Regler som gäller kollektivmärket Nyckelflaggan

Grunder för hur Förbundet för Finländskt Arbete beviljar Nyckelflaggan och regler för hur märket får användas

Syftet med dessa regler är att främja användningen av Nyckelflaggan som ett pålitligt bevis om att den märkta produkten eller tjänsten härstammar från Finland. Meningen är att finländska företag som beviljats Nyckelflaggan ska kunna använda ursprungsmärket i sin marknadsföring av finska produkter och tjänster samt i sin övriga marknadsföringskommunikation. Syftet med Nyckelflaggan är att ursprungsmärket ska vittna om att produkter eller tjänster härstammar från Finland och att företaget som har rätt att använda märket främjar finländskt arbete.

1. Nyckelflaggan tillhör Förbundet för Finländskt Arbete och är ett registrerat kollektivmärke. Vid bruk av märket tillämpas följande regler.

2. Användningsrättigheterna till Nyckelflaggan beviljas av en direktion som överlägger om alla ansökningar. Ett företag som är medlem av Förbundet för Finländskt Arbetet och som driver verksamhet i Finland kan ansöka om Nyckelflaggans användningsrättigheter till sina produkter, produktgrupper, separat namngivna tjänster eller en kombination av dessa. Kravet är att de ska alla vara tillverkade eller producerade i Finland och att de ska fylla kraven som nämns i dessa regler.

En särskild Nyckelflaggan-direktion som utnämnts av förbundets styrelse står för relevant kunnighet och behandlar användningsansökningar, beviljar användningsrättigheter och löser tvistefrågor. Direktionen är beslutsmässig då hälften av dess medlemmar, inklusive ordföranden och/eller vice ordföranden, är församlade.

3. Nyckelflaggans direktion förutsätter att de samfund som ansöker om ett medlemskap följer Finlands lag samt god affärssed i sin affärsverksamhet. T.ex. myndighetsbestämmelser ska följas.

4. REGLER GÄLLANDE PRODUKTER

Användningsrättigheten kan beviljas till en produkt eller produktgrupp som tillverkats i Finland och vars grad av inhemskt ursprung är minst 50 procent av självkostnadsvärdet.

Produkternas grad av inhemskt ursprung definieras enligt deras självkostnadsvärde. I självkostnadsvärdet beaktas följande utgifter:

 • råvaror
 • tillbehör
 • del- och halvfabrikat
 • förpackningsämnen och -tillbehör
 • variabla och fasta personalkostnader
 • kostnader för underleverantörer
 • övriga direkta kostnader
 • marknadsföringskostnader
 • produktutvecklingskostnader
 • avskrivningar och räntor
 • övriga indirekta kostnader

Därtill fäster direktionen uppmärksamhet vid följande faktorer:

 • den bild om finländskt ursprung som produkten väcker hos konsumenterna

5. REGLER GÄLLANDE TJÄNSTER

Användningsrättigheten kan beviljas till en specificerad och namngiven tjänst, eller en kombination av dessa, vars grad av inhemskt ursprung är minst 50 procent av självkostnadsvärdet.

Tjänsternas grad av inhemskt ursprung bestäms enligt självkostnadsvärdet. Då självkostnadsvärdet räknas ut, beaktas följande rörliga kostnader:

 • personalutgifter
 • kostnader för underleverantörer
 • materialanskaffningar
 • övriga kostnader som är relaterade till tjänsten

Ansökanden bör även fylla följande kriterier:

 • företaget bör till största del vara i finländskt ägo och företagsledningen bör styra verksamheten från Finland
 • företaget bör ha sitt huvudkontor i Finland

Därtill fäster direktionen uppmärksamhet vid följande faktorer:

 • tjänstekonceptets ursprung
 • finländsk formgivning och/eller produktutveckling
 • hur tjänsten påverkar och förstärker ställningen hos inhemska produkter eller tjänster
 • den bild om finländskt ursprung som tjänsten väcker hos konsumenterna

6. Nyckelflaggan får endast användas i reklam och marknadsföring av sådana produkter och tjänster som beviljats rättigheter att använda märket.

Ifall samma produktnamn eller produktmärke används för produkter eller produktgrupper som tillverkats dels i Finland och dels utomlands, får Nyckelflaggan användas endast för sådana produkter som är tillverkade i Finland.

7. Då över 75 procent av företagets omsättning bildas av en produkt eller tjänst som beviljats Nyckelflaggan har företaget tillåtelse att använda Nyckelflaggan även i sin kommunikation av sin företagsbild, t.ex. i sin image- eller brandreklamföring.

I kommunikation av företagsbilden bör Nyckelflaggan ha en tydlig anvisning till företagets namn eller brand samt endast till de produkter eller tjänster som beviljats användningsrättigheter till Nyckelflaggan.

Ifall företaget inte uppfyller gränsen på 75 procent av omsättningen kan företaget ansöka om användningsrättigheter genom att göra en fritt formulerad ansökan till Förbundet för Finländskt Arbete.

8. Ursprungsmärket Nyckelflaggan får endast användas i sin registrerade visuella form. Förbundet bestämmer om Nyckelflaggans ändamålsenliga användningsformer och upprätthåller anvisningar för märkets användning.

9. Andvändningsrättigheten till Nyckelflaggan gäller i tre fulla kalenderår, förutsatt att företaget, hela den tid, är medlem av Förbundet för Finländskt Arbete. Nyckelflaggans direktion har möjlighet att använda sitt omdöme och bevilja användningsrättighet till Nyckelflaggan för även en kortare period än tre år.

Användningsrättigheten till Nyckelflaggan bör förnyas med tre års mellanrum. Förbundet för Finländskt Arbete skickar innehavaren av användningsrättigheten en anmälan då rättigheterna håller på att upphöra.

10. Innehavaren av användningsrättigheten ska upplysa Förbundet för Finländskt Arbete om alla ändringar som påverkar användningsrättigheten. Förbundet måste omedelbart informeras om i synnerhet ändringar som påverkar huruvida kriterierna i moment 4, 5 och 7 uppfylls. Förbundet kommer då att behandla ärendet på nytt.

11. Nyckelflaggans direktion har rätt att annullera användningsrättigheterna ifall den ansökande givit felaktiga eller enligt direktionen vilseledande uppgifter till Förbundet för Finländskt Arbete.

Användningsrättigheterna kan även annulleras ifall Nyckelflaggan används på felaktiga eller vilseledande sätt, sätt som är i strid med god sed eller om innehavaren av användningsrättigheterna försummar skyldigheterna som listas i moment 3, 6 och 10 eller om medlemssamfundet agerar i strid med dessa regler eller reglernas anda.

12. All information som har med ansökan om användningsrättigheter att göra behandlas i förtrolighet och är sekretessbelagd.

Uppgifter om vilka företag och vilka produkter samt tjänster som blivit beviljade användningsrättigheter till Nyckelflaggan, är däremot offentlig information som publiceras i form av ett register som förbundet upprätthåller. Även uppgifter om ansökningsprocesser och beviljade rättigheter är offentlig information.

13. I enlighet med grunder som styrelsen fastställt, debiteras en hanteringsavgift för alla beviljade användningsrättigheter.

14. Föreskrifter som stiftats om kollektiv- och samfundsmärken i Lagen om kollektivmärken (5.12.1980/795 1 § 1 mom.) gäller Nyckelflaggan.

15. Styrelsen för Förbundet för Finländskt Arbete beslutar om eventuella ändringar till dessa regler.

7.2.2018