”Företagens inköpsbeslut stor maktfaktor” – Konsumenter anser att företagen borde köpa mera inhemskt

Företagen i Finland köper varje år varor och tjänster för cirka 190 miljarder euro. Drygt 70 procent av inköpen görs inom landet. Över 80 procent av finländarna tycker att företagen borde skaffa varor och tjänster huvudsakligen från Finland. Om graden inhemska inköp som företagen gör stiger med en procentenhet blir det en ökning på till och med 1,9 miljarder euro i inhemska inköp.

Företagen köper varje år inhemska varor och tjänster för 140 miljarder euro.

”De inköp som företagen gör inverkar stort på vår nationalekonomi och välfärd. Det har stor betydelse att företag köper varor och tjänster som är tillverkade i Finland och ger oss finländare jobb. Företagens inköpsbeslut är en stor maktfaktor”, säger Tero Lausala, verkställande direktör för Förbundet för Finländskt Arbete.

Enligt en undersökning som Förbundet för Finländskt Arbete utfört bland inköpare i företag lägger företag vikt vid kvalitet och pris vid inköpsbeslut och också bland annat vid att leverantörens verksamhet är hållbar och ger finländare jobb. Företagen bedömer att i framtiden kommer speciellt hållbarheten att får större tyngd vid inköpsbeslut. Nästan hälften av enkätens respondenter berätttade att de skaffar varor och tjänster mestadels i Finland.

Konsumenter är också intresserade av vilka faktorer som väger då företagen gör inköpsbeslut. Enligt undersökningen som utfördes av Förbundet för Finländskt arbete tycker över 80 procent av finländarna att företagen ska skaffa varor och tjänster huvudsakligen från Finland. Finländarna tycker att företagen också borde berätta aktivt och öppet om en vara eller tjänst är anskaffad i Finland.

Inhemsk underleverantörskedja viktig

Förutom varans tillverkningsland är det för finländare viktigt också att företag har en inhemsk underleverantörskedja. Tre av fyra finländare säger att inhemska underleverantörskedjor i någon mån påverkar inköpsbesluten. Enligt undersökningen är konsumenternas attityd till företagens inköp mycket lika deras egen attityd till konsumtion.

Bland företagen som svarade på undersökningen om företagens inköp anser nästan hälften att varornas och tjänsternas slutanvändare upplever att det är viktigt med en inhemsk underleverantörskedja.

Undersökningar

Konsumentundersökningen utfördes av Taloustutkimus Oy. Undersökningen hade 1187 respondenter i åldern 18–79 år i Taloustutkimus internetpanel hösten 2018.

Undersökningen Då företaget står inför inköpsbeslut utfördes av Aula Research Oy. Undersökningen besvarades som elektronisk enkät och telefonintervjuer i augusti–september 2018 av totalt 320 inköpsansvariga i företag.

Ytterligare uppgifter:
Tero Lausala
, verkställande direktör, Förbundet för Finländskt Arbete, tfn  050 407 2623, tero.lausala@suomalainentyo.fi
Jokke Eljala, forskningschef, Förbundet för Finländskt Arbete, tfn 050 374 7410, jokke.eljala@suomalainentyo.fi

Förbundet för Finländskt Arbete har som uppgift att främja uppskattningen av finländskt arbete och dess framgång. Förbundet förvaltar de märken som är tecken på finländskt arbete, påverkar köpbeteendet och utmanar arbetslivet till förnyelse.  www.suomalainentyo.fi

Nyckelflaggar är ett märke för finländskt arbete. Den kan beviljas varor som är tillverkade i Finland och tjänster som finskägda företag producerar här i landet. Nyckelflaggan har beviljats totalt över 4100 produkter, produktgrupper eller tjänster. Märket beviljas av Förbundet för Finländskt Arbete.  www.avainlippu.fi