Undersökning: Kommunernas beslutsfattare och företagen ser en möjlighet att välja arbete till Finland i kommunal upphandling

I en undersökning för Förbundet för Finländskt Arbete framgår att allt fler kommuner, t.o.m. 69 procent, har en upphandlingsstrategi eller ett upphandlingsprogram. Dessutom har många kommuner antecknat att de strävar efter att välja lokala eller inhemska producenter i sina upphandlingar. Upphandlingsbesluten stöder inte alltid ett lokalt eller finländskt val, eller entreprenörerna känner åtminstone inte till kommunernas metoder för detta trots att aktörernas åsikter i många saker har närmat sig varandra.

Drygt hälften, dvs. 57 procent av beslutsfattarna anser att de tar lokala aktörer i beaktande och strävar medvetet efter att styra upphandlingar till dem inom ramen för upphandlingslagen. Dessa kommunala beslutsfattare anser också att det i upphandlingarna finns kriterier som underlättar för lokala leverantörer. Trots detta påstående, upplever endast mindre än en fjärdedel, dvs. 23 procent av företagens representanter samma sak.

Kommunernas beslutsfattare och företagens representanter är dock eniga om att förmågan att tillämpa upphandlingslagen har utvecklats under de senaste fem åren. Ändå finns det alltid utrymme för förbättring och en stor del, 81 procent av beslutsfattarna är åtminstone delvis av samma åsikt att särskilt i mindre kommuner behövs ännu ytterligare information om tillämpningen av upphandlingslagen. Det finns dock helt klart en god strategisk avsikt.

“Till skillnad från vad många påstår, utgör upphandlingslagen inte ett hinder för att beakta finländskt, lokalt och ansvarsfullt i kommunernas upphandlingar. Inom ramen för denna kan den offentliga sektorn köpa arbete till Finland och betona ansvarsfulla val för sysselsättning och företagsamhet. Nu mer än någonsin är detta av största vikt när coronasituationen fortsätter och oron för de finländska företagens situation är akut. I dessa tider är det speciellt ansvarsfullt att göra inhemska upphandlingar eftersom våra val bär upp företagen och sysselsättningen, vilket också påverkar kommunerna”, berättar Tero Lausala, VD för Förbundet för Finländskt Arbete.

Undersökningsuppgifterna baserar sig på enkäten för beslutsfattare som Förbundet för Finländskt Arbete beställt och Finnish Consulting Group FCG genomförde i oktober 2020. 327 tjänstemän och förtroendevalda svarade på enkäten. Dessutom fick man svar från 22 samkommuner och 147 företag svarade på företagsenkäten.

Undersökningsresultat på finska här

Mer information:

Tero Lausala, VD, Förbundet för Finländskt Arbete, tero.lausala@suomalainentyo.fi, tfn 050 407 2623

Jokke Eijala, forskningschef, Förbundet för Finländskt Arbete, jokke.eljala@suomalainentyo.fi, tfn 050 374 7410

Förbundet för Finländskt Arbete
arbetar för att öka uppskattningen för finländskt arbete och skapa ökad framgång för finländskt arbete. Förbundet förvaltar märken som vittnar om finländskt arbete och påverkar köpbesluten, så att arbetsplatserna behålls och nya uppstår. www.suomalainentyo.fi