Regler för märket Nyckelflaggan

Behörighetskraven och förutsättningarna för att bevilja Förbundet för Finländskt Arbete rf:s märke Nyckelflaggan

1. Syftet med dessa regler är att tillsammans med märkenas användarvillkor (”Användarvillkor”) främja användningen av Nyckelflaggan som en pålitlig indikator för ursprung i finländska produkters och tjänsters marknadsföring samt finländska samfunds övriga marknadskommunikation. Nyckelflaggans mål är att berätta en produkts och tjänsts finländska ursprung samt effekter som främjar finländskt arbete.

2. Nyckelflaggan är ett kollektivmärke registrerat till Förbundet för Finländskt Arbete rf, till märket beviljar man användningsrätter i enlighet med dessa regler.

3. Enligt Nyckelflaggan-kommitténs, som utnämnts av Förbundets direktion, övervägande kan användningsrätt till märket Nyckelflaggan beviljas utifrån ansökan till ett finländskt medlemssamfunds produkter, produktgrupper, specificerade och utsedda tjänster eller kombinationer av dessa som har tillverkats eller producerats i Finland och uppfyller kraven i dessa regler.

4. Nyckelflaggan-kommittén, som representerar nödvändig sakkunnighet, handlägger ansökningarna om användningsrätt, beviljar användningsrätt samt handlägger tvistemål. Nyckelflaggan-kommittén är beslutför när hälften av dess medlemmar är sammankallade, medräknat ordföranden och/eller viceordföranden.

5. Nyckelflaggan-kommittén förutsätter att det ansökande samfundet i sin affärsverksamhet följer den finska lagen, myndighetsförordningar och god affärssed samt Användarvillkoren.

6. Behörighetskraven

 • Det ansökande samfundet ska vara medlem i Förbundet.
 • Det ansökande samfundet ska ha ett FO-nummer.

7. Beviljandeförutsättningarna för produkter

Nyckelflaggan kan beviljas för finländska produkter. När man beviljar användningsrätt till Nyckelflaggan ska produkten eller produktgruppen uppfylla följande förutsättningar:

 • Produkten eller produktgruppen ska vara tillverkad i Finland.
 • Produkten eller produktgruppen ska vara inhemsk till minst 50 procent av självkostnadsvärdet.

Hur inhemska produkterna är bestäms utifrån deras självkostnadsvärde. I självkostnadsvärdet beaktas följande kostnader riktade på produkterna:

 • råmaterial
 • tillbehör
 • halvfabrikat
 • inpackningsmaterial och inpackningstillbehör
 • rörliga och fasta personalkostnader
 • underleveranser
 • övriga direkta kostnader
 • marknadsföringskostnader
 • produktutvecklingskostnader
 • avskrivningar och räntor
 • övriga indirekta kostnader.

Därtill observerar Nyckelflaggan-kommittén följande faktorer:

 • Uppfattning om finländskt ursprung.

8. Beviljandeförutsättningarna som ställts för tjänster

Nyckelflaggan kan beviljas för finländska tjänster. Tjänsten ska uppfylla följande beviljandeförutsättningar när användningsrätt till Nyckelflaggan beviljas för en specificerad och utnämnd tjänst eller kombination av dessa:

 • Tjänsten är producerad i Finland.
 • Tjänsten ska vara inhemsk till minst 50 procent av självkostnadsvärdet.
 • Det ansökande samfundet har en betydande finländsk ägarandel och en ledning som är verksam i Finland.
 • Det ansökande samfundets huvudkontor finns i Finland.

Hur inhemska tjänsterna är bestäms utifrån deras självkostnadsvärde. I självkostnadsvärdet beaktas följande rörliga kostnader:

 • personalkostnader
 • underleveranser
 • materialanskaffningar
 • övriga kostnader angående tjänsten.

Därtill observerar Nyckelflaggan-kommittén följande faktorer:

 • tjänstekonceptets ursprung
 • finländsk planering och/eller produktutveckling
 • tjänstens effekt på att förstärka finländska produkters eller tjänsters ställning.
 • uppfattning om finländskt ursprung.

9. Samfundet som ansöker om användningsrätt kan använda Nyckelflaggan även i sin företagsprofil, så som image eller varumärke, när över 75 procent av samfundets omsättning består av produkterna eller tjänsterna som användningsrätten till Nyckelmärket har beviljats för.

10. Användningsrätten till Nyckelflaggan är i kraft i tre kalenderår, förutsett att samfundet är medlem i Förbundet. Nyckelflaggan-kommittén kan efter sitt övervägande bevilja användningsrätt även för en kortare tid än tre år.

Användningsrätt till Nyckelflaggan ska förnyas med tre års mellanrum. Förbundet meddelar på förväg innehavaren av användningsrätten om att användningsrätten har upphört.

11. Alla uppgifter angående ansökningen om användningsrätt handläggs konfidentiellt och hemlighålls. Uppgifter angående vilket samfunds vilken produkt och tjänst som har beviljats användningsrätt till Nyckelflaggan är offentliga och Förbundet upprätthåller ett offentligt register på dem. Även uppgifter om ansöknings- och beviljandeprocesserna är offentliga.

12. För användningsrätter som beviljats på basis av ansökningar om användningsrätt och användningsrätternas förnyelser uppbärs en hanteringsavgift i enlighet med Förbundets direktions villkor.

13. För Nyckelflaggan gäller de förordningar som har stadgats om kollektivmärken i varumärkeslagen (26.4.2019/544).

14. Förbundets direktion beslutar om ändringar i dessa regler.

12.12.2019