstatera mötets laggiltighet och beslutsförhet och godkänna mötets föredragningslista
 4. behandla förbundets årsberättelse, bokslut och revisionsberättelse
 5. godkänna bokslutet
 6. besluta om beviljande ansvarsfrihet för förbundets styrelse och övriga ansvarsskyldiga
 7. välja en ordförande för förbundets valutskott och medlemmar för de medlemmar som är i tur att avgå
 8. bekräfta antalet medlemmar i förbundets fullmäktige
 9. fastställa mötesarvoden för förbundets fullmäktiges ordförande, vice ordförande och medlemmar
 10. välja förbundets fullmäktigemedlemmar för att ersätta dem som är i turen att avgå
 11. välja en ordförande för förbundets fullmäktige och två vice ordförnade för de som är i tur att avgå
 12. bekräfta storleken på inträdes- och medlemsavgifterna
 13. välja en CGR-revisor och en personlig reserv till denne eller ett CGR-samfund samt
 14. behandla övriga ärenden som nämns i möteskallelsen

Vid förbundets möten har varje medlem en röst.

Styrelsens- och fullmäktigemedlemmarna har yttrande- och närvarorätt vid förbundsstämmorna, men inte rösträtt.

Förbundets valutskott

Förbundet har ett valutskott, med 3–5 medlemmar som väljs av förbundsstämman, och en av dem väljs till ordförande. Medlemmarna i valutskottet har en mandattid på tre år. Förbundets verkställande direktör är sekreterare vid valutskottets möten. En medlem eller ordförande som är i turen att avgå kan väljas på nytt.

Förbundets valutskott föreslår årligen medlemmar till både fullmäktige och styrelsen.

Förbundets fullmäktige

Förbundet ska ha ett fullmäktige, som utövar beslutanderätten i förbundet. Beslutanderätten gäller dock inte i ärenden som enligt dessa regler hör till förbundsstämman eller i ärenden som förbundsstämman har beslutat om eller som är anhängiga i förbundsstämman enligt reglerna.

Fullmäktige består av förbundets fullmäktigeordförande och två vice ordförande som väljs vid förbundsstämman för tre kalenderår åt gången samt minst 15 och högst 32 medlemmar som väljs vid förbundsstämman till en treårsperiod, varav en tredjedel är i tur att avgå varje år. Högst 1/5 av fullmäktiges medlemmar kan representera organisationer eller andra än förbundets medlemmar. Resten av fullmäktiges medlemmar väljs från medlemsföretagen. En personlig ersättare väljs för fullmäktigemedlemmarna.

En medlem eller ordförande eller vice ordförande som är i tur att avgå kan väljas på nytt.

Fullmäktige samlas efter kallelse av styrelsen varje år senast i september-november till ett ordinarie möte samt till fullmäktiges extra möte, om a) fullmäktiges medlemamr beslutar det, b) styrelsen anser att det finns orsak till det eller c) 1/10 av fullmäktiges medlemmar anser att det finns orsak till det. En kallelse till fullmäktiges möte ska sändas till fullmäktiges medlemmar per brev eller e-post senast en vecka före mötet. I möteskallelsen ska anges tid och plats för mötet och eventuell förhandsanmälningsplikt. Om det är möjligt att delta i mötet via en videolänk och tekniskt hjälpmedel, ska denna möjlighet anges i möteskallelsen. I möteskallelsen ska dessutom anges kraven för deltagande på distans, det tekniska utförandet, eventuella begränsningar i att använda medlemmarnas yttranderätt på distans samt om det förfarande som tillämpas gällande detta.

Fullmäktige är beslutfört när fullmäktiges ordförande och 1/5 av medlemmarna är på plats. I fullmäktiges möten är det möjliglt att delta även via en videolänk eller annat tekniskt hjälpmedel under mötet.

Vid mötet bestäms ärenden genom majoritetsbeslut. Om rösterna delas lika har fullmäktige ordföranden utslagsröst.

Fullmäktige ska vid sitt ordinarie möte

 1. fastställa styrelsemedlemmarnas arvoden
 2. välja medlemmar och ersättare till styrelsen
 3. välja styrelsens ordförande och vice ordförande i stället för dem som är i tur att avgå
 4. bestyrka förbundets verksamhetsplan samt inkomst- och utkomstbudget för följande kalenderår.

