Kannattaako sinivalkoinen valinta ostopäätöksissä?

Suomalaisen Työn Liiton viestin ydin on jo yli vuosisadan ollut ”Suosi suomalaista”. Viestin ajatus on, että suomalaisten tuotteiden ja palveluiden suosiminen mahdollistaa työpaikkojen synnyn Suomeen. Suomalaisen suosimisen ajatus pohjautuu panos-tuotostutkimuksen laskelmiin siitä, kuinka kotimaassa tuotettu palvelu tai tuote vaikuttaa kansantalouteen. Viestin sisältö ei ole muuttunut aikojen saatossa, mutta voi kysyä, onko viesti enää ajankohtainen ja paikkansapitävä?

Kaupankäynti, tuotteiden valmistaminen ja palveluiden tuottaminen on kansainvälistynyt. Tuotteen valmistamiseen ja palvelun tuottamiseen liittyviä vaiheita voidaan toteuttaa monessa eri paikassa, minkä vuoksi arvoketjujen muodostumiseen osallistuvia toimijoita ja vaikutuksia työllisyyteen on hankalampi selvittää. Yksi tapa osoittaa tuotteen tai palvelun kotimaisuusaste on Avainlippu-merkki.  Kotimaisuusaste kertoo tuotteen ja palvelun osalta, että merkittävimmät osat valmistusprosessista ja siihen sisältyvät työn kustannukset tapahtuvat Suomessa. Positiivinen vaikutus siis ulottuu kotimaiseen työllisyyteen, alihankintojen kautta tapahtuvaan työllistämiseen ja verojen jäämiselle Suomeen.

Kansainvälistyminen, monikansalliset yritykset ja nykyinen koveneva kilpailu tuotteiden ja palveluiden tuottamiseksi yhä halvemmin vaatii yrittäjiltä todella tarkkaa mietintää, kuinka tuotteen kustannukset saataisiin pysymään aisoissa. Kustannusten pienentämisen paine, voittojen maksimoimiseen pyrkiminen ja massakulutuskulttuuri asettavat monien yritysten yritysjohdon miettimään, kuinka selvitä kovenevasta kilpailusta. Tämän seurauksena työn tekeminen ja kannattavuus ovat muutoksen kourissa.

Yritykset, jotka toimivat Suomessa ja ovat osa monikansallista omistusta voivat siis lisätä tai olla lisäämättä työllisyyttä Suomessa, koska niiden ensisijainen pyrkimys on kasvattaa yrityksen voittoa ja vahvistaa kilpailukykyään. Hyvänä esimerkkinä tästä on Nokian matkapuhelinyksikön myyminen Microsoftille, joka on luonteva osa edellä kuvattua kehitystä. Microsoft yrityksenä vahvistaa itselleen tärkeitä kilpailutekijöitä ja ottaa haltuun arvoketjun osia, jotka tuottavat korkeaa lisäarvoa sen omien liiketoiminnallisten pyrkimysten edistämiseksi. Mitä tämä sitten tarkoittaa työllisyydelle? Käytännössä sitä, että kilpailutekijöiden osalta kriittiset osat tullaan siirtämään lähemmäksi yhtiön pääkonttoria tai tuotekehityksen keskustaa, eli Yhdysvaltoihin. Tästä seuraa, että tuotteesta syntyvät taloudelliset voitot siirtyvät pääosin Yhdysvaltoihin. Sillä yrityksen tuotteiden voitoista syntyvä lisäarvo ja verotulot menevät sinne, missä yrityksen pääkonttori sijaitsee.

Yritysten ollessa yhä tiukemmin osa verkostoitunutta maailmantaloutta, kotimaisuusasteen mittaaminen ja jopa tunnistaminen on yhä vaikeampaa. Vastaus alussa esittämääni kysymykseen, onko Suomalaisen Työn Liiton viesti enää ajankohtainen, voisi todeta hyvin yksinkertaisesti että on! Globaalisti toimivat yritykset ja tuontitavaroita tuovat yritykset toki työllistävät Suomessa. Kuitenkin yritys, jonka pääkonttori on Suomessa työllistää keskimäärin kaksi kertaa enemmän. Yritykset, joiden palveluiden ja tuotteiden kotimaisuusaste on korkeampi edistävät työllistymistä parhaiten. Tämä yksinkertaisesti siksi, että verotuksen ja liiketoiminnassa syntyvien voittojen palautuminen Suomeen sekä tuotteen valmistamiseen tai palvelun tuottamiseen osallistuvien yritysten osuus on suurempi.

Kuluttajalle tämä tarkoittaa tiivistäen sitä, että tekemällä sinivalkoisen valinnan tehdessäsi ostopäätöksiä, todennäköisemmin tuet suomalaisten työllistymistä. Osana tätä viestintää Suomalaisen Työn Liitto on tuottanut helposti lähestyttävän animaation Sinivalkoinen valinta tänään ja tulevaisuudessa  panos-tuotostutkimuksiin perustuen. Videon tavoitteena on tuoda ymmärrettävästi esille, miksi suomalaisten tuotteiden ja palveluiden kuluttaminen on tärkeää ja mitä hyötyjä siitä on meille jokaiselle – jatkossakin.

Kommentoi