Yhteiskunnallinen yritys -merkin hakuohje

Täytettyäsi nettisivuillamme olevan esitietolomakkeen saat linkin extranettiin, jossa voit täyttää merkin hakemuslomakkeen sekä jäsenyyteen tarvittavat tiedot, mikäli yrityksesi ei ole vielä Suomalaisen Työn Liiton jäsen. Saat myös extranet-tunnukset antamaasi sähköpostiosoitteeseen, jota kautta voit täyttää tai täydentää tietoja myöhemmin.

Kaikki antamasi tiedot ovat luottamuksellisia. Julkiset tiedot, kuten yrityksen nimi, osoite, y-tunnus sekä kotisivujen osoite ilmotietaan Suomalaisen Työn Liiton Sinivalkoinen Valinta -verkkopalvelussa sekä jäsenlistauksessamme.

Koska avoimuus ja läpinäkyvyys korostuvat yhteiskunnallisen yrityksen liiketoiminnassa, myös osa muista hakulomakkeen kautta annetuista vastauksista julkistetaan siinä tapauksessa, että yritykselle myönnetään Yhteiskunnallinen yritys -merkki. Yrityksen yhteystiedot, rasti ruutuun -vastausten kautta valitut yleiset yritystä kuvaavat lausekkeet sekä vastaukset hakulomakkeen kohtiin 21. Toiminnan kuvaus, 26. Omistajat ja omistusosuudet sekä 28. Omistajille jaettava osuus(%) yrityksen edellisen tilikauden voitosta julkistetaan siinä tapauksessa että yritys saa Yhteiskunnallinen yritys -merkin.

Yrityksen perustietojen lisäksi lomakkeella selvitetään miten yritys täyttää yhteiskunnallisen yrityksen kriteerit; kuinka yhteiskunnallisen hyvän tuottamisen tavoite näkyy sen toiminnassa, minkälaisille kohderyhmille se pyrkii tuottamaan positiivisia vaikutuksia ja miten voitonjaon rajoitus on määritelty. Lisäksi lomakkeella pyydetään selvitystä siitä mitkä yhteiskunnallisia yrityksiä kuvaavista toissijaisista kriteereistä yritys täyttää.

Hakuohjeita kysymyksittäin

21. Kuvaa yrityksen toiminta-ajatus lyhyesti.

Avoimen vastauksen maksimimerkkimäärä on 500 merkkiä. Vastauksessa on tarkoitus kertoa ainoastaan mitä tuotteita tai palveluita yritys tuottaa ja keille se niitä markkinoi ja myy.

22. Selvitä minkälaisia yhteiskunnallisia tai ekologisia ongelmia yritys pyrkii liiketoiminnallaan ratkomaan.

Kysymystä on pyritty jäsentämään antamalla mahdollisuus valita yhdestä kolmeen kategoriaa, johon yrityksen liiketoiminnan keskeisimmät tavoitteet liittyvät. Kun tietty kategoria valitaan, on tarkoitus kuvata miten liiketoiminnalla edistetään tai ratkotaan juuri tähän alueeseen liittyviä yhteiskunnallisia haasteita.

23. Mitkä ovat keskeisimmät kohderyhmät, joille yritys pyrkii liiketoiminnallaan tuottamaan positiivisia vaikutuksia?

Kuvaa lyhyesti kunkin kohderyhmän osalta tavoitellut vaikutukset. Liiketoiminnan kohderyhmien ja heille tuotettujen (tavoiteltujen) vaikutusten tunnistaminen on ensimmäinen askel liiketoiminnan vaikutusten osoittamiseen.

25. Yhteiskunnallisen hyvän määrittely yrityksen virallisissa asiakirjoissa.

Huomaa, että jos yrityksen yhteiskunnallista tavoitetta ei ole vielä määritelty yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä, tulee toimikunnalle toimittaa selvitys ja sitoumus siitä, missä aikataulussa ja missä muodossa kirjaus tehdään. Jos yrityksen omistaa yleishyödyllinen yhteisö, oleellista on myös se kuinka omistaja on määritellyt oman yhteiskunnallisen tavoitteensa.

26. Omistajat ja omistusosuudet.

Jos yrityksen omistajina on yksityishenkilöitä hyvin pienillä omistusosuuksilla, ne voi ilmoittaa muodossa: yrityksestä omistaa x prosenttia x kpl yksityishenkilöitä.

29. Rajoitettu voitonjako.

Huomaa, että jos rajoitettua voitonjakoa ja voiton käyttöä ei ole vielä määritelty yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä, tulee toimikunnalle toimittaa selvitys ja sitoumus siitä, missä aikataulussa ja missä muodossa kirjaus tehdään. Jos yrityksen omistaa yleishyödyllinen yhteisö, yritys voi tietyin ehdoin jakaa sille koko voittonsa. Tässäkin tapauksessa voitonkäyttö on eriteltävä (kts. kysymys 26.).

32. Selvitys toissijaisten kriteerien soveltumisesta yrityksen toimintaan.

Tarkoitus on, että mahdollisista kohdista valitaan vain kiinteimmin yrityksen liiketoimintaan liittyvä piirre tai piirteet. Kannattaa myös huomata, että toissijaisten kriteerien täyttyminen vaatii erityisiä toimenpiteitä. Voidaan sanoa, että esimerkiksi työhyvinvoinnista huolehtimisen ja asiakaslähtöisyyden tulisi olla kaikkien yritysten perustoimintaa. Näissä kohdissa haetaankin sääntöjen mukaisesti kuvausta siitä voivatko työntekijät suoraan vaikuttaa omaan työhönsä ja yrityksen toimintatapoihin, ovatko he omistajina yrityksessä, jne. Tässä kohdassa tulee kuvata myös yhteiskunnallisten vaikutusten mittaamistapa ja vaikutusten viestiminen, mikäli näihin on olemassa käytännöt.

Liitetiedostot

Edellisen tilikauden tilinpäätös tulee liittää hakemukseen. Yhteiskunnallinen yritys -merkkiä hakevalla yrityksellä tulee olla terve talous, mikä tarkoittaa mm. seuraavia asioita: positiivinen oma pääoma, vähintään n. 10 % omavaraisuusaste sekä pitkällä aikavälillä kannattava taloudellinen toiminta.

Muista tulostaa itsellesi kopio hakemuksesta.