Därtill ska fullmäktige

 1. behandla sådana ärenden som styrelsen eller fullmäktige eller förbundets medlemmar framför via styrelsen

Förbundets styrelse

Förbundet representeras av en styrelse som består av ordförande och vice ordförande samt 6–10 medlemmar och en ersättare. Styrelsens medlemmar väljs vid fullmäktiges ordinarie möte. Medlemmarna kan väljas för högst två perioder i följd.

Styrelsemedlemmarnas mandattid är tre år. Mandattiden börjar vid invalet och upphör när en ny medlem väljs.

Styrelsen är beslutför när dess ordförande eller vice ordförande och minst hälften av medlemmarna är på plats vid mötet. Vid mötet tas beslut om ärenden genom majoritetsbeslut. Om rösterna delas lika har ordföranden utslagsröst.

Styrelsens uppgift är att styra förbundets verksamhet. Styrelsens ska förutom det som bestäms i denna stadga bl.a.

 1. omsorgsfullt sköta förbundets ärenden i enlighet med lagar och stadgan samt förbundets beslut
 2. fastställa förbundets strategi och verksamhetsplan
 3. utnämna och avskeda förbundets verkställande direktör samt besluta om dennas arbetsvillkor
 4. besluta om ersättning för förbundets verkställande direktör och arbetstagare
 5. avgöra medlemsansökningarna
 6. besluta om att utesluta medlemmar
 7. bereda ärenden som förbundsstämman och fullmäktige ska behandla
 8. bestyra och förvalta förbundets egendom
 9. ställa utskott och kommittéer som anses vara nödvändiga för att förbereda och behandla särskilda ärenden.
 10. utarbeta förbundets bokslut samt berättelse om förbundets verksamhet under föregående kalenderår.

Styrelsen samlas minst fem gånger i året.

Styrelsen har en digital arbetsmiljö där material delas till kännedom för styrelsemedlemmarna cirka en vecka före möte. Styrelsemedlemmarna har åtkomsträtt till arbetsmiljön. Vissa ärenden, såsom till exempel nya medlemmar och avgångar överförs till arbetsmiljön i realtid. I arbetsmiljön finns förbundets stadga samt protokoll med bilagor från tidigare styrelsers möten.

Styrelsen ska fylla i en anmälan om närståendekrets varje år.

Märkeskommittéer

Förbundets styrelse väljer för ett år åt gången kommittér för förbundets märken (Nyckelflaggan, Design from Finland och Ett samhälleligt företag), och dessa kommittéer består av en ordförande, vice ordförande samt 5–10 medlemmar. Komittéerna tar självständigt de beslut som gäller ansökningar om märken.

Kommittén är beslutför när dess ordförande eller vice ordförande och minst hälften av medlemmarna är på plats vid mötet. Om rösterna delas lika vid en röstning har ordföranden utslagsröst.

Kommittéernas beslut delges till förbundets styrelse. Kommittéerna samlas cirka 4–6 gånger i året.

Aktuella uppgifter om organen

På förbundets webbplats publiceras aktuella uppgifter om organens sammansättning och organens ordförande. Uppgifterna uppdateras årligen efter förbundsstämman och fullmäktiges möten eller vid eventuella förändringar som sker under året.

Märken och förvaltning av dem

Förbundets kontor förbehandlar elektroniskt de ansökningar som gäller rätt att använda ett märke och föredrar dem för kommittén för ifrågavarande märke.

Förbundet använder en elektronisk arbetsmiljö i vilken man administrerar kommittéernas mötesmaterial. Varje kommitté har sin egen arbetsmiljö.

När ansökningarna förbehandlats för behandling av den ifrågavarande kommittén i förbundets medlemsregister, överförs uppgifterna till den ifrågavarande kommitténs arbetsmiljö. I arbetsmiljön kan en kommittémedlem läsa och kommentera ansökningar i realtid. Alla uppgifter angående ansökningen om användningsrätt behandlas konfidentiellt och hemlighålls.

I arbetsmiljön kan kommittén läsa reglerna för märket i fråga och användarvillkor och eventuella övriga anvisningar samt protokoll från tidigare möten.

I förbundets medlemsregister administreras användningsrättigheterna till märken samt följs de produkter och tjänster som beviljats användningsrätt till ett märke följs. Medlemmar och deras produkter/tjänster som tilldelats användningsrätt till ett märke publiceras på förbundets webbplats.

