Katri Viippola

Katri Viippola
CEO 1.6.2023-
Association for Finnish Work
+358 400 129 500