Handläggning av reklamationer

Kommittéerna behandlar märkesansökningar och reklamationer som skickats till förbundet i enlighet med användningsvillkoren och reglerna för märkena. Reklamationerna kan gälla avvisade ansökningar om användningsrätt till ett märke eller användning av ett märke i strid med reglerna. Om en sökande är missnöjd med ett beslut kan denna lämna en utredningsbegäran till förbundets styrelse.

Förbundets reklamationsprocess:

En reklamation ska lämnas skriftligen och under eget/företagets namn, anonyma reklamationer behandlas inte. Uppgifter om den som reklamerat är konfidentiella men om en grundlös reklamation leder till ekonomisk skada för reklamationsobjektet och detta i sin tur leder till en rättsprocess är uppgifterna offentliga. I en reklamation det ska klart framgå vilket märke samt vilket företag och vilken produkt/tjänst som reklamationen berör. Till en reklamation ska bifogas intyg över att märket använts fel (förbundet reagerar inte på till exempel enbart lösa rykten).

Reklamationer behandlas inom förbundet mellan de personer som är med i reklamationsprocessen och som bereder ansökningar om märken för respektive kommitté. Information om ett enskilt reklamationsfall tas till ifrågavarande märkeskommitté och/till förbundets styrelse endast om det behövs för den fortsatta behandlingen.

Medlemsregister

I medlemsregistret administreras medlemmar i förbundet och användningsrätt till märken. Databasen innehåller bland annat följande uppgifter om varje medlem: hur länge ett företag varit medlem, om en medlem tilldelats användningsrätt till ett märke, kontaktuppgifter samt fakturerings- och betalningsuppgifter. Därtill är det möjligt att i databasen hämta olika rapporter och i databasen administreras även förbundets avtal och evenemang, samt skickas kallelser och kundkommunikation.

Förbundet tillhandhåller för sina medlemmar en extranettjänst där medlemmar kan administrera sina användningsrätter till ett märke och sina kontaktuppgifter.

Dataskydd

Central dataskyddslagstiftning (EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016), lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004) och Dataskyddslagen (1050/2018) iakttas i förbundets verksamhet. Inom förbundet används verktyget MyGDPR för att administrera GDPR-ärenden- Förbundets dataskyddsdeklaration som är i kraft vid tidpunkten ifråga finns på förbundets webbplats www.suomalainentyo.fi. 

Namnteckningsrätt för förbundet

Två personer tillsammans har namnteckningsrätt för förbundet. Namnteckningsrätt innehas av förbundets ordförande, vice ordförande, styrelsens ordförande och verkställande direktören samt de arbetstagare som styrelsen gett namnteckningsrätt.

Verkställande direktör och personal

Verkställande direktör

Förbundets styrelse väljer och avsätter en verkställande direktör. Styrelsens ordförande undertecknar den verkställande direktörens arbetsavtal. Ordförande för förbundets styrelse godkänner den verkställande direktörens kostnader.

Verkställande direktörens uppgifter är att

 1. leda och utveckla förbundets verksamhet i enlighet med de riktlinjer som ges av styrelsen.
 2. utarbeta förbundets strategi och verksamhetsplan
 3. utnämna och avskeda förbundets arbetstagare samt besluta om deras arbetsvillkor
 4. bereda och föredra ärenden vid styrelsen möten
 5. fungera som sekreterare vid valutskottets möten
 6. uttala sig i frågor som behandlas vid förbundsstämmor, fullmäktige och styrelsen och se till att besluten verkställs samt
 7. organisera förbundets medelanvändning och bokföring.

Verkställande direktören har namnteckningsrätt för förbundet tillsammans med en annan person som har namnteckningsrätt.

Verkställande direktören ska fylla i en anmälan om närståendekrets varje år.

Personalen

Förbundets verkställande direktör väljer förbundets personal och undertecknar deras arbetsavtal.

Vid lönegranskningar följer man ”en över en”-principen i förbundet.

Förbundet följer Kollektivavtal för teknologiindustrins högre tjänstemän(TES). Förbundet kan ingå arbetsavtal i enlighet med kollektivavtalet gällande den totala arbetstiden. Personalen har bland sig valt en arbetarskyddsfullmäktige samt två ersättare. Förbundets förvaltningschef fungerar som arbetarskyddschef.

Personalens dagliga arbetstid är 7 h 45 min. Personalens dagliga arbetstid och semestrar följs genom ett system för arbetstidsföljning.

Med personalen har ingåtts arbetstidsavtal på både vecko- och heltidsnivå.

Personalen har en semesterbank dit man kan samla högst 30 semesterdagar.

På arbetsplatsen finns en arbetsplatsguide som innehåller arbetsplatsens praxis. I arbetsplatsguiden finns även information om företagshälsovården för personalen, försäkringar för personalen och arbetspensionsförsäkringar.

Instruktioner om de ersättningar som utbetalas till personalen finns i en separat beskrivning av ersättningssystemet som upprättats av verkställande direktören och godkänts av styrelsen.

Personalens nöjdhet i arbetet följs upp med en personalenkät och med varje arbetstagare förs personliga utvecklingssamtal.

Hållbarhet samt finländskhet

Förbundet iakttar i all verksamhet lagar, författningar och myndighetsbestämmelser och kräver även att samarbetspartner och medlemmar gör det.

Vår verksamhet sysselsätter människor genom förbundets och Nyckelflaggan Ab:s inköp. Dessa anskaffningar gäller till exempel till reklam, kommunikation och media samt utveckling av våra digitala tjänster.

I våra inköp beaktas hållbarhetsfaktorer. Inköpen görs genom godkända inköpsförfaranden. Våra avtalsparter behandlar vi likvärdigt och transparent. All information som gäller förbundets inköp eller medlemskap lämnas på begäran omedelbart och i den omfattning som begärs. Vi låter inte personliga eller nära relationer till samarbetspartner påverka våra beslut.

Allt arbete i förbundet utförs i Finland och vi kontrollerar också att våra underleverantörers verksamhet är i Finland. Enligt våra inköpsregler köper vi i första hand alltid av våra medlemsorganisationer och i andra hand av andra finländska aktörer, om detta är möjligt.

Vi bedömer miljökonsekvenserna av vår verksamhet och strävar efter att minska och förebygga negativa effekter.

Förbundet uppmuntrar medlemmarna till hållbarhet genom att arrangera utbildningar om hållbarhet. Medlemmar i Förbundet för Finländskt Arbete ska förbinda sig till våra hållbarhetsprinciper.

För förbundet har upprättats dokumentet Etiska riktlinjer. Förbundets personal, styrelse och medlemmar i övriga organ har förbundit sig att följa förbundets etiska riktlinjer.

Inköp

Vid inköp ingås ett skriftligt köpeavtal eller ramavtal mellan förbundet och leverantören på förbundets avtalsmall.

Förbundet följer inköpsregler godkända av styrelsen, och dessa gäller även Nyckelflaggan Ab som ägs av förbundet.

 1. När man hittar en lämplig leverantör bland medlemmarna görs inköpen i huvudsak av förbundets medlemsföretag eller åtminstone finländska företag.
 2. Gällande inköp vars värde är betydande ska en skriftlig offert begäras av minst tre aktörer.
 3. När ett projekt är en naturlig följd på ett tidigare projekt eller när det bevisligen inte finns tre motsvarande alternativ kan man i undantagsfall göra inköpet utan konkurrensutsättning.
 4. Vid som gäller projekt eller inköp av helheter som fastställts i förbundets/Nyckelflaggan Ab:s budget kan projektchefen eller den ansvariga personen göra inköp under 500 € självständigt. Inköp på över 500 € ska överenskommas med verkställande direktören.
 5. När man har valt leverantör ingås ett skriftligt köpeavtal där man följer förbundets inköpsregler. Man kan även ingå ett ramavtal med leverantören och för en order en orderbekräftelse i vilka man hänvisar till ramavtalet i fråga.
 6. Om förbundet har fått offentliga medel för ett projekt eller annat motsvarande ska projektchefen eller personen som annars ansvarar för inköpet utreda om inköpet berörs av konkurrensutsättningsreglerna för offentliga upphandlingar.
 7. Förbundets ständiga tjänster ska också konkurrensutsättas regelbundet.

Riskhantering

Förbundet har ingen egentlig riskhanteringspolicy. Verkställande direktören diskuterar alltid vid behov med styrelsen och personalen eventuella strategiska och operativa risker, och vid behov vidtar styrelsen och verkställande direktören de åtgärder som behövs.  Förbundets alla arbetstagare ska bidra till riskhanteringen och se till att förbundet och dess märken har ett gott anseende och anses som tillförlitliga. När en eventuell risk realiseras, sköter förbundets personal tillsammans med styrelsen krishanteringen och kommunicerar effektivt och konsekvent om åtgärderna för att minimera effekterna på verksamheten och anseendet.

Ekonomiförvaltning

Förbundets redovisningsperiod är ett kalenderår. Förbundets bokslut publiceras på förbundets webbplats. Förbundets ekonomiförvaltning och bokföring har lagts ut till en bokföringsbyrå.

Förbundets huvudbank är OP Helsingfors och andra bank är Nordea Bank Apb.

För förbundet har upprättats en placeringspolicy, som även gäller Nyckelflaggan Ab som till 100 procent ägs av förbundet.

Fakturering

Medlemsfakturering

I början av ett kalenderår sänds till medlemsföretagen i förbundet en årlig förfrågan om sin omsättning samt omsättningen för de produkter/tjänster som beviljats märken.

Faktureringen av medlemsavgiften utförs under våren så att alla giltiga medlemskap har fakturerats i slutet av maj.

Medlemskap som registrerats under pågående år faktureras efter styrelsemöten enligt följande:

januari–juni:                    medlemsavgift 100 %
juli–oktober:                     medlemsavgift 50 %
november–december:     medlemsavgift 15 %

Förbundet kan tillämpa särskilda medlemsavgifter i situationer som fastställs av styrelsen, t.ex. för företagsgrupper.

Fakturering av användningsrätt till märkena

Efter kommittéernas möten visas användningsrätten till ett märke i företagets uppgifter och de faktureras efter kommittéernas möten.

Fakturering av företagssamarbete (Nyckelflaggan Ab)

Personen som ansvarar för projektet lägger till ett fält i medlemsregistret där man antecknar de medlemmar och kontaktpersoner som är med i företagssamarbetet. Uppgifterna registreras samtidigt automatiskt i dessa medlemsföretags uppgifter.

Med medlemsföretag som deltar i företagssamarbete ingås avtal, alltså orderbekräftelser, och efter att dessa godkänts meddelar försäljningen till förvaltningen när samarbetet i fråga är klart för fakturering. Orderbekräftelser sparas vid den ifrågavarande medlemmens uppgifter i medlemsregistret.

Inköpsreskontra

Inköpsfakturor inkommer oftast till förbundet som nätfakturor varefter de skickas elektroniskt på en kontrollrunda. Efter kontrollen överförs de till verkställande direktören för godkännande och därefter till inköpsreskontran där de betalas och överförs till bokföringen. Inköpsfakturornas kontosättning sköts av bokföringsbyrån.

Löneadministration

Lönerna betalas en gång i månaden. Verkställande direktören godkänner lönernas utbetalning.

Resefakturor och andra kostnadsposter granskas av förvaltningschefen och godkänns av verkställande direktören. Efter godkännande registreras resefakturan manuellt i löneberäkningen och betalas i samband med lönebetalningen.

Revision

Förbundets revisor (CGR-revisor eller CGR-samfund) samt vid behov en reservrevisor väljs av förbundsstämman för ett år i sänder.

Förbundets bokföring med bilagor ska tilldelas revisorn så tidigt att bokslutet med revisionsberättelser kan skickas till förbundsmedlemmarnas kännedom senast 10 dagar före förbundsstämman.

Företagssamarbete

Med medlemmar som deltar i företagssamarbete ingås avtal, alltså orderbekräftelser. Företagssamarbete genomförs huvudsakligen via aktiebolaget Nyckelflaggan Ab som ägs av förbundet.

Företagspresenter och hågkomst

Förbundet ger och tar inte emot gåvor som avviker från normalt ihågkommande eller normal artighet.

Nyckelflaggan Ab

Nyckelflaggan Ab är ett aktiebolag som ägs till 100 procent av förbundet. Nyckelflaggan Ab:s omsättning utgörs av företagssamarbete med förbundets medlemmar och märkesprodukter som är till salu.

Nyckelflaggan Ab sysselsätter en person och verkställande direktör är förbundets verkställande direktör. Nyckelflaggan Ab betalar ingen lön till verkställande direktören. Förvaltningen sköts av förbundets förvaltningschef. Namnteckningsrätt för Nyckelflaggan Ab har ordförande för förbundets styrelse, verkställande direktören samt de arbetstagare som styrelsen gett namnteckningsrätt.

Förbundets styrelse väljer varje år inom sig en representant till Nyckelflaggan Ab:s bolagsstämma samt till Nyckelflaggan Ab:s styrelse, som består av två ordinarie medlemmar och en ersättare.

Nyckelflaggan Ab:s styrelsemedlemmar ska fylla i anmälan om närståendekrets varje år.

 

13.12.2023